Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 25. května 2021

Č. j. : MZDR 14601/2021-14/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 25. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. května 2021 č.j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. května 2021 č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, tak, že v čl. I bodu 5 písmeno a) zní:

„a) osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku

i) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/18, nebo

ii) prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS­ CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Omezuje se poskytování ubytovacích služeb tak, že lze až na uvedené výjimky ubytovat pouze osoby, které se prokáží negativním výsledkem testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu ne starším než 72 hodin (od provedení vyšetření), nebo se prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test, nebo podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování na místě, nebo dokladem o provedeném očkování, nebo dokladem o prodělaném onemocnění. V případě osob, které se prokazují negativním testem, potvrzením od zaměstnavatele, či provedeným samotestem na místě, je třeba test s frekvencí ne déle než jedenkrát za 7 dní opakovat, proto se umožnuje ubytování pouze na 7 dní s tím, že po doložení negativního testu, či provedení schváleného samotestu na místě, může být opět na dobu 7 dní prodlouženo. Jelikož se během pobytu nedá vyloučit kontakt s infekcí, je třeba toto vyšetření minimálně s frekvencí 1x za 7 dní opakovat. V případě, že by se toto testování neprovádělo, je pravděpodobné rychlé šíření infekce mezi ostatní hosty a zaměstnance ubytovacích zařízení, neboť se jedná o vnitřní prostory, často spojené s restaurací, kde se během konzumace potravy nenosí ochrana dýchacích cest. Uvedený režim se stanoví shodně, jako je nastaven i pro poskytování jiných služeb, jako jsou činnosti epidemiologicky závažné.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví