Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNI CTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 31. května 2021

Č. j.: MZDR 1595/2021-3/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 1. června 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 13. ledna 2021, č.j. 1595/2021-1/MIN/ KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. února 2021, č.j. MZDR 1595/2021-2/MIN/KAN a to takto:

Článek V zní:

„V.

Všem poskytovatelům, kteří provedli očkování první dávkou proti onemocnění COVID-19 v případě dvoudávkového schématu očkování, se s účinností ode dne 1. června 2021 nařizuje předat informaci očkovanému o možnosti vyzvednutí elektronické verze certifikátu o očkování na webovém portále https://ocko.uzis.cz. Všem poskytovatelům, kteří dokončili očkování proti onemocnění COVID-19 podle příslušného schématu očkování, se s účinností ode dne 1. června 2021 nařizuje na základě žádosti očkovaného, aby bezprostředně po dokončení očkování vystavili v prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, certifikát o dokončení očkování, tento opatřili podpisem vystavující osoby a razítkem poskytovatele a předali osobě, u které bylo očkování dokončeno.".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho odvolání.

Odůvodnění:

V současné době je certifikát z ISIN již elektronicky zasílán očkovaným osobám na e-mailové adresy, které uvedly v registraci k očkování (pokud tak učinily). Očkovaný rovněž může využít očkovacího portálu ocko.uzis.cz, kde lze certifikát o očkování zobrazit, zkontrolovat a aktualizovat údaje v něm uvedené, stáhnout a vytisknout.

Vzhledem k tomu, že některá opatření jsou nově vázána na podání již první dávky očkovací látky i v případě dvoudávkového schématu očkování, nařizuje se nově informovat očkovaného o možnosti vyzvednutí elektronické verze certifikátu o očkování na webovém portále https://ocko.uzis.cz.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví