Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. května 2021

Č. j.: MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/ KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 7. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021- 10/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 11. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021- 11/MIN/KAN, a to tak, že

1. v čl. I se za slova „účastnícím se" vkládají slova ,,teoretického vyučování, teoretické přípravy," a za slova ,,žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy" se vkládají slova „nebo uchazečem",

2. čl. III zní:

„III.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění

V čl. I se doplňuje povinnost pravidelného preventivního testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 také pro žáky a studenty středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, kteří se podle jiného mimořádného opatření od 24.5.2021 mohou nově účastnit teoretické výuky nebo přípravy. Dále se z hlediska právní jistoty vyjasňuje, že povinnost testování pro účely zkoušek k ukončení studia se povinnost testování týká nejen současných žáků školy, ale také všech ostatních uchazečů o vykonání zkoušky (například opravné termíny bývalých žáků školy).

V čl. III se upravuje frekvence testování preventivními antigenními testy jednotně na jedenkrát týdně ve všech krajích. Z důvodu, že epidemiologická situace ve výskytu onemocnění COVID-19 na území ČR se na celorepublikové úrovni postupně zlepšuje, včetně krajů, ve kterých byla doposud zachována vyšší frekvence testování, je nyní možné přistoupit ke jejímu snížení na jedenkrát týdně.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví