Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNI CTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 25. května 2021

Č. j.: MZDR 20029/2021-2/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb."), postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., a podle §2 odst. 2 písm. f) ve spojení s §3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

I.

ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-4/MIN/KAN.

II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-4/MIN/KAN, mělo být zrušeno mimořádným opatřením ze dne 27. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-5/MIN/KAN. Toto mimořádné opatření však bylo zrušeno mimořádným opatřením ze dne 29. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN, aniž by nabylo účinnosti. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-4/MIN/KAN, proto nikdy nebylo zrušeno. Vzhledem k tomu, že toto mimořádné opatření již není způsobilé upravovat právní vztahy, ale nadále právně existuje, přistoupilo ministerstvo pro přehlednost a z důvodu právní jistoty k výslovnému zrušení mimořádného opatření.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví