Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. května 2021

Č. j.: MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do 30. června 2021 do 23:59 hod.je škola, která vysílá dítě nebo žáka na školu v přírodě na nejvýše 5 dnů, povinna před jejím zahájením ohlásit tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví podle místa konání školy v přírodě, a to s uvedením údajů v rozsahu:

a) termín a místo konání školy v přírodě s uvedením adresy,

b) jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě a telefonní číslo na ni.

II.

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do 30. června 2021 do 23:59 hod. může škola, která vysílá dítě nebo žáka na školu v přírodě (dále jen „vysílající škola"), umožnit účast na škole v přírodě pouze osobě (dítěti, žáku, fyzické osobě činné při škole v přírodě), která doloží písemným prohlášením, že nemá příznaky onemocnění COVID-19 nebo jiného infekčního onemocnění, před odjezdem na školu v přírodě nepřišla do styku s fyzickou osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu nebo s fyzickou osobou s jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jí není nařízeno karanténní opatření; toto prohlášení nesmí být starší než jeden den; a, nejde-li o dítě mateřské školy,

a) doloží

i) negativní výsledek RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který absolvovala nejdéle před 72 hodinami, nebo

ii) negativní výsledek preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určený pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou (dále jen „preventivní antigenní test"), jehož provedení zajistí vysílající škola v den odjezdu na školu v přírodě; nebo

b) doloží, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčebném přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Skutečnost, že dítě nebo žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 nebo jiného infekčního onemocnění a současně nepřišel do styku s fyzickou osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu nebo s fyzickou osobou s jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření, potvrzuje písemným prohlášením zákonný zástupce dítěte, žáka, mladšího 18 let nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte, žáka, mladšího 18 let písemně zmocnil.

III.

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do 30. června 2021 do 23:59 hod. je vysílající škola povinna:

a) pro účastníky školy v přírodě, kteří dokládali skutečnost podle čl. I písm. a) zajistit provedení RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s frekvencí jedenkrát za 7 dní nebo preventivního antigenního testu s frekvencí v den odjezdu a následně po každých nejdéle 72 hodinách od předchozího testu po dobu trvání školy v přírodě. V případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu provedeného ve škole před odjezdem na školu v přírodě je vysílající škola povinna zajistit, aby pozitivně testované dítě nebo žáka mladšího 18 let převzal přítomný zákonný zástupce; fyzická osoba činná při škole v přírodě bezodkladně opustí školu. Škola pozitivně testované fyzické osobě vystaví potvrzení o výsledku preventivního antigenního testu s uvedením dne a času provedeného testu. Dále se v případě preventivního antigenního testu provedeného ve škole před odjezdem na školu v přírodě postupuje obdobně jako v případě pozitivního preventivního antigenního testu při pravidelném testování žáků a studentů podle mimořádného opatření upravujícího testování žáků a studentů,

b) po zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených v dané frekvenci stanovené pro testování účastníků škol v přírodě v době pobytu na škole v přírodě nebo v případě onemocnění nebo podezření z nákazy u účastníka školy v přírodě zajistit jeho oddělení od ostatních osob přítomných na škole v přírodě; v případě dítěte nebo žáka mladšího 18 let bezodkladně kontaktovat jeho zákonného zástupce, který zajistí jeho odvoz do domácího prostředí; v případě fyzické osoby činné při škole v přírodě a ostatních svéprávných osob přítomných na škole v přírodě zajistit, aby školu v přírodě bezodkladně opustili,

c) po zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 u účastníka školy v přírodě bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání školy v přírodě a předat mu seznam účastníků školy v přírodě, včetně telefonních čísel zákonných zástupců dětí nebo žáků mladších 18 let nebo telefonních čísel osob starších 18 let, fyzických osob činných při škole v přírodě a ostatních fyzických osob přítomných na škole v přírodě.

O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání školy v přírodě v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví upravujícím podmínky izolace a karantény.

IV.

1. S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do 30. června 2021 do 23:59 hod. se účastníkům školy v přírodě ukládá

a) po zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu, po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo v případě podezření na onemocnění COVID-19 školu v přírodě bezodkladně opustit; dítě nebo žáka mladšího 18 let bezodkladně převezme zákonný zástupce,

b) po zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu, po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo v případě podezření na onemocnění COVID-19 kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství, který rozhodne o provedení POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, včetně vyplnění elektronické žádanky k tomuto vyšetření ; v případě dítěte nebo žáka mladšího 18 let se tato povinnost ukládá jeho zákonnému zástupci.

2. Jakmile poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství rozhodne podle odstavce 1 písm. b) o provedení POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na stanovení přítomnost viru SARS-CoV-2, je účastník školy v přírodě povinen absolvovat tento test; v případě dětí nebo žáků mladších 18 let zajistí splnění této povinnosti jejich zákonný zástupce.

V.

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do 30. června 2021 do 23:59 hod. se provozovně ubytovacího zařízení, která zajišťuje ubytování účastníků školy v přírodě, ukládá dodržovat následující podmínky:

a) v ubytovacím zařízení lze současně poskytovat ubytovací služby jen účastníkům školy v přírodě,

b) v případě ubytování více skupin škol v přírodě zajistit jejich provozní oddělení; při společném využívání učeben zajistit dezinfekci povrchů a ploch přípravkem s virucidním účinkem proti obalovaným virům a vyvětrání prostor před každou skupinou, ve společných prostorech vyčlenit každé skupině vlastní hygienické zařízení,

c) vybavit umyvadla na mytí rukou tekutým mýdlem v dávkovači a jednorázovými ručníky nebo osoušečem rukou,

d) zajistit dezinfekční prostředky na ruce s virucidním účinkem proti obalovaným virům u vstupu do budovy, u jídelny, v hygienickém zařízení na pokoji a ve společných prostorech,

e) zajistit samostatný prostor (pokoj) pro izolaci nemocného nebo podezřelého z nákazy infekčním onemocněním, který bude větratelný a navazující na vyčleněné hygienické zařízení, vybavené tekutým mýdlem v dávkovači a dezinfekčním přípravkem na ruce s virucidním účinkem proti obalovaným virům, jednorázovými ručníky nebo osoušečem rukou.

VI.

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do 30. června 2021 do 23:59 hod. se provozovně stravovacích služeb, která zajišťuje stravování účastníků školy v přírodě, ukládá vedle pravidel uložených mimořádným opatřením omezujícím provoz provozoven stravovacích služeb dodržovat následující pravidla:

a) v případě poskytování stravování více skupinám škol v přírodě zajistit časově oddělené stravování jednotlivých skupin a

b) omezit vstup veřejnosti do provozovny stravovacích služeb tak, aby v době stravování účastníků školy v přírodě nebylo možné současné stravování jiných osob.

VII.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění

Pořádání škol v přírodě bylo doposud zakázáno jiným mimořádným opatřením. V návaznosti na současnou epidemiologickou situaci, charakterizovanou poklesem incidence onemocnění COVID-19, bude s účinností od 31.5.2021 do konce školního roku, tj. do 30.6.2021, možné pořádat školy v přírodě. Přestože aktuální epidemiologická situace vykazuje zlepšení, její současný stav a vývoj je nadále hodnocen jako „křehce" stabilizovaný, a to z důvodu trvajícího vyššího počtu případů a přetrvávajících meziregionálních rozdílů. Z tohoto důvodu bylo proto nutné pro konání škol v přírodě nastavit příslušná protiepidemická opatření.

Škola v přírodě je legislativně upravena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví"). Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně veřejného zdraví rozlišuje školu v přírodě podle délky trvání do 5 dnů a delší než 5 dnů, odpovídají uložené povinnosti rozsahu legislativní úpravy tohoto rozdělení, přičemž školou v přírodě se rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání pro děti mateřské školy nebo žáky základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.

Další povinnosti uložené vysílající škole jsou upraveny u škol v přírodě s délkou trvání do 5 dnů §12 a u škol v přírodě s délkou trvání delší než 5 dnů v §8 až 11 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Obdobně další povinnosti uložené fyzické osobě činné při škole v přírodě jsou upraveny §10 zákona o ochraně veřejného zdraví.

K bodu I

Vzhledem k stávající epidemiologické situaci onemocnění COVID-19 a s ohledem na ochranu zdraví účastníků se vysílající škole, v případě školy v přírodě s délkou trvání do 5 dnů, ukládá ohlašovací povinnost u místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle místa konání akce. U školy v přírodě delší než 5 dnů vyplývá tato povinnost z §8 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ohlašovací povinnost je stanovena s ohledem na povinnost uloženou orgánu ochrany veřejného zdraví zajistit v daném kolektivu v případě výskytu nákazy COVID-19 šetření v ohnisku nákazy.

K bodu lI

I přesto, že se epidemiologická situace zlepšuje, je nezbytné nastavit podmínky účasti na škole v přírodě tak, aby se omezilo riziko šíření nákazy. Proto se školy v přírodě může účastnit pouze dítě, žák nebo fyzická osoba činná při škole v přírodě, která před konáním školy v přírodě doloží negativní výsledek preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne staršího než 72 hodin nebo negativní výsledek preventivního antigenního testu, jehož provedení zajistí vysílající škola v den odjezdu na školu v přírodě, nebo má doklad o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo absolvovala ve stanoveném rozsahu očkování, přičemž tato povinnost se nevztahuje na dítě mateřské školy. Dále účastník školy v přírodě dokládá písemným prohlášením, že nemá příznaky onemocnění COVID-19 nebo jiného infekčního onemocnění a současně nepřišel 14 kalendářních dnů před odjezdem do školy v přírodě do styku s fyzickou osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigen nebo s fyzickou osobou s jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. U dětí a žáků potvrzuje písemné prohlášení zákonný zástupce nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte nebo žáka písemně zmocnil. Písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den před odjezdem na školu v přírodě. Za účastníka školy v přírodě se pokládá dítě, žák, osoba zabezpečující dozor, tj. pedagogický pracovník, vychovatel, zdravotník apod., přičemž všichni podstupují preventivní testování ve shodné frekvenci.

K bodu III

Protiepidemická opatření, v případě přítomností pozitivně testované osoby v daném kolektivu, je nezbytné nastavit v takovém rozsahu, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy. Za tímto účelem je také nezbytné stanovit postup, kterým se musí osoby, které přišly do kontaktu s pozitivně testovaným, řídit.

Vysílající škole je uložena povinnost zajistit pro účastníky školy v přírodě provedení preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne staršího než 72 hodin před odjezdem, s frekvencí testování 1x za 7 dní, nebo preventivního antigenního testu s frekvencí testování v den odjezdu na školu v přírodě a dále nejdéle po 72 hodinách od předchozího testu po dobu pobytu na škole v přírodě.

V případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu provedeného před odjezdem na školu v přírodě se ukládá povinnost předat dítě nebo žáka přítomnému zákonnému zástupci a dále se ukládá všem pozitivně testovaným osobám činným při škole v přírodě opustit školu. Škola pozitivně testované fyzické osobě vystaví potvrzení o výsledku preventivního antigenního testu s uvedením dne a času provedeného testu. Dále se v případě preventivního antigenního testu provedeného ve škole před odjezdem na školu v přírodě postupuje obdobně jako v případě pozitivního preventivního antigenn1ho testu při pravidelném testování žáků a studentů podle mimořádného opatření upravujícího testování žáků a studentů.

Po zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, provedených v dané frekvenci stanovené pro testován í účastníků škol v přírodě v době pobytu na škole v přírodě, nebo v případě onemocnění nebo podezření z nákazy u účastníka školy v přírodě se škole ukládá povinnost, s ohledem na omezení šíření infekčního onemocnění v kolektivu, zajistit jeho oddělení od ostatních osob přítomných na škole v přírodě. V případě dítěte nebo žáka pak bezodkladně kontaktovat jeho zákonného zástupce, který zajistí jeho odvoz do domácího prostředí. V případě fyzické osoby činné při škole v přírodě a ostatních svéprávných osob přítomných na škole v přírodě je třeba zajistit, aby školu v přírodě bezodkladně opustili.

Dále se škole ukládá po zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 u účastníka školy v přírodě bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání školy v přírodě a předat mu seznam účastníků školy v přírodě, včetně telefonních čísel zákonných zástupců dětí nebo žáků nebo telefonních čísel fyzických osob činných při škole v přírodě a ostatních fyzických osob přítomných na škole v přírodě z důvodu zahájení šetření v ohnisku nákazy. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání školy v přírodě v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví upravujícím podmínky izolace a karantény.

K bodu IV

Účastníkům školy v přírodě se ukládá po zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo v případě podezření na onemocnění COVID-19 školu v přírodě bezodkladně opustit. Dítě nebo žáka bezodkladně převezme jeho zákonný zástupce.

Po zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo v případě podezření na onemocnění COVID-19 se ukládá kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství, který je povinen dle tohoto mimořádného opatření rozhodnout o provedení POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, včetně vyplnění elektronické žádanky k tomuto vyšetření. V případě dítěte nebo žáka se zajištění splnění povinnosti kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb ukládá jeho zákonnému zástupci.

Jakmile poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství rozhodne o provedení POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, je účastník školy v přírodě povinen absolvovat tento test. V případě dítěte nebo žáka zajistí povinnost absolvovat test jeho zákonný zástupce.

K bodu V

S ohledem na to, že jsou nastavena protiepidemická opatření vzhledem k samotné účasti na škole v přírodě, je nezbytné, aby ubytovací zařízení poskytovalo ubytovací služby pouze pro ubytování účastníků školy v přírodě, a to zároveň za přijetí dalších protiepidemických opatření souvisejících s provozem ubytovacího zařízení, a to i pro případ současného ubytování více skupin škol v přírodě. V případě, kdy by ubytovací zařízení poskytovalo ubytování i jiným osobám, nebylo by možné zajistit odpovídající ochranu zdraví účastníků školy v přírodě, tzn. homogenní skupiny, s ohledem na případnou možnost kontaktu s ubytovanou veřejností.

Pro případ výskytu onemocnění nebo podezření na nákazu infekčního onemocnění mezi účastníky školy v přírodě se ukládá ubytovacímu zařízení povinnost vyčlenit v ubytovacím zařízení prostor (pokoj) za účelem zřízení izolace, a to s ohledem na omezení šíření infekčního onemocnění. Tímto mimořádným opatřením nejsou dotčeny povinnosti uložené jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ubytovacím zařízením.

K bodu VI

Provozovně stravovacích služeb se ukládá vedle pravidel uložených jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, která omezují provoz provozoven stravovacích služeb, zajistit časově oddělené stravování jednotlivých skupin v případě poskytování stravování více skupinám škol v přírodě a omezit vstup veřejnosti do provozovny stravovacích služeb tak, aby v době stravování účastníků školy v přírodě nebylo možné současné stravování jiných osob.

Nastavená protiepidemická opatření mají za cíl zajistit ochranu zdraví účastníků školy v přírodě. Z preventivních důvodu, s ohledem na omezení šíření případného infekčního onemocnění, je nutné zajistit časově oddělené stravování účastníků školy v přírodě od stravování veřejnosti, neboť při stravování dochází snadněji k šíření kapénkové infekce, event. infekčního aerosolu, neboť strávníci jsou v blízkém osobním kontaktu bez ochrany dýchacích cest.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví