Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 21. května 2021

Č. j. : MZDR 14600/2021-12/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. května, č.j. MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN tak, že v čl. I bodu 7 písm. d) se text:

„přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje"

nahrazuje textem:

„přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se zakazuje s výjimkou šaten v jiných vnitřních prostorech jako jsou např. sprchy".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve školách a školských zařízeních jsou nastavena přísná protiepidemická a hygienická opatření, dochází k pravidelnému testování a školní kolektiv je v podstatě neměnný, je možné pro školy a školská zařízení povolit používání šaten i přesto, že je v jiných oblastech využívání těchto vnitřních prostor zakázáno.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví