Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 28. května 2021

Č. j. : MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

1. stanovují podmínky pro činnost provozovny stravovacích služeb tak, že:

a) provozovatelé provozoven stravovacích služeb musí dodržovat následující pravidla:

i) provozovatel neumožní vstup do vnitřních a vnějších prostor provozovny stravovacích služeb osobám bez ochranného prostředku dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 o/o dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

ii) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

iii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

iv) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro osoby,

v) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,

vi) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,

vii) umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou,

viii) produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny,

ix) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika ) bez recirkulace vzduchu,

x) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu, podle písmene b) u vstupu a v provozovně,

b) zákazník je oprávněn vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny stravovacích služeb, nevykazuje-li klinické příznaky onemocnění covid-19 a je-li, s výjimkou dítěte do 6 let věku, na místě schopen :

i) prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/17, nebo

ii) prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním výsledkem,

2. omezuje přítomnost diváků na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 500 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že

a) všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/17 nebo podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; ochranný prostředek dýchacích cest účinkující nebo sportovci mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce nebo sportovní činnosti a pouze po dobu této produkce nebo sportovní činnosti,

b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

c) zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti,

3. omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 250 osob, s tím, že

a) všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/17, a použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

c) občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou,

4. stanovují podmínky pro provoz nebo činnost, a to

a) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/17, a dále:

i) v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

b) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), tak, že

i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 1 osoba na 15 m2 vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti,

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

iii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

iv) návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti ; s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/17;

v) osoby ve vnitřních prostorech umělých koupališť nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten, převlékáren, klidových zón a odpočíváren, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

c) provoz a používání wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní tak, že

i) provozovatel neumožní přítomnost více než 30 % maximálního počtu návštěvníků,

ii) minimální teplota provozování saun je 80 °C, bez využití krystalického ochlazování a ledových studen,

iii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

iv) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

v) návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/17,

vi) osoby ve vnitřních prostorech wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten, převlékáren, klidových zón a odpočíváren, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

d) provoz zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná omezení se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován; skupinové prohlídky se omezují tak, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a celkový počet osob ve skupině včetně průvodce nesmí být vyšší než 10 osob, nebo nejvýše 30 osob s tím, že před zahájením této prohlídky všechny osoby s výjimkou dětí do 6 let věku

i) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/17, nebo

ii) prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující skupinovou prohlídku prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na skupinové prohlídce,

e) provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti ; pro skupinové prohlídky platí omezení podle písmene e) obdobně,

f) konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti ; pro skupinové prohlídky platí omezení podle písmene e) obdobně,

g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle §2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že lze provozovat zařízení nebo poskytovat služby za podmínky, že jde o

i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,

ii) provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid- 19,

iii) provoz zařízení nebo poskytování služby za přítomnosti více osob než uvedených v bodu ii), nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech, a osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; tato podmínka musí být ve vnějších prostorech splněna v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry; subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19 a před zahájením poskytování služeb s výjimkou dítěte do 6 let věku:

1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/17, nebo

2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast,

5. stanovují podmínky pro poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb a to tak, že:

a) při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech je zajištěna možnost dezinfekce rukou a provozovatel zajistí pravidelnou dezinfekci dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),

b) poskytovatelé ubytovacích služeb umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných plochy (především kliky, zábradlí, madla, vypínače) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

c) lze ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku

i) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/17, nebo

ii) prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

d) bez splnění podmínky podle písmene b) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách:

i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území české republiky,

i) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek,

6. stanovují následující podmínky pro vstup zákazníků do hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték a jejich provoz:

a) zákazník je oprávněn vstoupit do provozovny, nevykazuje-li klinické příznaky onemocnění covid-19 a splňuje podmínky stanovené v bodu 1/17,

b) zákazník je povinen mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, po celou dobou přítomnosti v prostorách provozovny,

c) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

d) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti ; jedná­ li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

e) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky,

f) provozovatel aktivně brání v prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

g) na vstupu do podniků a v provozovně je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a dotykových ploch,

h) umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených jednoporcových potravin a pokrmů k přímé konzumaci nebo jako bufet s obsluhou,

i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

j) produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny,

k) provozovatel zajistí informování osob o povinnostech v písmenu a) u vstupu a v provozovně,

7. stanovují podmínky pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízeni) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,

c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

d) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci

i. v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osoby sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti ; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

ii. provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny,

8. stanovují následující podmínky pro vstup osob do heren a kasin a jejich provoz:

a) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/17,

b) osoba je povinna mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, po celou dobou přítomnosti ve vnitřních a vnějších prostorách provozovny,

c) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

d) na vstupu do provozovny a v provozovně je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a dotykových ploch,

e) umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou,

f) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v provozovně,

g) produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny,

h) provozovatel zajistí informování zákazníků o povinnostech v písm. a) u vstupu a v provozovně.

9. stanovují podmínky pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,

b) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

c) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

d) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

e) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,

f) je zakázán provoz dětských koutků,

g) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

h) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

10. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 4 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a pro provoz knihoven, tak, že provozovatel musí dodržovat následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

11. stanovují vedle podmínek uvedených v bodu 1/10 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, tak, že:

a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,

b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,

c) zákazník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku při vstupu do provozovny:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/17, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS­ CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a zákazníkovi, který nesplní podmínky, neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu,

d) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,

12. stanovují podmínky pro činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že provozovatel autoškoly zajistí dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci dotykových ploch vozidla po každé jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem,

13. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči jen pacientovi, který je občanem české republiky, občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných českou republikou, nevykazuje klinické příznaky onemocněn í covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku prokáže, že:

a) absolvoval nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, a následně s frekvencí minimálně jednou za 7 dní absolvuje preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo

b) byl očkován proti onemocnění covid-19 ; bod 1/ 17 písm. c) platí obdobně, nebo

c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

14. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 75 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 150 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a v případě akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/17, a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak; uvedené podmínky se nevztahují na:

a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,

b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,

c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/ 1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,

d) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovním i svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. a) a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob; subjekt organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže evidenci osob účastnících se sportovní soutěže pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní soutěže ; účastník sportovní přípravy konané mimo vnitřní prostory nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením sportovní přípravy:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/17, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,

e) organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených v bodě 4,

f) organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině bude nejvýše 30 osob, mezi osobami budou dodržovány rozestupy minimálně 2 metry a všechny přítomné osoby použijí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; ochranný prostředek dýchacích cest účastníci mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní činnosti (zpěv) a pouze po dobu této činnosti; subjekt organizující činnost pěveckých sborů vede evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti ; účastník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením činnosti:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/17, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující činnost    pěveckých sborů prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu

iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na této činnosti,

15. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:

a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

b) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

c) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,

16. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,

b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/17, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,

17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví české republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

II.

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 19. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. května, č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN / KAN a ve znění mimořádného opatření ze dne 25. května 2021, č.j.: MZDR 14601/2021-14/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna široká škála specifických protiepidemických opatření zohledňující princip předběžné opatrnosti v souvislosti s dalším šířením onemocnění covid-19, zejména s ohledem na činnosti u nichž je na základě jejich charakteru vyšší míra rizika přenosu nákazy, a to například z důvodu bližšího a delšího kontaktu mezi jednotlivými osobami ve vnitřních prostorech (služby, pohostinství - kde není možné v určitých případech z objektivních důvodů možno použit po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest) nebo v místech kde dochází k vyšší kumulaci osob na jednom místě v jeden čas (vnitřní a venkovní sportoviště, kulturní a jiné hromadné akce).

Základním cílem mimořádného opatření a jím nastavených podmínek pro provoz vyjmenovaných činností a poskytování služeb je stanovení podmínek vedoucích k přerušení komunitního přenosu viru SARS-CoV-2 a tím celkovému zpomalení epidemie onemocnění covid-19 v české republice na nejnižší možnou úroveň přenosu a umožnit tak postupné znovu zapojení jednotlivých segmentů lidské činnosti do ekonomiky. Toho lze dosáhnout zejména jednotným řízením karanténních opatření, snížením pohybu a shromažďování osob, a tím i potenciálně rizikových kontaktů a celkovou míru rizika přenosu onemocnění, čehož lze dosáhnout stanovením podmínek pro provozování epidemiologicky závažných činností, a to stanovením podmínek pro preventivní testování, používání ochranných prostředků dýchacích cest a zvýšenou frekvencí používání dezinfekčních přípravků s virucidní účinností na obalované viry.

Základním předpokladem prevence šíření infekčních nemocí, jejichž původci jsou přenášeni kontaminovanými kapénkami (aerosolem),je zamezení zvýšené koncentrace osob na jednom místě v jeden čas a minimalizovat tak rizikové kontakty na nezbytně nutnou míru.

V případě, že by nebyla realizována žádná mimořádná opatření a nebyly stanoveny příslušné podmínky pro provozování vyjmenovaných činností a služeb, nelze s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem z vývoje epidemie v české republice a v řadě dalších zemí světa vyloučit, že by došlo v případě vzniku nových významných ohnisek nákazy k výraznému zhoršení epidemiologické situace spojeným s vysokým počtem nových případů onemocnění covid-19, přičemž je vysoce pravděpodobné, že by vzhledem ke stále poměrně vysokému počtu osob vnímavých k nákaze ve zranitelné skupině, došlo k opětovnému výraznému navyššení počtu jak celkových hospitalizací, tak i hospitalizaci s potřebou intenzivní péče, včetně připojení na umělou plicní ventilaci, což by v konečném důsledku mohlo vést k vyčerpání kapacit intenzivní péče a výraznému omezení celkové nemocniční péče. Vzhledem k závažnosti průběhu u zranitelných osob (senioři, imunokompromitované osoby) by onemocnění mohlo mít u vysokého počtu fatální průběh.

Obdobná opatření, jaká jsou přijata v české republice, jsou realizována i vládami řady dalších států. Pokud mají některé státy odlišný přístup k řešení epidemie covid-19, pak je to dáno skutečností, že o koronaviru SARS-CoV-2 a jeho přesných vlastnostech a charakteristikách není v současnosti stále dostatek informací.

Vzhledem k tomu, že přes přetrvávající plošný komunitní přenos nemoci covid-19 dochází vlivem přijatých restriktivních opatření k postupnému zpomalování nárůstu počtu nových případů a k zmírňování zátěže zdravotnického systému, přináší toto mimořádné opatření zmírnění původně stanovených restrikcí k zajištění protiepidemických opatření v rozsahu, který je v kontextu předběžné opatrnosti v současné době možný.

Obezřetnost při postupném uvolňování a v rámci nastavení těchto protiepidemických opatření také souvisí se šířením různých mutací viru SARS-CoV-2 (viz níže).

Z celkového pohledu na současný vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 na území české republiky nejsou patrné výkyvy ani indikace ukazující na rizikový vliv rozvolnění činností v oblasti školství, služeb a maloobchodu, jenž byly částečně rozvolněny za stanovených kritérií a podmínek v posledních týdnech, jelikož stále pozorujeme klesající trend, a to ve všech parametrech, tj. jak hodnot ?denní incidence, ?denního klouzavého průměru případů covid-19, tak i počtu hospitalizací či relativní pozitivity diagnosticky indikovaných testů. Tento aktuálně sledovaný pozitivní trend tak umožnuje přistoupit v rámci další fáze rozvolnění k dalšímu postupnému uvolnění omezení jednotlivých činností v oblasti služeb a maloobchodu a také v dalších v mimořádném opatření vyjmenovaných odvětvích, a to, ale za přesně definovaných podmínek provozovaní definovaných činností a pří dodržení závazných protiepidemických opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby nedošlo ke vzniku významných ohnisek nákazy, jenž by měla následně negativní dopad na současný pozitivní vývoj epidemiologické situace, která se sice jeví jako stabilizovaná, ale vzhledem ke stále sledovaným vyšším počtům ve vyšších stovkách případů je nutno postupovat i nadále při uvolňování činností s notnou mírou opatrnosti z důvodu trvající existence možného rizika výskytu nových ohnisek nákazy při nedodržovaní stanovených opatření a také i souvislosti s výskytem nových variant viru SARS-CoV-2 v Evropě a ve světě, které se prokazují nejen vyšší transmisibilitou, ale s vysokou pravděpodobnosti i nižší citlivostí na dostupné vakcíny.

Princip předběžné opatrnosti a řízeného uvolňování činností je nutné zachovat, i přes výše zmíněný pozitivní trend vývoje, jelikož stále zaznamenáváme vyšší denní počty případů a stále pozorujeme určité meziregionální rozdíly, a to jak na krajské, tak i okresní úrovni. Nezanedbatelný je taktéž stále i počet případů u skupiny obyvatel vyšší věkové kategorie, ze které vychází nejvyšší počet nových hospitalizací, včetně hospitalizací v těžkém stavu, a i z tohoto důvodu v oblasti nemocniční péče stále sledujeme vyšší počet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích, a je tak i nadále vysoce důležité a nezbytné, aby epidemie byla brzděna co nejvíce a pokračoval současný trend poklesu i v následném období a nedošlo ke vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál se dále rozšířit do komunity a následně do populace.

Z výše uvedených důvodů je tak nutné postupovat ve fázi rozvolnění a uvolnění činností velmi obezřetně a uvážlivě a vyhodnocovat dopady v pravidelných intervalech, tak aby byla případná vznikající ohniska podchycena v co nejkratším čase a bylo možno nastavit taková protiepidemická opatření, která by zabránila nekontrolovatelnému šíření onemocnění v komunitě a v populaci a nedošlo tak ke zhoršení epidemiologické situace, a to zejména s ohledem na blížící se letní sezónu, kdy vzhledem k vyšším objemu cestování do zahraničí a ze zahraničí (turistická sezóna) existuje vyšší pravděpodobnost a míra rizika případného zavlečení nakažlivější varianty na území ČR. Z tohoto důvodu je vysoce důležitý i monitoring vývoje a výskytu onemocnění covid-19 v zahraničí, včetně nových variant a s tím související včasné nastavení opatření k zamezení importu onemocnění.

Obezřetnost při postupném uvolňování činností, zejména těch, u kterých je pravděpodobná vyšší míra rizika potenciálního přenosu (např. vnitřní prostory a činnosti, při kterých není možné z objektivních důvodů mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest) a s tím související nastavení adekvátních protiepidemických opatření souvisí nejen s pokračujícím stále dominantní šířením nové mutace viru SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta) v Evropě, u které je zhruba o 40 až 70 % vyšší transmisibilita než u původní varianty, ale také v souvislosti s potvrzeným výskytem varianty B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) na území ČR, jenž dle hodnocení vykazuje, rovněž vyšší nakažlivost, a to až o 50 % a zároveň je u ní předpokládaná také nižší citlivost na doposud dostupné očkovací látky, což může nepříznivě ovlivnit efekt vakcinace proti COVID-19, a tím i ochranu proti tomuto onemocnění, a dále taktéž i v souvislosti s potrzeným výskytem varianty B.1.617 (tzv. indická varianta) v několika evropských zemích a následně i podezření na výskyt této mutace v české republice

Posouzení přiměřenosti a účinnosti epidemických opatření vyžaduje přiměřený pojmový aparát, zahrnující alespoň koncepty reprodukčního čísla a dynamiky epidemie v jednoduchém SEIR modelu, se kterým dále pracujeme. Jednotlivá plošná opatření mají různý efekt na omezení šíření nákazy. Zjednodušeně je tento efekt vyjádřitelný jako redukce reprodukčního čísla R. Různá opatření také přinášejí různé náklady a škody. Běžně využívanými měřítky ceny v ochraně veřejného zdraví a demografii jsou například léta ztraceného života, v hodnocení hospodářských ztrát HOP, a cenou opatření je i omezení práv občanů. Racionálním cílem sady přijatých protiepidemických opatření u nemoci covid-19 musí být redukce reprodukčního čísla R pod 1. Lze si v principu představit i jiné cíle, například rychlé promoření populace, ale pak by bylo nutné uvažovat celkovou cenu takového cíle, kdy by rychle procházející epidemie znamenala i více než 100 tisíc mrtvých, a i více než 1 milion ztracených let života. Takový postup by byl zcela v rozporu s právy na ochranu zdraví a života a s posláním orgánů ochrany veřejného zdraví. Při hodnocení účinku protiepidemických opatření je nutné zvážit dynamiku epidemie. Přiměřenost opatření nelze hodnotit izolovaně v jednom časovém okamžiku, ale podle výsledného účinku za delší časové období. Snížení reprodukčního čísla R hlouběji pod 1 vede k rychlejšímu poklesu nákazy, a často proto i zdánlivě krátkodobě přísné řešení problému šetří v delším časovém horizontu práva a svobody lépe, než omezení sice o něco mírnější, ale platné dlouhou dobu. Zvlášť je potřeba se vyvarovat jednoduchých srovnání počtu nakažených nebo zemřelých v nějakém čase s intenzitou protiepidemických opatření. Exponenciální charakter šíření epidemie znamená, že žádný stav s reprodukčním číslem nad 1 není dlouhodobě udržitelný. Při posuzování vhodnosti a přiměřenosti protiepidemických opatření je vždy nutné jedno opatření hodnotit v kontextu celé sady opatření. Je nemožné posoudit každé opatření izolovaně, a naopak je nutné zohlednit možnosti celkového vývoje epidemie a ceny opatření za delší časové období. Pokud by opatření byla zavedena od levnějších k dražším, přínos toho, které zmenší R např. z 1,0 na 0,8 není triviálně srovnatelný s tím, které zmenšilo R z 2,0 na 1,6, neboť v prvním případě je výsledkem splnění nutné podmínky pro zvládnutí epidemie. I nákladná a omezující opatření proto mohou být za určitých okolností zcela přiměřená, protože epidemii pomohou zastavit, případně zastavit rychle.

Nejprostším, ale přesto validním způsobem, jak uvažovat nad vhodností, účinností a přiměřeností opatření, je uvažovat efekt opatření jako redukci reprodukčního čísla R, v aditivní nebo multiplikativní formě, a porovnávat efekt opatření s tím, jaké škody způsobují, případně jak moc zasahují do různých práv a svobod. Odhady korelací redukce R různými opatřeními jsou předmětem výzkumu v oblasti epidemického modelování. Existující odhady jsou, i přes velkou neurčitost, nejrelevantnější informací, kterou pro rozhodování použít. Zhodnocení škod je vždy otázkou odhadu, ale i projevem politické vůle. V odborné literatuře existují například odhady některých ekonomických škod, ze zjevných důvodů však neexistují odhady veškerých škod a omezení na všech právech všech občanů. Přiměřenost opatření je v maximálním zjednodušení podílem zmenšení R a ceny opatření (kde cenou je v širokém smyslu míněno i omezení práv a svobod). V ideálním případě by orgán ochrany veřejného zdraví seřadil opatření podle efektivity, naplánoval způsob zastavení epidemie, a vybral vždy optimální sadu opatření s nejnižší celkovou škodou. Přitom by vždy volil nejprve opatření efektivnější. Přiměřenost opatření je třeba hodnotit v kontextu situace, ve které jsou zaváděna, a celé sady dalších opatření.

Přestože pozitivní vývoj dává prostor pro určité změny opatření, tento prostor je omezený. Z hodnocení situace plyne, že při změně opatření by byl velmi nežádoucí vzrůst reprodukčního čísla R už přibližně o 0,2, vedoucí buď k výraznému zpomalení ústupu epidemie, nebo stagnaci, vedoucí k nutnosti udržovat jiná nákladná opatření delší dobu. Faktory snižující R jsou tyto: probíhající vakcinace, rostoucí počet uzdravených, dobrovolné změny chování, do jisté míry asi sezónní vlivy, testování a izolace. Faktory zvyšující R jsou pozvolný pokles protektivního chování a spontánní nárůst počtu kontaktů.

K bodu 1/1

Důvody pro regulaci provozu provozoven stravovacích služeb jsou ty, že se jedná o místa, kde se v uzavřeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu běžně nepřicházejí do styku a nadto s ohledem na konzumaci potravin, pokrmů a nápojů není možné po nich požadovat používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v provozovně jako v případě jiných provozoven. Takové prostředí podporuje další šíření epidemie. V případě běžného provozu provozoven stravovacích služeb pak k uvedenému přistupuje i faktor konzumace alkoholu, po jehož požití lidé často ztrácí zábrany, resp. jednají jinak, než by jednali, pokud by alkoholické nápoje nepožili.

Vzhledem k příznivějšímu vývoji epidemie se umožňuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních a venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb, to však za podmínky, že přítomné osoby jsou schopny na místě doložit doklad o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, o prodělaném onemocnění covid-19 nebo o očkování proti tomuto onemocnění. Dále musí zákazník při pohybu ve vnitřních a vnějších prostorách provozovny používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) s vyšší filtrační účinností, jako je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), s výjimkami stanovenými v případě povinnosti používání ochranného prostředku vyšší filtrační účinnosti v mimořádném opatření upravujícím povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (např. děti do 2 let, osoby s poruchou autistického spektra, osoby po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, děti do 15 let, pokud mají jiný ochranný prostředek apod.).

Na základě kontrol mimořádného opatření krajských hygienických stanic bylo zjištěno, že řada pochybení u fyzických osob byla způsobena nedostatečnou informovaností o zavedených podmínkách pro vstup do venkovních prostor provozoven stravovacích služeb, proto se ukládá provozovateli povinnost informovat zákazníka o podmínkách vstupu do provozovny. I z důvodu nemožnosti použití ochrany dýchacích cest při konzumaci se stanovují maximální možné počty osob u jednoho stolu a rozestupy jednotlivých skupin zákazníků. Jako prevence nežádoucího shlukování osob jsou stanoveny podmínky, že každý host musí být usazen, je povolen bufet pouze s obsluhou (samoobslužný pouze za podmínky, že jsou potraviny baleny po porcích), a provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny.

Provozovatel nesmí připustit v prostorech provozovny více zákazníků, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky, dále je povinen při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny zajistit možnost dezinfekce rukou pro zákazníky, zajistit dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi, a zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu bez cirkulace vzduchu v provozovně.

Aby se zákazníci nezdržovali po konzumaci potravin v provozovně (ať již vnitřních nebo vnějších prostorech), produkce živé hudby a tance nejsou umožněny.

K bodu 1/2

Omezuje se přítomnost diváků na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních tak, že je jejich přítomnost povolena v omezeném počtu, a to z důvodu minimalizace rizika přenosu nákazy onemocnění covid-19. Vzhledem k tomu, že riziko šíření nákazy ve vnějším prostoru je nesrovnatelně menší než ve vnitřním prostoru, byla stanovena podmínka omezení počtu přítomných diváků maximálně na 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň podmínka, že celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 1000 osob venku a 500 osob uvnitř a zároveň se tímto umožňuje usazení diváků (s výjimkou osob ze společné domácnosti) tak, aby mezi jednotlivými diváky bylo ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo a byl tak zachován rozestup mezi osobami. Podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 a připuštění pouze usazených diváků je nezbytné pro umožnění bezpečné přítomnosti osob v hledišti. Po celou dobu akce dále musí diváci používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) s vyšší filtrační účinností, jako je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), s výjimkami stanovenými v případě povinnosti používání ochranného prostředku vyšší filtrační účinnosti v mimořádném opatření upravujícím povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (např. děti do 2 let, osoby s poruchou autistického spektra, cvičící osoby ve venkovním prostředí, osoby po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, děti do 15 let, pokud mají jiný ochranný prostředek apod.). Podmínka zákazu konzumace jídla a nápojů v hledišti je stanovena z toho důvodu, že v tomto případě je osoba bez ochranného prostředku dýchacích cest a zvyšuje se tak riziko přenosu nákazy.

K bodu 1/3

Omezení kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě spočívá ve stanovení maximálního přípustného počtu přítomných účastníků ne vyššího než 50 % celkové kapacity míst k sezení, maximálně však 250 osob. Podmínky testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, náležitá ochrana dýchacích cest a usazení osob s rozestupy dále snižují riziko přenosu onemocnění covid-19. Umožnění bufetu s omezením má za cíl zamezit shromažďování osob a manipulaci se stravou velkému počtu osob.

K bodu 1/4

Jsou omezeny vyjmenované provozy, akce a aktivity, u kterých zpravidla dochází k větší koncentraci návštěvníků či účastníků.

Aktuální příznivý trend ve vývoji epidemiologické situace umožňuje obnovení provozu vnitřních sportovišť, avšak v omezeném režimu, a to za podmínky, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti, a za dodržení rozestupů v případě skupinového cvičení. Z důvodu zvýšených nároků na dýchaní, které jsou většinou se sportovní aktivitou spojené, je provozovateli stanovena podmínka zajistit ve vnitřním prostoru provozovny maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu. Navíc je stanovena podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, s výjimkou dětí mladších 6 let věku. Za dodržení všech podmínek je předpoklad minimalizace rizika přenosu nákazy při provozu vnitřních sportovišť.

Při provozu a používání umělých koupališť se z důvodu zamezení hromadění osob v prostoru samotné vodní plochy a z důvodu, že při pobytu ve vodě nelze používat ochranný prostředek dýchacích cest, neumožňuje přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vodní plochy a odpočinkové plochy v jejím bezprostředním okolí a je stanovena podmínka pro návštěvníky dodržovat rozestupy alespoň 2 metry (nejde-li o členy společné domácnosti). K minimalizaci rizika přenosu z těchto důvodů je dále stanovena podmínka nepřítomnosti klinických známek onemocnění, negativního testování nebo očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, s výjimkou dětí mladších 6 let věku, stejně tak jako podmínka zajistit ve vnitřním prostoru provozovny maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu.

Z důvodu minimalizace rizika přenosu onemocnění covid-19 při činnosti, u které nelze použít ochranný prostředek dýchacích cest, je provoz wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní regulován tak, že je umožněna přítomnost 30 % maximální kapacity návštěvníků dané provozovny s tím, že návštěvník musí splňovat podmínku absence klinických příznaků onemocnění covid-19, negativního testování nebo očkování nebo prodělání onemocnění covid-19, s výjimkou dětí do 6 let věku, a dále musí dodržovat od ostatních osob rozestup minimálně 2 metry (nejde-li o členy společné domácnosti). Podmínka zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v provozovně dále snižuje riziko nákazy.

Provoz zoologických a botanických zahrad je regulován, pokud jde o vnitřní prostory, tak, že je umožněna přítomnost 1 osoby na 15 m2 vnitřní plochy přístupné veřejnosti za dodržení rozestupů alepoň 2 metry mezi jednotlivými osobami (nejde-li se o členy společné domácnosti). Skupinové prohlídky se omezují tak, že celkový počet osob ve skupině včetně průvodce nesmí být vyšší než 10 osob, nebo nejvýše 30 osob s tím, že před zahájením této prohlídky všechny osoby, s výjimkou dětí do 6 let věku, prokáží dokladem o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, o prodělaném onemocnění covid-19 nebo o dokladem o očkování proti tomuto onemocnění

Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií pod bodem 1/4 písm. e), stejně jako konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav pod písm. f), je umožněno za specifických podmínek. Z důvodu zabránění větší koncentrace lidí na jednom místě je stanovena podmínka 1 osoby na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a dále povinnost dodržovat rozestupy alespoň 2 m (nejde-li o členy domácnosti). Pro skupinové prohlídky platí omezení obdobné jako u zoologických a botanických zahrad.

Za omezených podmínek se umožňuje provoz a poskytování služeb v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a péče o ně, a to v návaznosti na aktuální příznivou epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění covid-19. Služby je možné poskytovat bez dalších omezení v počtu až 9 účastníků a 1 osoby poskytující službu. V případě, že je činnost provozována výhradně ve vnějších prostorech, je možná účast až 100 osob, ve vnitřních prostorech 50 osob. Podmínkou však je, až na výjimky, aktuální negativní test dítěte na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu. Podmínka testu neplatí v případě dětí mladších 6 let věku, protože se jedná o kohortu, kde odběr biologického materiálu, resp. výtěr z nosohltanu je z důvodu věku a nezbytné stabilizace těla obtížný.

K bodu 1/5

Reguluje se poskytování ubytovacích služeb v nezbytně nutné míře tak, že lze ubytovat pouze osoby, které se prokáží negativním testem, nebo dokladem o provedeném očkování, nebo dokladem o prodělaném onemocnění. Vzhledem k tomu, že doklady o „bezinfekčnosti" mají časově omezenou platnost, je třeba splnění podmínek opětovně doložit v případě ubytování trvajícího déle než 7 dnů. Test je tedy třeba s frekvencí ne déle než jedenkrát za 7 dní opakovat, proto se umožnuje ubytování pouze na 7 dní s tím, že po doložení negativního testu může být opět na dobu 7 dní prodlouženo. Jelikož se během pobytu nedá vyloučit kontakt s infekcí, je třeba toto vyšetření minimálně s frekvencí 1x za 7 dní opakovat. V případě, že by se toto testování neprovádělo, je pravděpodobné rychlé šíření infekce mezi ostatní hosty a zaměstnance ubytovacích zařízení, neboť se jedná o vnitřní prostory, často spojené s restaurací, kde se během konzumace stravy nenosí ochrana dýchacích cest; opomenout nelze ani fakt, že se jedná o dočasnou ubytovací službu, u které lze předpokládat vysokou fluktuaci osob, jak bylo uvedeno shora, přičemž infekce může být šířena z takovéhoto potenciálního ohniska nákazy do dalších míst republiky i za její hranice. Z uvedených pravidel jsou nicméně stanoveny výjimky pro určité skupiny osob, kdy by jejich dodržení bylo v zásadě rozporné s účelem ubytování (osoby ubytovávané za účelem izolace, v bytové nouzi, apod.)

K bodu 1/6

Důvody pro regulaci provozu hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték jsou ty, že se jedná o místa, kde se v uzavřeném prostoru setkává velké množství osob, které jinak spolu běžně nepřicházejí do styku a navíc s ohledem na konzumaci potravin, pokrmů a nápojů, ke které v těchto provozovnách často také dochází, není možné po zákaznících těchto provozoven požadovat používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v provozovně jako v případě jiných provozoven. Takové prostředí podporuje další šíření epidemie a výrazně zvyšuje riziko přenosu onemocnění covid-19. V případě běžného provozu hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték se zároveň významně podílí i faktor konzumace alkoholu, po jehož požití lidé často ztrácí zábrany, resp. jednají jinak, než by jednali, pokud by alkoholické nápoje nepožili. Tuto skutečnost dokládá vznik jednoho z největších clusterů v ČR za dobu trvání pandemie onemocnění covid-19 s přesahem do většiny krajů a řádu několika stovek případů onemocnění. Z toho důvodu mohou být v provozovně přítomny pouze osoby, které se prokáží dokladem o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, o prodělaném onemocnění covid-19 nebo o očkování proti tomuto onemocnění. Dále musí zákazník při pohybu ve vnitřních a vnějších prostorách provozovny používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) s vyšší filtrační účinností, jako je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), s výjimkami stanovenými v případě povinnosti používání ochranného prostředku vyšší filtrační účinnosti v mimořádném opatření upravujícím povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. především s výjimkou doby nezbytně nutné ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů. I z důvodu nemožnosti použití ochrany dýchacích cest při konzumaci se stanovují maximální možné počty osob u jednoho stolu a rozestupy jednotlivých skupin zákazníků. Jako prevence nežádoucího shlukování osob jsou stanoveny podmínky, že každý host musí být usazen a provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny.

Provozovatel nesmí připustit v prostorech provozovny více zákazníků, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky, je povinen při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny zajistit možnost dezinfekce rukou pro zákazníky, zajistit dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a provádět pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, vypínače apod.), a zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu bez cirkulace vzduchu v provozovně. Podmínky jsou s ohledem na charakter zařízení stanoveny velmi podobně jako v případě provozoven stravovacích služeb. Z důvodu vysokého rizika přenosu infekčního onemocnění se neumožňuje produkce živé hudby a tanec. Všechny stanovené podmínky mají za cíl minimalizovat riziko přenosu onemocnění covid-19.

K bodu 1/7

Stanovují se specifická protiepidemická opatření pro provozování prodeje na trzích, tržištích a v mobilních provozovnách. Provozování je umožněno zejména z těch důvodů, že provoz je skutečňován pod širým nebem, jde o místa, kde se na často malém a omezeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu nepřicházejí do styku, a takové prostředí podporuje další šíření epidemie. Stanovují se specifické podmínky provozu ve formě odstupů osob mezi sebou a jednotlivých stánků mezi sebou. Dále je upravena nezbytná plocha pro jednoho zákazníka, vybavení prodejní plochy nádoby s dezinfekčním virucidním prostředkem. Vzhledem k příznivějšími epidemiologickému vývoji se umožňuje prodej pokrmů a nápojů určených k bezprostřední konzumaci za současného umožnění umístění stolů a míst k sezení; v takovém případě však musí být dodržována obdobná pravidla rozestupů jako v případě provozoven stravovacích služeb.

K bodu 1/8

Stanovují se podmínky pro provoz heren a kasin, neboť se jedná o místa, kde se v uzavřeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu běžně nepřicházejí do styku. Takové prostředí podporuje další šíření epidemie. K uvedenému přistupuje i faktor konzumace alkoholu, po jehož požití lidé často ztrácí zábrany, resp. jednají jinak, než by jednali, pokud by alkoholické nápoje nepožili.

Vzhledem k příznivějšímu vývoj i epidemie se umožňuje přítomnost veřejnosti v hernách a kasinech, to však za podmínky, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy provozovny přístupná veřejnosti a přítomné osoby prokáží, že mají negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, nebo že prodělaly onemocnění covid-19 nebo absolvovaly očkování proti tomuto onemocnění. Dále musí zákazník při pohybu v prostorách kasina nebo herny používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) s vyšší filtrační účinností, jako je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), s výjimkami stanovenými v případě povinnosti používání ochranného prostředku vyšší filtrační účinnosti v mimořádném opatření upravujícím povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (např. osoby po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů).

Jako prevence nežádoucího shlukování osob jsou stanoveny podmínky, že provozovatel aktivně brání shromažďování osob v prostorech kasina nebo herny, a je povolen bufet pouze s obsluhou nebo za podmínky jednotlivě balených porcí.

Provozovatel je povinen při vstupu do kasina nebo herny zajistit možnost dezinfekce rukou pro zákazníky, zajistit dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi, a zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu bez cirkulace vzduchu v provozovně. Z důvodu vysokého rizika přenosu infekčního onemocnění se neumožňuje produkce živé hudby a tanec.

K bodu 1/9

Stanovují se hygienická pravidla pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi. Použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob. Aby byla tyto pravidla dodržována, musí provozovatel zajistit alespoň jednu osobu, která na jejich plnění dohlíží. Pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod. Provozovatel je povinen zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.). Je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod. Aby nedocházelo k nežádoucímu shromažďování osob, je zakázán provoz dětských koutků. K zabránění šíření epidemie je provozovatel povinen zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. Kvůli zabránění shromažďování osob jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh.

K bodu 1/10

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi. Provozovatel v provozovně nesmí připustit více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka. Prodejní plochou se přitom rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory. Provozovatel je dále povinen aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnost i. Musí zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu. Velmi významným prostředkem proti šíření epidemie je dezinfekce, proto je provozovatel povinen umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Jak je shora odůvodněno, provozovatel je povinen zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, dále zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. I v těchto provozovnách jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh. Výslovně je pak stanoveno, že v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu.

K bodu 1/ 11

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz a provozování některých činností epidemiologicky závažných, a to provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnost i, při níž je porušována integrita kůže. Protiepidemická opatření zahrnují poskytování služby mezi jedním zákazníkem a poskytovatelem služby.

Podmínka poskytování služby vždy jen jednomu zákazníkovi v jeden čas zamezí větší koncentraci osob, dodržování rozestupů více než 2 metry mezi jednotlivými místy je stanoveno s ohledem na stanovenou bezpečnou vzdálenost z pohledu rizika přenosu nákazy. Podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 je nezbytná pro bezpečný provoz a poskytování služeb v těchto provozovnách. Podmínka testu neplatí v případě dětí mladších 6 let věku, protože se jedná o kohortu, kde odběr biologického materiálu, resp. výtěr z nosohltanu je z důvodu věku a nezbytné stabilizace těla obtížný. Poskytovatel služby má povinnost vést evidenci údajů zákazníků po dobu nezbytnou pro provedení epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví a to v nezbytném rozsahu. Taková evidence, aby mohla sloužit pro uvedený účel, by měla obsahovat identifikaci zákazníka (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi. Tuto evidenci by měl poskytovatel uchovávat 30 dnů.

K bodu 1/ 12

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz autoškol tak, aby byla zajištěna ochrana učitelů, studentů i zkušebních komisařů.

K bodu 1/13

Omezuje se poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že ji lze poskytovat jen za určitých podmínek, aby se v co největší míře předešlo šíření nákazy v rámci lázeňských zařízení. Obecně pro poskytování lázeňské péče jsou nastavena protiepidemická opatření tvořící tzv. vstupní bariéru do lázeňského zařízení. Nezbytnou podmínkou je negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě laboratorní průkaz o prodělání onemocnění covid-19 či aplikace minimálně 1 dávky očkovací látky za přesně definovaných podmínek.

K bodům 1/14, 1/15 a 1/16

Omezují se hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech i ve vnějších prostorech vzhledem k nezbytnosti omezení kontaktu mezi lidmi. S ohledem na příznivější epidemiologický vývoj dochází k určitému rozvolnění a opětovnému umožnění konání hromadných akcí, byt' v omezeném počtu osob. Koná-li se akce ve vnitřních prostorech, je možná přítomnost až 75 osob, v případě akce konané výhradně ve vnějších prostorech potom až 150 osob. Osoby účastnící se těchto akcí však musí prokázat negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě průkaz o prodělání onemocnění covid-19 či aplikace minimálně 1 dávky očkovací látky za přesně definovaných podmínek. Dále musí po celou dobu akce používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) s vyšší filtrační účinností, jako je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), s výjimkami stanovenými v případě povinnosti používání ochranného prostředku vyšší filtrační účinnosti v mimořádném opatření upravujícím povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (např. děti do 2 let, osoby s poruchou autistického spektra, cvičící osoby ve venkovním prostředí, osoby po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, děti do 15 let, pokud mají jiný ochranný prostředek apod.).

Výjimka se stanoví pro svatby, prohlášení osob o vstupu do registrovaného partnerství a pohřby, jichž se může účastnit až 30 osob bez nutnosti splnění výše uvedených podmínek. Další výjimka se pak stanoví pro schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a pro shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výjimka pod písmenem d) je umožněna z důvodu aktuálního příznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19, a to v celé české republice, jak je výše uvedeno. Aktuální příznivá epidemiologická situace ve výskytu onemocnění covid-19 je charakterizována postupným a kontinuálním poklesem všech sledovaných parametrů, tj. hodnot sedmidenní incidence, sedmidenního klouzavého průměru, počtu případů v seniorní skupině obyvatel, počtu hospitalizací, a to jak celkových, tak i na jednotkách intenzivní péče, je proto možné umožnit sportovní přípravu všech amatérských sportovců, které jsou organizované sportovními svazy, a to ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. a) a dále za následujících podmínek mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti. Vzhledem k tomu, že při sportovní aktivitě není z pochopitelných důvodů možné používat ochranný prostředek dýchacích cest, jsou stanoveny podmínky 15 m2 plochy sportoviště na 1 sportující osobu, skupiny po nejvýše 30 osobách bez možnosti využití vnitřních prostor sportoviště, evidence osob a dále podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 (poslední podmínka neplatí pro děti mladší 6 let). Cílem všech těchto opatření je minimalizace rizika přenosu nákazy.

Za obdobných podmínek se umožňují i další organizované volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Výjimka pod písmenem f) je umožněna se stále se zlepšujícím vývojem epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 na území ČR. Vzhledem k tomu, že zpěv je z hlediska šíření a přenosu onemocnění covid-19 považován za jednu z nejrizikovějších aktivit, při které navíc nelze použít ochranný prostředek dýchacích cest, je nutné činnosti pěveckých sborů obnovit za přísně stanovených podmínek, jakými jsou skupina maximálně 30 osob za dodržení rozestupů alespoň 2 metry mezi jednotlivými osobami, dále nezbytná podmínka nepřítomnost i klinických známek onemocnění covid-19 a povinnost testování nebo očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, s výjimkou dětí do 6 let věku. Dále je stanovena pro osoby povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest kromě samotného zpěvu a vést evidenci osob.

Obdobně se stanovují pravidla pro konání shromáždění podle zákona č. 84/ 1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, a pravidla pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků.

K bodu 1/17

Vymezuje se okruh osob, kterým se na základě stávajících vědeckých poznatků o získané imunitě nebo šíření onemocnění covid-19 umožňuje vstup do některých vnitřních prostor v případě, že nemají žádné příznaky onemocnění covid-19, a buď chorobu j iž prodělaly, a předpokládá se, že dle stávajících mezinárodních doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí, mají v době do 180 dní od záchytu onemocnění dostatečnou hladinu protilátek, která ve většině případů ochrání před reinfekcí anebo osoby od 22. dne od podání první dávky očkovací látky proti onemocnění covid-19 s dvoudávkovým schématem a v případě následného podání druhé dávky bude lhůta trvat 9 měsíců. Nebude-li podána druhá dávka, skončí lhůta po uplynutí 90 dnů od aplikace první dávky. V případě očkovací látky s jednodávkových schématem musí uplynout nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky, ale ne více než 9 měsíců. Alternativou k doložení pravděpodobně získané imunity po prodělané nemoci nebo očkován í je pro účely umožnění vstupu do některých vnitřních prostor doložení negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, nebo negativního výsledku POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu.

Mimořádným opatřením se dále definuje národní certifikát o provedeném očkování. Jedná se o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v české republice, v jiném členském státě Evropské unie (viz dále) nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví české republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, kdy u očkování uplynulo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, či od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje podmínky vstupu do české republiky, stanovuje možnost přicestování očkovaných osob za účelem turismu pouze ze zemí, se kterými tak bylo na politické úrovni dohodnuto - jedná se o Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. Z tohoto důvodu právě pro účely využití služeb jsou akceptovány pouze národní certifikáty vydávané těmito zeměmi. Podmínkou je zveřejnění vzorů národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví - prozatím tedy budou zveřejněny uznatelné vzory pouze z těchto 7 zemí. Dále jsou pro účely využití služeb uznány národní certifikáty vydávané tzv. zelenými zeměmi dle Sdělení (viz výše). Plné otevření turismu pro země v rámci Evropské unie se předpokládá nejpozději k 1.7. s ohledem na avizovanou účinnost nařízení EU o EU Covid certifikátu.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA,

v. r. ministr zdravotnictví