Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 31. května 2021

Č. j. : MZDR 15757/2020-52/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 1. června 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 4. května 2021, č.j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 17. května 2021, č.j. MZDR 15757/2020-51/Ml N/KAN, a to tak, že v čl. I bodu 3 se na konci písmene v) doplňují slova „a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením, ".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Vzhledem k aktuálnímu příznivému vývoji epidemiologické situace a pozitivnímu trendu ve výskytu onemocnění covid-19 na území ČR, který je charakterizován kontinuálním a dlouhodobým poklesem všech sledovaných parametrů a v návaznosti na nastavená protiepidemická opatření v oblasti školní docházky, je možné pro účely pořízení vzpomínkové fotografie umožnit výjimku z povinného nošení ochranného prostředku, a to na dobu nezbytně nutnou k pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením. Současně tím dochází k rozšíření možnosti vytvoření fotografie bez ochranného prostředku dýchacích cest.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA,

v. r. ministr zdravotnictví