Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 7. června 2021

Č. j.: MZDR 23621/2021-1/MIN/KAN

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

S účinností ode dne 21. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

1. certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou považuje za národní certifikát o provedeném očkování pro účely epidemiologických opatření týkajících se vstupu a pobytu na území České republiky,

2. vzor certifikátu je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Odůvodnění:

S ohledem na postupující vakcinaci v zemích EU/EEA vydalo Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) dne 21.4.2021 pokyny1 týkající se možného uvolňování omezení zavedených za účelem snížení rizika přenosu nákazy pro ty osoby, které již podstoupily kompletní očkování proti Covid-19 (tzn. alespoň po dvou týdnech od aplikace druhé dávky vakcíny od společností Pfizer / BioNTech, AstraZeneca či Moderna nebo od aplikace jednodávkové vakcíny od společnosti Johnson and Johnson). Na základě dosavadních výsledků o efektivitě očkování látkami schválenými Evropskou lékovou agenturou (EMA) ECDC dospívá k závěru, že u plně očkovaných osob existuje velice nízké riziko, že se nakazí SARS-CoV-2, a v případě nákazy existuje velice nízké až nízké riziko, že by se při kontaktu nákaza přenesla na neočkovaného člověka (v případě nákazy nenaočkované osoby se pak závažnost průběhu infekce odvíjí zejména od věku nenaočkované osoby a také od dalších rizikových faktorů jako jsou např. jiná onemocnění).

Z tohoto důvodu ECDC dospívá k závěru, že v případě osob s ukončeným očkováním mohou státy přistoupit k uvolnění nefarmaceutických intervencí. Jednou z oblastí, ve kterých dle ECDC může dojít k uvolnění stávajících omezení, je také cestování. Pravděpodobnost, že plně naočkovaný cestující představuje při příchodu do země riziko, je dle závěrů malá. V případě těchto osob je tedy možné uvolnit, případně upustit od opatření jako je povinnost potvrzení o bezinfekčnosti pomocí negativního testu provedeného před cestou či po příjezdu do země nebo povinnost karantény po příjezdu (může se jednat o upuštění od povinnosti karantény či zkrácení její délky). ECDC však zároveň upozorňuje, že při přístupu k takovému uvolňování je potřeba vzít v úvahu další faktory ovlivňující výši rizika možné nákazy - zejména se jedná o epidemickou situaci v zemi odjezdu s ohledem na výskyt nových variant, u kterých není jasně doložena efektivita očkování, a také druh použité vakcíny (tzn., zdali se nejedná o vakcínu s nízkou či neznámou efektivitou vůči nákaze). Naočkované osoby by také po příjezdu do země měly plně respektovat platná nařízení týkající se naočkovaných osob v dané zemi.

Na základě této expertízy dochází v rámci ochranného opatření k uvolnění režimu pro občany CR a rezidenty v CR, kteří byli plně naočkováni na území CR a vrací se ze středně rizikové nebo rizikové země. Z důvodu výše popsaných nedochází k takovémuto uvolnění v případě návratu z vysoce rizikových zemí, zejména z důvodu vyššího rizika výskytu nových mutací. Z důvodu kontroly, kdy prozatím neexistuje jednotný postup v rámci EU a možnost ověřit si pravost certifikátu vystaveného jiným členským státem a předejití možného zneužití, a to s tím, že uvolnění pro očkované osoby je skutečně velmi zásadní, proto je třeba mít jistotu, že osoba skutečně byla naočkována, se toto uvolnění primárně aplikuje pouze na v ČR vydané certifikáty o očkování.

Na základě dohody představitelů 7 zemí se od 1.6.2021 pojem očkované osoby rozšířil i na osoby očkované v 7 zemích - Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko, za podmínky, že vzor očkovacího certifikátu bude zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na základě dohody nejvyšších ústavních představitelů se navrhuje vzájemně uznávat i očkovací certifikáty vydané Srbskou republikou s přihlédnutím ke stabilní epidemické situaci v Srbské republice a vysoké míře proočkovanosti. V blízké době lze očekávat uznání očkovacích certifikátů Srbské republiky v EU prostřednictvím implementačního aktu.

Vznikající EU covid certifikát následně umožní ověřit pravost jiných než v národní databázi zaznamenaných dokumentů.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví

1 ECDC - lnterim guidance on the benefits of full vaccination against COVID-19 for transmission and implications for non-pharmaceutical interventions

(https ://www.e cdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-guidance-benefits-of-full-vaccination-against­ COVID-19-for-transmission-and-implications-for-non-pharmaceutical-interventions.pdf)