Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. května 2021

Č. j.: MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 18. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 3. května 2021, č.j. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN, a to tak, že v čl. Ill písm. c) se text „48 hodin" nahrazuje textem ,,72 hodin".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Prodlužuje se tímto lhůta, po kterou platí potvrzení pro účely doložení testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu pro prezenční účast na vzdělávání na vysoké škole dokladem o negativním výsledku testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb. Nově tak lze doložit, že osoba má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Prodloužení lhůty je vhodné vzhledem k mnohdy nepravidelnému charakteru docházky ke studijním povinnostem na vysokou školu a vzhledem k zlepšující se epidemiologické situaci.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví