Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 27. května 2021

Č. j.: MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 31. května 2021 od 0:00 h od. se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-1/ MIN/ KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. května 2021 č.j. MZDR 21735/2021-1/ MIN/KAN tak, že za čl. X se vkládá nový článek XI, který zní:

„XI.

1. Osobě, která je uchazečem o vzdělávání na vyšší odborné škole, umožní vyšší odborná škola osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,

c) předloží doklad vydaný školou nebo školským zařízení o negativním výsledku preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,

d) jí byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky a nejpozději v den konání přijímací zkoušky ve vyšší odborné škole, na kterou se uchazeč hlásí, preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

e) předloží doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

f) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

2. Škola nebo školské zařízení nemá povinnost provést pro účely přijímací zkoušky na vyšší odbornou školu test podle odstavce 1 písm. c) nebo d).

3. V případě přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy se obdobně použijí čl. VII, VIII a v případě pozitivního výsledku jakéhokoliv testu podle odstavce 1 čl. IX.".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Do mimořádného opatření k povinnosti doložit negativní výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu (nebo jiný způsob doložení „bezinfekčnosti") k účasti na přijímací zkoušce na střední školy se doplňují také pravidla pro doložení této skutečnosti pro účely účasti na přijímací zkoušce na vyšší odborné školy. Doložení těchto skutečností je preventivním nástrojem pro zabránění šíření onemocnění COVID-19 a i u přijímací zkoušky na vyšší odborné školy platí důvody, které jsou uvedeny u měněného mimořádného opatření. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají nejdříve 1. června (§2 odst. 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb.), proto se pravidla včleňují do mimořádného opatření v této chvíli. Pravidla jsou obdobná jako pro účast na přijímací zkoušce na střední školy s tím rozdílem, že testování provedené ve škole je pouze možností, a nikoliv povinností školy, ve které je osoba žákem.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA,

v. r. ministr zdravotnictví