Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 7. června 2021

Č. j.: MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 258/2000 Sb.") a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:

1) provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území české republiky (dále jen „vysoké školy"), a to tak, že:

a) účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,

b) při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a

c) účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že

i) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8,

ii) všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m,

2) provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že

a) závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a

b) zkoušky na vyšších odborných školách se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,

3) provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že

a) se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, kteří nesplňují podmínky stanovené v bodě 8, s výjimkou konzultace nebo výuky pro nejvýše 10 žáků,

b) osobní přítomnost účastníků na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník), na které se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují,

4) provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 10 osob v jedné skupině,

b) konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech při splnění podmínky podle bodu 8,

5) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 30 žáků nebo studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů, a s výjimkou mateřských škol,

6) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že sportovní činnost jako součást vzdělávání lze konat ve vnitřních prostorech za přítomnosti nejvýše 30 osob ve skupině; tato podmínka neplatí pro mateřské školy a obory středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,

7) konání

a) přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,

b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a

c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 10 osob v místnosti; podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě se neuplatní pro účast na nostrifikačních zkouškách podle školského zákona,

8) stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a, s výjimkou dítěte do 6 let věku, prokáže, že

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví české republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy nebo školského zařízení;

účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání. Jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní.

II.

S účinností ode dne 8. června 2021 se ruší mimořádné opatření ze dne 27. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 31. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-14/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci charakterizovanou postupným poklesem incidence onemocnění COVID-19 lze s účinností od 8.6.2021 přistoupit k další fázi postupného uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních. Přestože je současný stav a vývoj epidemiologické situace poměrně stabilizovaný, je nadále nezbytné být v jistých aspektech prezenční výuky obezřetný. Obezřetnost při postupném obnovování výuky je pak nutná především u těch činností, kde je vyšší pravděpodobnost potencionálního přenosu nákazy, a to i s ohledem na pokračující šíření nových mutací viru. Proto je nanejvýše nutné postupovat při uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních postupně.

Dostupná data potvrzují, že šíření onemocnění COVID-19 ve školách není zanedbatelné. Vyšší míra rizika potenciálního přenosu onemocnění ve školách a školských zařízeních vychází z toho, že ve školách a školských zařízeních dochází k intenzivním a dlouhodobějším kontaktům mezi jednotlivým i dětmi/žáky/studenty a pedagogickými pracovníky a míra rizika přenosu je tak zde objektivně vyšší než na jiných místech. což dokládají i statistky výskytu ohnisek onemocnění dle typu zařízení. kde školy a školská zařízení včetně mateřských škol patří mezi nejčastější ohniska nákazy.

Následující shrnutí uvádí hlavní výsledky hodnocení rizika šíření nákazy virem SARS-CoV-2 ve školách a školských zařízeních a jeho závislosti na věku.

Podle dat z ČR (ÚZIS)1:

- Ve školách je dle výsledků epidemiologických šetření krajských hygienických stanic evidován dlouhodobě významný počet ohnisek nákazy COVID-19, s přihlédnutím k absolutním počtům onemocnění je školní kolektiv nejčastějším ohniskem dané nákazy.

- Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, ve kterých je průměrně evidováno 5,1 pozitivních případů na jedno zařízení. Důvodem může být včasné podchycení nákazy a dobrá sledovatelnost šíření v definovaných školských kolektivech.

- Incidence při otevření škol prudce stoupá mj. v závislosti na věku nemocných osob.

Podle dat z ČR a zahraničí z analytické zprávy Think Tanku UK Vzdělávání 212:

- od konce léta a během podzimu v ČR, ale i mnoha jiných zemích. stoupá incidence nemoci COVID-19 ve všech věkových skupinách. včetně dětí a mládeže;

- u žáků středních škol je incidence obecně vyšší než u žáků základních škol (ZŠ);

- u žáků 2. stupně ZŠ je incidence obecně nižší než u dospělých;

- ihned po začátku školního roku se v ČR prudce zvyšuje incidence u žáků 2. stupně ZŠ a u žáků středních škol; související data však neumožňují jednoznačně deklarovat. zda k nákazám došlo ve školách nebo mimo ně, ani do jaké míry přispěly tyto věkové skupiny k následnému nárůstu epidemie během října

Komprehenzivní analýza šíření onemocnění COVID-19 ve školách v USA3 ukazuje, že nákaza se více šíří v domácnostech. kde děti prezenčně navštěvují školu, a to i v závislosti na věku/navštěvované třídě (čím starší dítě, tím vyšší riziko). Zároveň tato studie předkládá i porovnání podmínek a předpokladů k minimalizaci až úplnému vymizení tohoto rizika, a to i pro ročníky odpovídající žákům českých středních škol. Významným faktorem omezení rizika je prezenční výuka jen v částečném režimu a dále zavedení režimových opatření (čím více opatření, tím nižší riziko).

Studie dopadů plošných opatření z jarní vlny epidemického výskytu nákazy virem SARS-CoV-2 v roce 2020 uvádějí různé dopady uzavření škol, jeden z největších dopadů určuje Haug et al.4, podle kterých uzavření škol v USA mohlo snížit incidenci a mortalitu až o 60 %.

Podle agentního modelu základní školy, založeného na reálném grafu sociálních vazeb a kontaktů žáků a učitelů na jedné větší ZŠ, vyvinutého BISOP ve spolupráci s MŠMT5 Na prvním stupni ZŠ se nemoc COVID-19 šíří významně méně než na 2. stupni ZŠ. Ačkoli na 1. stupeň chodí o čtvrtinu více dětí (o jednu třídu), podílí se 1. stupeň ZŠ jen na zhruba 42 % infekcí ve škole. Potvrzuje se tím předpoklad, že menší děti mají méně intenzivních sociálních kontaktů a zároveň téměř nemění kolektiv ani učitele v průběhu výuky.

Již zmíněná komprehenzivní americká studie zkoumající dopad šíření nemoci COVID-19 ve školách v USA6 uvádí, že při zavedení 7 a více běžných režimových opatření je riziko zvýšeného přenosu ze škol marginální. Mezi nejúčinnějšími režimovými opatřeními je uváděno omezení extrakurikurálních aktivit, denní screening symptomů, ochrana dýchacích cest učitelů i žáků, dostatečné větrání nebo přesunutí části výuky ven.

Podle agentního modelu školy vyvinutého spolu s BISOP dochází na ZŠ k nejvyššímu přenosu infekce (47 %) mezi dětmi ze stejné třídy: klíčová jsou proto především režimová opatření ve třídě a o přestávce. Relativně méně významné je šíření infekce mezi dětmi z různých tříd.

Jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanovilo povinnost ochrany dýchacích cest prostřednictvím respirátorů třídy FFP2, příp. zdravotnických obličejových masek, a jiné mimořádné opatření zakotvilo pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení a dětí, žáků a studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Přestože aktuální epidemiologická situace vykazuje zlepšení, které umožňuje již významné uvolnění všech opatření, existují ve školství segmenty, ve kterých je nezbytné prezenční vzdělávání nadále omezit určitými opatřeními. Pravidelné vyhodnocování dopadů rozvolňování umožňuje zabránit vzniku nových ohnisek nákazy, respektive zajišťuje jejich včasné podchycení tak, aby nedošlo k nekontrolovanému šíření infekčního onemocnění v daném kolektivu a následně v celé populaci, a současně se tak zabránilo zhoršení epidemiologické situace.

Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci je možné rozšířit maximální počet osob přítomných na akademických obřadech, více rozvolnit pravidla u prezenční konzultace či výuky ve střediscích volného času a také více rozvolnit pravidla pro sportování ve vnitřních prostorech. V návaznosti na mimořádné opatření, které upravuje podmínky pro maloobchod a služby a konání hromadných akcí, došlo k obdobné úpravě podmínek stanovených pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením.

K bodu 1./1 - omezení vysokých škol

Výjimka podle písm. a) umožňuje konání kurzů celoživotního vzdělávání za stejných podmínek, za nichž se konají vzdělávací akce podle jiného mimořádného opatření. Vzhledem k tomu, že kurzy celoživotního vzdělávání mají obdobný charakter jako obecně vzdělávací akce, narovnávají se podmínky konání kurzů celoživotního vzdělávání s jinými podobnými akcemi.

Výjimka podle písm. b) se vztahuje na konání zkoušek na vysoké škole bez omezení počtu přítomných osob, avšak s podmínkou, že mezi jednotlivými osobami musí být rozestup minimálně 1,5 metru. Na vysoké škole není možné některé zkoušky konat pouze distanční formou, z toho důvodu je umožněno konat zkoušky formou prezenční, aby nebyl ohrožen průchod studiem. Zároveň je stanoven minimální rozestup mezi osobami na jednotlivé zkoušce, čímž se nad rámec opatření jako je testování a ochrana dýchacích cest omezuje riziko přenosu koronaviru.

Výjimka podle písm. c) umožňuje konat akademické obřady. Vzhledem k tomu, že je již obecně umožněno konat vzdělávací akce a kongresy, je možné za podobných podmínek konat také akademické obřady, jelikož svým charakterem se neliší od kongresů a vzdělávacích akcí; není proto důvod, proč by měly být akademické obřady znevýhodněny.

K bodu 1./2 - omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří

Opatření pod písm. a) a b) jsou stanoveny pro vybrané zkoušky. Bez dalších režimových opatření (rozestupy, nebo jiná protiepidemická opatření) se omezuje maximální počet účastníků. Tento počet je však natolik velký, že nebrání konání drtivé většiny zkoušek bez komplikací způsobených omezeným počtem osob.

K bodu 1./3 - omezení základního uměleckého a jazykového vzdělávání

Umožňuje se konat prezenční výuku na základních uměleckých školách v plném rozsahu. V případě, že bude výuka probíhat ve skupině maximálně 10 žáků, není nezbytné, aby tito žáci splnili podmínky podrobení se testování nebo dokládání jiné obdobné skutečnosti. Zlepšující se epidemiologická situace umožňuje v menších skupinkách účastníků uskutečňovat prezenčně výuku či konzultaci bez podmínky povinného testování. V případě, že bude skupina přesahovat 10 žáků, je pro bezpečné uvolňování opatření nezbytné, aby žák splnil podmínky stanovené tímto mimořádným opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu.

Výjimka podle písm. b) umožňuje konat vzdělávání na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích za podmínek, které stanovuje mimořádné opatření týkající se obecně vzdělávacích akcí a zkoušek. Pravidla se staví naroveň obecným pravidlům pro konání vzdělávacích akcí či zkoušek. Daná pravidla se nepoužijí v případě individuálních konzultací nebo individuální prezenční výuky, kde je riziko většího přenosu viru minimální.

K bodu 1./4 - omezení provozu středisek volného času

Výjimka podle písm. a) umožňuje prezenční výuku nebo konzultaci ve skupinách o maximálně 10 osobách jak ve vnějších, tak ve vnitřních prostorech. Zlepšující se epidemiologická situace umožňuje v menších skupinkách účastníků uskutečňovat prezenčně výuku či konzultaci bez podmínky povinného testování.

Výjimka podle písm. b) umožňuje konat výuku či konzultaci ve vnitřních prostorech ve větším počtu nad 10 osob do maximální kapacity 200 osob, ve vnějších prostorech pak do 500 osob. Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se zlepšuje, je vhodné v omezeném počtu, za dodržení dalších opatření, umožnit výuku či konzultaci ve středisku výchovné péče. Vzhledem k tomu, že účastníci nepodléhají povinnému testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, je nezbytné, aby účastník splnil podmínky stanovené tímto mimořádným opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek takového testu. Jedná se o legitimní požadavek, jehož účelem je snížení rizika přenosu koronaviru. Zlepšující se epidemiologická situace pak umožňuje využívat vnitřní prostory, jako jsou šatny a sprchy.

K bodu 1./5 - omezení zpěvu jako součásti vzdělávání

Výjimka je stanovena z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je zpěv hlavní vzdělávací aktivitou a jeho zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání. Pokud by tato výjimka nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze na vedlejší nebo dobrovolné předměty. Vzhledem k tomu, že v mateřských školách probíhá již provoz bez dalších omezení (děti v mateřské škole nemají povinnost nosit roušky nebo podrobovat se testování), je možné vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci umožnit zpěv jako součást vzdělávání.

K bodu 1./6 - omezení sportovní činnosti jako součásti vzdělávání

S ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci je možné uvolnit podmínky pro sportovní činnosti ve vnitřních sportovištích tak, že tato činnost je možná za podmínky maximálně 30 osob ve skupině. Nadále je stanovena výjimka pro mateřské školy z toho důvodu, že pohyb dětí v mateřských školách je integrální součástí mnoha aktivit a vzdělávání by jeho omezením velmi trpělo.

Totéž platí pro žáky a studenty, pro které je sportovní činnost hlavní vzdělávací aktivitou a její zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání. Pokud by tato výjimka nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze na vedlejší nebo dobrovolné předměty.

Sportovní činnost jako součást vzdělávání konaná ve venkovních prostorech není již omezena.

K bodu 1./7 - výjimky z omezení konání některých zkoušek

Výjimka podle písm. a) umožňuje konat přijímací zkoušky na vysoké školy bez omezení počtu účastníků na skupinu, avšak za splnění podmínky minimálního rozestupu. Přijímací zkoušky na vysoké školy bývají obecně konány za většího počtu účastníků, vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci je nyní možné umožnit, aby se přijímací zkoušky konaly za účasti více účastníků.

Výjimka podle písm. b) umožňuje konání přijímacích zkoušek za předpokladu, že se přijímací zkoušky (v jeden okamžik v jedné místnosti) zúčastní nejvýše 50 osob. Přijímací zkoušky v mnoha případech není možné konat pouze na základě posouzení písemných podkladů, a je tedy nutné konat prezenční testy nebo posouzení nadání uchazečů, které není možné konat distančně. Z důvodu omezení rizika přenosu koronaviru se tak omezuje maximální počet osob, které se mohou současně účastnit přijímacího řízení, a to samozřejmě při dodržení všech hygienických opatření.

Výjimka podle písm. c) umožňuje konání nostrifikačních zkoušek za účasti nejvýše 10 osob v místnosti. Nostrifikační zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými obtížemi, z toho důvodu je jim udělena výjimka.

K bodu 1./8 - podmínky pro účast na vzdělávání

Vzhledem k tomu, že žáci základních uměleckých škol a účastníci středisek výchovné péče nejsou povinni podrobit se testování dle obecného mimořádného opatření k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, je nezbytné stanovit pro účast na vzdělávání podobná pravidla, stejně jako v jiných školách a školských zařízeních, za účelem ochrany všech osob a minimalizace rizika přenosu nákazy.

Zohledňuje se také skutečnost, že spousta žáků a účastníků se již testuje v rámci povinného testování ve školách a školských zařízeních. Je tedy možné čestným prohlášením doložit, že žák nebo účastník podléhá povinnosti testovat se a jeho poslední test ve škole či školském zařízení není starší 72 hodin. Ke splnění podmínky též postačí negativní výsledek antigenního testu, který si provedl žák nebo účastník (nebo mu jej provedla jiná laická osoba, například zákonný zástupce) na místě před zahájením vzdělávání. Zbylé podmínky jsou standardními požadavky vyplývajícími z jiných opatření, které byly nově nastaveny tak, aby narovnaly rozdíly, které v rámci mimořádných opatření panovaly.

Díky zlepšující se epidemiologické situaci je možné v případě, že se bude jednat o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prodloužit lhůtu prokazování splnění podmínek na jedenkrát za 7 dní.

K bodu lI

Vzhledem k tomu, že se nahrazují pravidla pro přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních z důvodu přehlednosti novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, je třeba stávající zrušit.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví

1 Viz prezentace ÚZIS dostupná zde:

https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thrORtZaWBJi/present?ueb=true#slide=id.p29.

2 Viz prezentace: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version 1-rizikovost skolniho prostredi pro sireni COVIDu 19.pdf.

3 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597

4 Viz https://www.nature.com/articles/s4 1562-020-01009-0.

5 BISOP: https:/lwww.bisop.eu/vykumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach /.

6 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.orq/10.1101/2021.02.27.21252597.