Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 27. května 2021

Č. j. : MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 258/2000 Sb.") a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:

1) provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy"), a to tak, že:

a) účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,

b) při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a

c) účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 250 osob s tím, že

i) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8, a použijí po celou dobu konání obřadu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

ii) všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

2) provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že

a) závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a

b) zkoušky na vyšších odborných školách se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,

3) provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že

a) se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, kteří nesplňují podmínky stanovené v bodě 8, s výjimkou konzultace nebo výuky pro nejvýše 10 žáků,

b) osobní přítomnost účastníků na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník), na které se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují,

4) provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 10 osob v jedné skupině,

b) konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech při splnění podmínky podle bodu 8 a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; tato podmínka musí být ve vnějších prostorech splněna v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry,

5) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentův místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů, a s výjimkou mateřských škol,

6) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:

a) mateřských škol,

b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu a

c) sportovní činnosti konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání,

d) sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště ; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se zakazuje s výjimkou šaten v jiných vnitřních prostorech, jako jsou např. sprchy,

7) konání

a) přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,

b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se

mohou konat pouze za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a

c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 10 osob v místnosti; podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě se neuplatní pro účast na nostrifikačních zkouškách podle školského zákona,

8) stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a, s výjimkou dítěte do 6 let věku,

a) prokáže, že

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

II.

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne19. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN ve znění mimořádného opatření ze dne 21. května 2021 č.j. MZDR 14600/2021-12/MIN/KAN a mimořádného opatření ze dne 22. května 2021 č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci charakterizovanou postupným poklesem incidence onemocnění COVID-19 lze s účinností od 31.5.2021 přistoupit k další fázi postupného obnovování prezenční výuky ve školách a školských zařízeních. Přestože je současný stav a vývoj epidemiologické situace poměrně stabilizovaný, tak to nic nemění na tom, že i přes tento dlouhodobější pozitivní trend zaznamenáváme i nadále stále vyšší počet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích, a je tak velice důležité, aby epidemie byla brzděna co nejvíce a pokračoval tak nadále současný trend poklesu i v následujícím období a nedošlo tak ke vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál se dále šířit. Obezřetnost při postupném obnovování výuky je pak nutná především u těch činností, kde je vyšší pravděpodobnost potencionálního přenosu nákazy, a to i s ohledem na pokračující šíření nových mutací viru. Proto je nanejvýše nutné postupovat při obnovování prezenční výuky ve školách a školských zařízeních postupně, s prioritou v těch oblastech, pro které je návrat k prezenční výuce nejdůležitější.

Dostupná data potvrzují, že šíření onemocnění COVID-19 ve školách není zanedbatelné. Vyšší míra rizika potenciálního přenosu onemocnění ve školách a školských zařízeních vychází z toho, že ve školách a školských zařízeních dochází k intenzivním a dlouhodobějším kontaktům mezi jednotlivými dětmi/žáky/studenty a pedagogickými pracovníky a míra rizika přenosu je tak zde objektivně vyšší než na jiných místech, což dokládají i statistky výskytu ohnisek onemocnění dle typu zařízení, kde školy a školská zařízení včetně mateřských škol patří mezi nejčastější ohniska nákazy.

Následující shrnutí uvádí hlavní výsledky hodnocení rizika šíření nákazy virem SARS-CoV-2 ve školách a školských zařízeních a jeho závislosti na věku.

Podle dat z ČR (ÚZIS)1:

- Ve školách je dle výsledků epidemiologických šetření krajských hygienických stanic evidován dlouhodobě významný počet ohnisek nákazy COVID-19, s přihlédnutím k absolutním počtům onemocnění je školní kolektiv nejčastějším ohniskem dané nákazy.

- Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, ve kterých je průměrně evidováno 5,1 pozitivních případů na jedno zařízení. Důvodem může být včasné podchycení nákazy a dobrá sledovatelnost šíření v definovaných školských kolektivech.

- Incidence při otevření škol prudce stoupá mj. v závislosti na věku nemocných osob.

Podle dat z ČR a zahraničí z analytické zprávy Think Tanku UK Vzdělávání 212:

- od konce léta a během podzimu v ČR, ale i mnoha jiných zemích, stoupá incidence nemoci COVID-19 ve všech věkových skupinách, včetně dětí a mládeže ;

- u žáků středních škol je incidence obecně vyšší než u žáků základních škol (ZŠ);

- u žáků 2. stupně ZŠ je incidence obecně nižší než u dospělých;

- ihned po začátku školního roku se v ČR prudce zvyšuje incidence u žáků 2. stupně ZŠ a u žáků středních škol; související data však neumožňují jednoznačně deklarovat, zda k nákazám došlo ve školách nebo mimo ně, ani do jaké míry přispěly tyto věkové skupiny k následnému nárůstu epidemie během října

Komprehenzivní analýza šíření onemocnění COVID-19 ve školách v USA3 ukazuje, že nákaza se více šíří v domácnostech, kde děti prezenčně navštěvují školu, a to i v závislosti na věku/navštěvované třídě (čím starší dítě, tím vyšší riziko). Zároveň tato studie předkládá i porovnání podmínek a předpokladů k minimalizaci až úplnému vymizení tohoto rizika, a to i pro ročníky odpovídající žákům českých středních škol. Významným faktorem omezení rizika je prezenční výuka jen v částečném režimu a dále zavedení režimových opatření (čím více opatření, tím nižší riziko).

Studie dopadů plošných opatření z jarní vlny epidemického výskytu nákazy virem SARS-CoV-2 v roce 2020 uvádějí různé dopady uzavření škol, jeden z největších dopadů určuje Haug et al.4, podle kterých uzavření škol v USA mohlo snížit incidenci a mortalitu až o 60 %.

Podle agentního modelu základní školy, založeného na reálném grafu sociálních vazeb a kontaktů žáků a učitelů na jedné větší ZŠ, vyvinutého BISOP ve spolupráci s MŠMT5: Na prvním stupni ZŠ se nemoc COVID-19 šíří významně méně než na 2. stupni ZŠ. Ačkoli na 1. stupeň chodí o čtvrtinu více dětí (o jednu třídu), podílí se 1. stupeň ZŠ jen na zhruba 42 % infekcí ve škole. Potvrzuje se tím předpoklad, že menší děti mají méně intenzivních sociálních kontaktů a zároveň téměř nemění kolektiv ani učitele v průběhu výuky.

Již zmíněná komprehenzivní americká studie zkoumající dopad šíření nemoci COVID-19 ve školách v USA6 uvádí, že při zavedení 7 a více běžných režimových opatření je riziko zvýšeného přenosu ze škol marginální. Mezi nejúčinnějšími režimovými opatřeními je uváděno omezení extrakurikurálních aktivit, denní screening symptomů, ochrana dýchacích cest učitelů i žáků, dostatečné větrání nebo přesunutí části výuky ven.

Podle agentního modelu školy vyvinutého spolu s BISOP dochází na ZŠ k nejvyššímu přenosu infekce (47 %) mezi dětmi ze stejné třídy: klíčová jsou proto především režimová opatření ve třídě a o přestávce. Relativně méně významné je šíření infekce mezi dětmi z různých tříd.

Jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví maximálně rozšířilo povinnost ochrany dýchacích cest prostřednictvím respirátorů třídy FFP2, příp. zdravotnických obličejových masek, a jiné mimořádné opatření zakotvilo pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení a dětí, žáků a studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Přestože aktuální epidemiologická situace vykazuje zlepšení, které umožňuje již významné obnovení prezenčního vzdělávání ve školách a školských zařízeních, existují ve školství segmenty, ve kterých je nezbytné prezenční vzdělávání nadále omezit, a to s ohledem na nutnost zachování principu postupného obnovování výuky. Pravidelné vyhodnocování dopadů rozvolňování umožňuje zabránit vzniku nových ohnisek nákazy, respektive zajišťuje jejich včasné podchycení tak, aby nedošlo k nekontrolovanému šíření infekčního onemocnění v daném kolektivu a následně v celé populaci, a současně se tak zabránilo zhoršení epidemiologické situace.

Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci je možné zrušit zákaz vstupu třetích osob (tj. osob, které nejsou žáky, studenty ani zaměstnanci škol a školských zařízení) do škol a školských zařízení. Nadále je však doporučeno, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v nezbytně nutných případech.

V návaznost i na mimořádné opatření, které povoluje školy v přírodě od 31.5.2021, došlo ke zrušení zákazu škol v přírodě.

K bodu 1./1 - omezení vysokých škol

Výjimka podle písm. a) umožňuje konání kurzů celoživotního vzdělávání za stejných podmínek, za nichž se konají vzdělávací akce podle jiného mimořádného opatření. Vzhledem k tomu, že kurzy celoživotního vzdělávání mají obdobný charakter jako obecně vzdělávací akce, narovnávají se podmínky konání kurzů celoživotního vzdělávání s jinými podobnými akcemi.

Výjimka podle písm. b) se vztahuje na konání zkoušek na vysoké škole bez omezení počtu přítomných osob, avšak s podmínkou, že mezi jednotlivými osobami musí být rozestup minimálně 1,5 metru. Na vysoké škole není možné některé zkoušky konat pouze distanční formou, z toho důvodu je umožněno konat zkoušky formou prezenční, aby nebyl ohrožen průchod studiem. Zároveň je stanoven minimální rozestup mezi osobami na jednotlivé zkoušce, čímž se nad rámec opatření jako je testování a ochrana dýchacích cest omezuje riziko přenosu koronaviru.

Výjimka podle písm. c) umožňuje konat akademické obřady. Vzhledem k tomu, že je již obecně umožněno konat vzdělávací akce a kongresy, je možné za stejných podmínek konat také akademické obřady, jelikož svým charakterem se neliší od kongresů a vzdělávacích akcí; není proto důvod, proč by měly být akademické obřady znevýhodněny.

K bodu 1./2 - omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří

Výjimky pod písm. a) a b) jsou stanoveny pro vybrané zkoušky. Distanční konání těchto zkoušek může být v mnoha případech problematické, ne-li neuskutečnitelné. Uvedené platí zejména pro závěrečné a maturitní zkoušky nebo absolutoria.

K bodu 1./3 - omezení základního uměleckého a jazykového vzdělávání

Výjimka podle písm. a) umožňuje konat prezenční výuku na základních uměleckých školách v plném rozsahu. V případě, že bude výuka probíhat ve skupině maximálně 10 žáků, není nezbytné, aby tito žáci splnili podmínky podrobení se testování nebo dokládání jiné obdobné skutečnosti. Zlepšující se epidemiologická situace umožňuje v menších skupinkách účastníků uskutečňovat prezenčně výuku či konzultaci bez podmínky povinného testování. V případě, že bude skupina přesahovat 10 žáků, je pro bezpečné uvolňování opatření nezbytné, aby žák splnil podmínky stanovené tímto mimořádným opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu.

Výjimka podle písm. b) umožňuje konat vzdělávání na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích za podmínek, které stanovuje mimořádné opatření týkající se obecně vzdělávacích akcí a zkoušek. Pravidla se staví naroveň obecným pravidlům pro konání vzdělávacích akcí či zkoušek. V rámci prevence přenosu viru je také uplatňováno přísnější pravidlo pro nošení ochrany dýchacích cest.

Daná pravidla se nepoužijí v případě individuálních konzultací nebo individuální prezenční výuky, kde je riziko většího přenosu viru minimální.

K bodu 1./4 - omezení provozu středisek volného času

Výjimka podle písm. a) umožňuje prezenční výuku nebo konzultaci ve skupinách o maximálně 10 osobách jak ve vnějších, tak ve vnitřních prostorech. Zlepšující se epidemiologická situace umožňuje v menších skupinkách účastníků uskutečňovat prezenčně výuku či konzultaci bez podmínky povinného testování.

Výjimka podle písm. b) umožňuje konat výuku či konzultaci ve vnitřních prostorech ve větší skupině nad 10 osob do maximální kapacity 50 osob ve skupině, ve vnějších prostorech pak do 100 osob. Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se zlepšuje, je vhodné v omezeném počtu, za dodržení dalších opatření, umožnit výuku či konzultaci ve středisku výchovné péče. Vzhledem k tomu, že účastníci nepodléhají povinnému testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, je nezbytné, aby účastník splnil podmínky stanovené tímto mimořádným opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek takového testu. Jedná se o legitimní požadavek, jehož účelem je snížení rizika přenosu koronaviru. V rámci prevence přenosu viru je také uplatňováno přísnější pravidlo pro nošení ochrany dýchacích cest. Ve vnějších prostorech je pak umožněno nenosit ochranný prostředek v případě, že je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 2 metry, což je také obecné pravidlo pro nošení ochranných prostředků na veřejných místech.

K bodu 1./5 - omezení zpěvu jako součásti vzdělávání

Výjimka je stanovena z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je zpěv hlavní vzdělávací aktivitou a jeho zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání. Pokud by tato výjimka nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze na vedlejší nebo dobrovolné předměty. Vzhledem k tomu, že v mateřských školách probíhá již provoz bez dalších omezení (děti v mateřské škole nemají povinnost nosit roušky nebo podrobovat se testování), je možné vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci umožnit zpěv jako součást vzdělávání.

K bodu 1./6 - omezení sportovní činnosti jako součásti vzdělávání

Výjimka podle písm. a) je stanovena z toho důvodu, že pohyb dětí v mateřských školách je integrální součástí mnoha aktivit a vzdělávání by jeho absencí velmi trpělo.

Výjimka podle písm. b) se stanoví z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je sportovní činnost hlavní vzdělávací aktivitou a její zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání. Pokud by tato výjimka nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze na vedlejší nebo dobrovolné předměty.

Výjimka podle písm. c) povoluje sportovní činnost jako součást vzdělávání ve venkovních sportovištích.

Výjimka podle písm. d) povoluje sportovní činnost jako součást vzdělávání ve vnitřních sportovištích za pevně stanovených podmínek, které mají za cíl omezit riziko přenosu nákazy.

Sledované parametry ukazují na celkovou stabilizaci a aktuální pozitivní vývoj epidemiologické situace a z toho důvodu lze umožnit sportovní činnost jak ve venkovních sportovištích, tak ve vnitřních sportovištích, ve kterých se nastavují pravidla, při jejichž dodržení je možné sportovat ve vnitřních prostorech.

K bodu 1./7 - výjimky z omezení konání některých zkoušek

Výjimka podle písm. a) umožňuje konat přijímací zkoušky na vysoké školy bez omezení počtu účastníků na skupinu, avšak za splnění podmínky minimálního rozestupu. Přijímací zkoušky na vysoké školy bývají obecně konány za většího počtu účastníků, vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci je nyní možné umožnit, aby se přijímací zkoušky konaly za účasti více účastníků.

Výjimka podle písm. b) umožňuje konání přijímacích zkoušek za předpokladu, že se přijímací zkoušky (v jeden okamžik v jedné místnosti) zúčastní nejvýše 50 osob. Přijímací zkoušky v mnoha případech není možné konat pouze na základě posouzení písemných podkladů, a je tedy nutné konat prezenční testy nebo posouzení nadání uchazečů, které není možné konat distančně. Z důvodu omezení rizika přenosu koronaviru se tak omezuje maximální počet osob, které se mohou současně účastnit přijímacího řízení, a to samozřejmě při dodržení všech hygienických opatření.

Výjimka podle písm. c) umožňuje konání nostrifikačních zkoušek za účasti nejvýše 10 osob v místnosti. Nostrifikační zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými obtížemi, z toho důvodu je jim udělena výjimka.

K bodu 1./8 - podmínky pro účast na vzdělávání

Vzhledem k tomu, že žáci základních uměleckých škol a účastníci středisek výchovné péče nejsou povinni podrobit se testování dle obecného mimořádného opatření k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, je nezbytné stanovit pro účast na vzdělávání podobná pravidla, stejně jako v jiných školách a školských zařízeních, za účelem ochrany všech osob a minimalizace rizika přenosu nákazy.

Zohledňuje se také skutečnost, že spousta žáků a účastníků se již testuje v rámci povinného testování ve školách a školských zařízeních. Je tedy možné čestným prohlášením doložit, že žák nebo účastník podléhá povinnosti testovat se a jeho poslední test ve škole či školském zařízení není starší 72 hodin. Ke splnění podmínky též postačí negativní výsledek antigenního testu, který si provedl žák nebo účastník (nebo mu jej provedla jiná laická osoba, například zákonný zástupce) na místě před zahájením vzdělávání. Zbylé podmínky jsou standardními požadavky vyplývajícími z jiných opatření.

K bodu II

Vzhledem k tomu, že se nahrazují pravidla pro přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních z důvodu přehlednosti novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, je třeba stávající zrušit.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA,

v. r. ministr zdravotnictví

1 Viz prezentace ÚZIS dostupná zde:

https ://docs.qoog le.com/presentation/d/1 rEaXGT ex jm KZu2M UJGc6th rORtZaWBJ i/present?ueb=true#sl id e=id.p29.

2_Viz prezentace: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1-rizikovost skolniho prostredi pro sireni COVIDu 19.pdf.

3 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597

4 Viz https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009 -0.

5 BISOP: https:/lwww.bisop.eu/wzkumna-zoravabisoo-vytvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/.

6 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https:ffdoi.org/ 10.1101/2021.02.27.21252597.