Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNI CTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 31. května 2021

Č. j. : MZDR 14601/2021-17/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. b) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 1. června 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 28. května 2021 č.j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, a to tak, že:

1. v čl. I bodu 4 písm. e) a f) se slova „podle písmene e)" nahrazují slovy „podle písmene d)",

2. v čl. I bodu 9 písmeno f) zní:

,,f) dětské koutky lze provozovat pouze tak, že maximální přípustný počet přítomných osob nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity dětského koutku, osoby, jimž se poskytují služby dětského koutku, nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a provozovatel vede evidenci osob, které služby dětského koutku využijí, pro potřeby případného epidemiologického šetření organu ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka, resp. jeho zákonného zástupce (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání,".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V bodě 1 se upravuje nesprávnost odkazu na dotčenou část mimořádného opatření.

Bodem druhým se v návaznosti na příznivý vývoj epidemiologické situace ve věkové kategorii předškolních a školních dětí a celé populaci České republiky povolují provozy dětských koutků v obchodních centrech, a to za definovaných podmínek.

Provoz dětských koutků je regulován počtem maximálního počtu přítomných osob v jeden čas, a to na 50 % maximální kapacity dětských koutků. Cílem je snížení rizika přenosu onemocnění covid-19 a možnost zajištění možných rozestupů mezi osobami v těchto koutcích. Z nezbytnosti možného epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví k zamezení šíření onemocnění covid-19 je stanovena povinnost evidence osob, které služby dětského koutku využijí. Místně příslušná krajská hygienická stanice provede, při zjištění následné pozitivity osoby, která navštívila dětský koutek, případné epidemiologické šetření a dohledání dalších epidemiologicky významných kontaktů, čímž dojde i k efektivnímu nastavení protiepidemických opatření u všech epidemiologicky významných kontaktů. Jedná se o základní nástroj k zabránění dalšího šíření onemocnění vzniku významnějšího ohniska, pokud by nebyly všechny potencionální kontakty řádně podchyceny.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví