Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNI CTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 7. června 2021

Č. j.: MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 8. června 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. května 2021, č.j. MZDR 21109/2021-1 / MIN/KAN tak, že v čl. Ill. písm. a) se slova „po každých nejdéle 72 hodinách" nahrazují slovy „s frekvencí jedenkrát za 7 dní".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

S ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci je možné prodloužit frekvenci testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u antigenního testu v rámci školy v přírodě ze současných maximálně 72 hodin na maximálně 7 dní, stejně jako se k tomuto pravidlu přistupuje u ubytovacích služeb obecně v jiném mimořádném opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA,

v. r. ministr zdravotnictví