Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNI CTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. května 2021

Č. j. : MZDR 14600/2021-11/MIN/ KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.") a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolán í tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:

1) provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území české republiky (dále jen „vysoké školy"), a to tak, že:

a) účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,

b) při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,

2) provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že

a) závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a

b) zkoušky na vyšších odborných školách se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,

3) provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že

a) se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, kteří nesplňují podmínky stanovené v bodě 10, s výjimkou konzultace nebo výuky pro nejvýše 10 žáků,

b) osobní přítomnost účastníků na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník), na které se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují,

4) provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 10 osob v jedné skupině,

b) konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech při splnění podmínky podle bodu 10 a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání, a osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

5) školu v přírodě a školní výlety tak, že je zakazuje,

6) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů, a s výjimkou mateřských škol,

7) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou :

a) mateřských škol,

b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu a

c) sportovní činnosti konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání,

d) sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště ; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,

8) provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení,

9) konání

a) přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,

b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a

c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 10 osob v místnosti; podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě se neuplatní pro účast na nostrifikačních zkouškách podle školského zákona,

10. stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku,

a) prokáže, že

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS­ CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

II.

S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci charakterizovanou postupným poklesem incidence onemocnění COVID-19 lze s účinností od 24.5.2021 přistoupit k další fázi postupného obnovován í prezenční výuky ve školách a školských zařízeních. Vzhledem k tomu, že současný stav a vývoj epidemiologické situace je nadále hodnocen jako „křehce" stabilizovaný, a to z důvodu trvajících vyšších počtů případů a trvajících meziregionálních rozdílů, je nutné postupovat při obnovování prezenční výuky ve školách a školských zařízeních postupně s prioritou těch oblastí, pro které je návrat k prezenční výuce nejdůležitější.

Dostupná data potvrzují, že šíření onemocnění COVID-19 ve školách není zanedbatelné. Vyšší míra rizika potenciálního přenosu onemocnění ve školách a školských zařízeních, vychází z toho, že ve školách a školských zařízeních dochází k intenzivním a dlouhodobějším kontaktům mezi jednotlivými dětmi/žáky/studenty a pedagogickým i pracovníky a míra rizika přenosu je tak zde objektivně vyšší než na jiných místech, což dokladují i statistky výskytu ohnisek onemocnění dle typu zařízení, kde školy a školská zařízení včetně mateřských škol patří mezi nejčastější ohniska nákazy.

Následující shrnutí uvádí hlavní výsledky hodnocení rizika šíření nákazy virem SARS-CoV-2 ve školách a školských zařízeních a jeho závislosti na věku.

Podle dat z ČR (ÚZIS)1

- Ve školách je dle výsledků epidemiologických šetření krajských hygienických stanic evidován dlouhodobě významný počet ohnisek nákazy COVID-19, s přihlédnutím k absolutním počtům onemocnění je školní kolektiv nejčastějším ohniskem dané nákazy.

- Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, ve kterých je průměrně evidováno 5,1 pozitivních případů na jedno zařízení. Důvodem může být včasné podchycení nákazy a dobrá sledovatelnost šíření v definovaných školských kolektivech.

- Incidence při otevření škol prudce stoupá mj. v závislosti na věku nemocných osob.

Podle dat z ČR a zahraničí z analytické zprávy Think Tanku UK Vzdělávání 212 :

- od konce léta a během podzimu v ČR, ale i mnoha jiných zemích, stoupá incidence nemoci COVID-19 ve všech věkových skupinách, včetně dětí a mládeže;

- u žáků středních škol je incidence obecně vyšší než u žáků základních škol (ZŠ);

- u žáků 2. stupně ZŠ je incidence obecně nižší než u dospělých;

- ihned po začátku školního roku se v ČR prudce zvyšuje incidence u žáků 2. stupně ZŠ a u žáků středních škol; související data však neumožňují jednoznačně deklarovat, zda k nákazám došlo ve školách, nebo mimo ně, ani do jaké míry přispěly tyto věkové skupiny k následnému nárůstu epidemie během října

Komprehenzivní analýza šíření onemocnění COVID-19 ve školách v USA3 ukazuje, že nákaza se více šíří v domácnostech, kde děti prezenčně navštěvují školu, a to i v závislosti na věku/navštěvované třídě (čím starší dítě, tím vyšší riziko). Zároveň tato studie předkládá i porovnání podmínek a předpokladů k minimalizaci až úplnému vymizení tohoto rizika, a to i pro ročníky odpovídající žákům českých středních škol. Významným faktorem omezení rizika je prezenční výuka jen v částečném režimu a dále zavedení režimových opatření (čím více opatření, tím nižší riziko).

Studie dopadů plošných opatření z jarní vlny epidemického výskytu nákazy virem SARS-CoV-2 v roce 2020 uvádějí různé dopady uzavření škol, jeden z největších dopadů určuje Haug et al.4, podle kterých uzavření škol v USA mohlo snížit incidenci a mortalitu až o 60 %.

Podle agentního modelu základní školy, založeného na reálném grafu sociálních vazeb a kontaktů žáků a učitelů na jedné větší ZŠ, vyvinutého BISOP ve spolupráci s MŠMT5:

Na prvním stupni ZŠ se nemoc COVID-19 šíří významně méně než na 2. stupni ZŠ. Ačkoli na 1. stupeň chodí o čtvrtinu více dětí (o jednu třídu), podílí se 1. stupeň ZŠ jen na zhruba 42 % infekcí ve škole. Potvrzuje se tím intuice, že menší děti mají méně intenzivních sociálních kontaktů a zároveň téměř nemění kolektiv ani učitele v průběhu výuky.

Dle agentního modelu vyvinutého spolu s BISOP6 by týdenní alternace celých tříd na ZŠ měly snížit šíření COVID-19 ve škole až o 80 % proti běžnému stavu i bez dalších režimových opatření, s nimiž by měl být efekt ještě větší.

Významné snížení rizika při týdenní alternaci skupin jejich rotací potvrzují i další studie založené na modelováním školního provozu. Dle modelu z USA7 týdenní rotace prezenční a distanční výuky celých tříd snižuje zásadně riziko, že se škola stane místem nákazy žáků a učitelů a tím rizikem vzniku ohniska onemocnění.

Týdenní rotace celých tříd se tak ukazují jako klíčové a efektivní opatření s rozhodujícím efektem na šíření nemoci COVID-19, které zároveň nezasahuje drastickým způsobem do provozu školy v porovnání s dalšími alternativami jako je půlení tříd, využívané například na podzim 2020 v Izraeli. Výhodou opatření je zároveň nízká citlivost na úroveň individuálního dodržování opatření.

Vedle výuky jen v částečném režimu za využití rotace je nezbytné doplnění tohoto opatření o další režimová opatření. Již zmíněná komprehenzivní americká studie zkoumající dopad šíření nemoci COVID-19 ve školách v USA8 uvádí, že při zavedení 7 a více běžných režimových opatření je riziko zvýšeného přenosu ze škol marginální. Mezi nejúčinnějšími režimovými opatřeními je uváděno omezení extrakurikurálních aktivit, denní screening symptomů, ochrana dýchacích cest učitelů i žáků, dostatečné větrání nebo přesunutí části výuky ven.

Podle agentního modelu školy vyvinutého spolu s BISOP dochází na ZŠ k nejvyššímu přenosu infekce (47 %) mezi dětmi ze stejné třídy: klíčová jsou proto především režimová opatření ve třídě a o přestávce. Relativně méně významné je šíření infekce mezi dětmi z různých tříd.

Jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví maximálně rozšířilo povinnost ochrany dýchacích cest prostřednictvím respirátorů třídy FFP2, příp. zdravotnických obličejových masek a jiné mimořádné opatření zakotvilo pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení a dětí, žáků a studentů na přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Přestože aktuální epidemiologická situace vykazuje zlepšení, které umožňuje další rozšíření prezenčního vzdělávání ve školách a školských zařízeních, existují ve školství segmenty, ve kterých je nezbytné prezenční vzdělávání nadále omezit, a to s ohledem na nutnost zachování principu postupného obnovování prezenční výuky. Pravidelné vyhodnocování dopadů rozvolňování umožňuje zabránit vzniku nových ohnisek nákazy a nebo zajistí jejich včasné podchycení tak, aby nedošlo k nekontrolovanému šíření infekčního onemocnění v daném kolektivu a následně v celé populaci a současně se tak zabránilo zhoršení epidemiologické situace.

K bodu 1./1 - omezení vysokých škol

Výjimka podle písm. a) umožňuje konání kurzů celoživotního vzdělávání za stejných podmínek, jako se konají vzdělávací akce podle jiného mimořádného opatření. Vzhledem k tomu, že kurzy celoživotního vzdělávání mají obdobný charakter jako obecně vzdělávací akce, narovnávají se podmínky konání kurzů celoživotního vzdělávání s jinými podobnými akcemi.

Výjimka podle písm. b) se vztahuje na konání zkoušek na vysoké škole bez omezení počtu, avšak s podmínkou, že mezi jednotlivými osobami musí být rozestup minimálně 1,5 metru. Na vysoké škole není možné některé zkoušky konat pouze distanční formou, z toho důvodu je umožněno konat zkoušky formou prezenční, aby nebyl ohrožen průchod studiem. Zároveň je stanoven minimální rozestup mezi osobami na jednotlivé zkoušce, čímž se nad rámec opatření jako je testování a ochrana dýchacích cest omezuje riziko přenosu koronaviru.

K bodu 1./2 - omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří

Výjimky pod písm. a) a b) jsou stanoveny pro vybrané zkoušky. Distanční konání těchto zkoušek může být v mnoha případech problematické, ne-li neuskutečnitelné. Uvedené platí zejména pro závěrečné a maturitní zkoušky nebo absolutoria.

K bodu 1./3 - omezení základního uměleckého a jazykového vzdělávání

Výjimka podle písm. a) umožňuje konat prezenční výuku na základních uměleckých školách v plném rozsahu. V případě, že bude výuka probíhat ve skupině maximálně 10 žáků, není nezbytné, aby tito žáci splnili podmínky podrobení se testování nebo dokládání jiné obdobné skutečnosti. Zlepšující se epidemiologická situace umožňuje v menších skupinkách účastníků uskutečňovat prezenčně výuku či konzultaci bez podmínky povinného testování. V případě, že bude skupina přesahovat 10 žáků, je pro bezpečné uvolňování opatření nezbytné, aby žák splnil podmínky stanovené tímto mimořádným opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu.

Výjimka podle písm. b) umožňuje konat vzdělávání na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích za podmínek, které stanovuje mimořádné opatření týkající se obecně vzdělávacích akcí a zkoušek. Pravidla se staví naroveň obecným pravidlům pro konání vzdělávacích akcí či zkoušek. V rámci prevence přenosu viru je také uplatňováno přísnější pravidlo pro nošení ochrany dýchacích cest.

Daná pravidla se nepoužijí v případě individuálních konzultací nebo individuální prezenční výuku, kde je riziko většího přenosu viru minimální.

K bodu 1./4 - omezení provozu středisek volného času

Výjimka podle písm. a) umožňuje prezenční výuku nebo konzultaci ve skupinách po maximálně 10 osobách jak ve vnějších, tak ve vnitřních prostorech. Zlepšující se epidemiologická situace umožňuje v menších skupinkách účastníků uskutečňovat prezenčně výuku či konzultaci bez podmínky povinného testování.

Výjimka podle písm. b) umožňuje konat výuku či konzultaci ve vnitřních prostorech ve větší skupině nad 10 osob do maximální kapacity 50 osob ve skupině, ve vnějších prostorech pak do 100 osob. Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se zlepšuje, je vhodné v omezeném počtu, za dodržení dalších opatření, umožnit výuku či konzultaci ve středisku výchovné péče. Vzhledem k tomu, že účastníci nepodléhají povinnému testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, je nezbytné, aby účastník splnil podmínky stanovené tímto mimořádným opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek takového testu. Jedná se o legitimní požadavek, jehož účelem je snížení rizika přenosu koronaviru. V rámci prevence přenosu viru je také uplatňováno přísnější pravidlo pro nošení ochrany dýchacích cest.

K bodu 1./5 - omezení škol v přírodě a školních výletů

I přesto, že se současná epidemiologická situace zlepšuje, není prozatím možné konat školy v přírodě či školní výlety, jelikož se jedná o situace, kdy dochází k intenzivnímu a dlouhodobému úzkému kontaktu osob.

K bodu 1./6 - omezení zpěvu jako součásti vzdělávání

Výjimka je stanovena z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je zpěv hlavní vzdělávací aktivitou a jeho zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání. Pokud by tato výjimka nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze na vedlejší nebo dobrovolné předměty. Vzhledem k tomu, že v mateřských školách probíhá již provoz bez dalších omezení (děti v mateřské škole nemají povinnost nosit roušky nebo podrobovat se testování), je možné vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci umožnit zpěv jako součást vzdělávání.

K bodu 1./7 - omezení sportovní činnosti jako součásti vzdělávání

Výjimka podle písm. a) je stanovena z toho důvodu, že pohyb dětí v mateřských školách je integrální součástí mnoha aktivit a vzdělávání by jeho absencí velmi trpělo.

Výjimka podle písm. b) se stanoví z toho důvodu, že pro tyto žáky a studenty je sportovní činnost hlavní vzdělávací aktivitou a její zákaz by pro ně znamenal znemožnění vzdělávání. Pokud by tato výjimka nebyla stanovena, bylo by tím omezeno vzdělávání těchto žáků a studentů pouze na vedlejší nebo dobrovolné předměty.

Výjimka podle písm. c) povoluje sportovní činnost jako součást vzdělávání ve venkovních sportovištích.

Výjimka podle písm. d) povoluje sportovní činnost jako součást vzdělávání ve vnitřních sportovištích za pevně stanovených podmínek, které mají za cíl omezit riziko přenosu nákazy.

Sledované parametry ukazují na celkovou stabilizaci a aktuální pozitivní vývoj epidemiologické situace a z tohoto důvodu lze umožnit sportovní činnost jak ve venkovních sportovištích, tak ve vnitřních sportovištích, ve kterých se nastavují pravidla, při jejichž dodržení je možné sportovat ve vnitřních prostorech.

K bodu 1./8 - zákaz vstupu třetích osob do škol

V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s žáky, studenty a pracovníky školy v prostorách školy. Nezbytně nutným případem je například plnění smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu například při dopomoci při samotestování atd. Ve všech případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy).

K bodu 1./9 - výjimky z omezení konání některých zkoušek

Výjimka podle písm. a) umožňuje konat přijímací zkoušky na vysoké školy bez omezení počtu účastníků na skupinu, avšak za splnění podmínky minimálního rozestupu. Přijímací zkoušky na vysoké školy bývají obecně konány za většího počtu účastníků, vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci je nyní možné umožnit, aby se přijímací zkoušky konaly za účasti více účastníků.

Výjimka podle písm. b) umožňuje konání přijímacích zkoušek za předpokladu, že se jej bude (v jeden okamžik v jedné místnosti) účastnit nejvýše 50 osob. Přijímací zkoušky v mnoha případech není možné konat pouze na základě posouzení písemných podkladů, a je tedy nutné konat prezenční testy nebo posouzení nadání uchazečů, které není možné konat distančně. Z důvodu omezení rizika přenosu koronaviru se tak omezuje maximální počet osob, které se mohou současně účastnit přijímacího řízení, a to samozřejmě při dodržení všech hygienických opatření.

Výjimka podle písm. c) umožňuje konání nostrifikačních zkoušek za účasti nejvýše 10 osob v místnosti. Nostrifikační zkoušky nelze konat distančním způsobem nebo jen s velkými obtížemi, z toho důvodu je jim udělena výjimka.

K bodu 1./10 - podmínky pro účast na vzdělávání

Vzhledem k tomu, že žáci základních uměleckých škol a účastníci středisek výchovné péče nejsou povinni podrobit se testování dle obecného mimořádného opatření k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, je nezbytné stanovit pro účast na vzdělávání podobná pravidla, jako v jiných školách a školských zařízeních za účelem ochrany všech osob a minimalizace rizika přenosu nákazy.

Zohledňuje se také skutečnost, že spousta žáků a účastníků se již testuje v rámci povinného testování ve školách a školských zařízeních. Je tedy možné čestným prohlášením doložit, že žák nebo účastník podléhá povinnosti testovat se a jeho poslední test ve škole či školském zařízení není starší 72 hodin. Ke splnění podmínky též postačí negativní výsledek antigenního testu, který si provedl žák nebo účastník (nebo mu jej provedla jiná laická osoba, například rodič) na místě před zahájením vzdělávání. Zbylé podmínky jsou standardními požadavky vyplývajícími z jiných opatření.

K bodu lI

Vzhledem k tomu, že se nahrazují pravidla pro přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních z důvodu přehlednosti novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, je třeba stávající zrušit.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

ministr zdravotnictví

1Viz prezentace ÚZIS dostupná zde:

https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thrORtZaWBJi/present?u eb=true#sl ide =id.p29.

2_Viz prezentace: https:ljtarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11 899-versionl­ rizikovost skolniho prostredi pro sireni COVIDu 19.pdf.

3 Lessler J, et a l. Household COVID- 19 risk and in- person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597

4 Viz https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0.

5 BISOP: https :lj www.bisop.eu/vvzkum na-zprava bisop-vvtvoril-m ode I-sireni-COVI Du-19-na- za kladnich-skol ach/.

6 BISOP: https : l j www.bisop.eu/vyzkum na-zprava bisop-vvtvoril-modeI-sireni-COVIDu-19-na- za kladnicil-skolach/.

7 (Figure 4) McGee R.S et al. Model-driven mit igat ion measures for reopening schools during the COVID-19 pandemie. https ://doi.org/1 0.1101/202 1.01.22.21250282

8 Lessler J, et al. Household COVJD- 19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597.