Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 31. května 2021

Č. j. : MZDR 14600/2021-14/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 1. června 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 27. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN a to tak, že v čl. I bodu 5 se slova „nejvýše 6 žáků" nahrazují slovy „nejvýše 30 žáků".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Vzhledem k aktuálnímu příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 na území ČR a v návaznosti na pozitivní trend poklesu sledovaných parametrů pro hodnocení vývoje epidemie je možné rozvolnit režim, pokud jde o zpěv jako součást vzdělávání u oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to tak, že maximální možný počet osob v jedné skupině při této činnosti se zvyšuje ze 6 na 30, obdobně jako je tomu v případě činnosti pěveckých sborů, jejichž činnost je regulována jiným mimořádným opatřením. Z důvodu pozitivního vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19, který je charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných parametrů pro hodnocení epidemie, tj. jak hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru, tak i počtu hospitalizací či relativní pozitivity diagnosticky indikovaných testů je možné danou změnu umožnit i přesto, že se zpěv považuje obecně za činnost s vyšší mírou rizika z hlediska šíření viru. I přes relativní rizikovost je nutné omezení v tomto případě poměřit s právem na vzdělávání, které v případě vybraných oborů obsahuje zpěv jako jeho základní složku a jeho omezení významně zasahuje do samotného jádra těchto oborů vzdělání nebo studijních programů.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví