Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 14. května 2021

Č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

1. omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak, že

a) se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

i) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

ii) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,

iii) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod.,

iv) venkovních prostor provozovny určených k sezení (dále jen ,,zahrádka"), a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod; v takovém případě se umožňuje využití toalet ve vnitřních prostorách provozovny;

tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod.,

b) provozovatelé provozovny stravovacích služeb, v jejímž případě není zakázána přítomnost veřejnosti v prostorách provozovny podle písmene a), musí dodržovat následující pravidla:

i) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti ; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou osob ze společné domácnost i, je rozestup alespoň 1,5 metru,

iii) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

iv) zahrádka je uspořádána tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže zahrádku od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,

v) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,

vi) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi,

vii) provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali odstup alespoň 1,5 m od ostatních zákazníků,

viii) zákaz produkce živé hudby a tance,

c) zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, je oprávněn vstoupit na zahrádku, je-li na místě schopen:

i) prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/18, nebo

ii) prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

iv) doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním výsledkem,

2. omezuje přítomnost diváků na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních, a to tak, že je přípustná pouze ve vnějších prostorech, přičemž maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně účinkujících, sportovců, pořadatelů apod.) nesmí být vyšší než 700 osob, s tím, že

a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/18, a použijí po celou dobu konání akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem; ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,

b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

c) zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti,

d) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,

e) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky, nestanoví-li Ministerstvo zdravotnictví podle bodu 1/ 15 písm. d) jinak,

3. omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti, s tím, že

a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/18, a použijí po celou dobu konání akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,

b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

4. omezuje

a) provoz heren a kasin tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,

b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/18, s výjimkou dětí mladších 6 let věku, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje ; tyto podmínky neplatí pro:

i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,

ii) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

c) provoz a používání venkovních sportovišť tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.), nejde-li o:

i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,

ii) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

d) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

e) provoz zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, a to s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito nejvýše 50 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas; stejné omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován,

f) provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že se zakazují skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

g) konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že se na nich zakazují skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

h) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle §2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou

i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,

ii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,

iii) provozu zařízení nebo poskytování služby vnějších prostorech za přítomnosti více osob než uvedených v bodu ii). nejvýše však 30 osob ve skupině, při dodržení podmínek. že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití jiných vnitřních prostor (šatny, sprchy apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením poskytování služeb:

1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/18, nebo

2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou. s negativním výsledkem. nebo

3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou. s negativním výsledkem, a subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 4). resp. v případě podle bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast.

5. omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, tak, že lze ubytovací služby poskytnout pouze:

a) osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:

i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele.

ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby,

b) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území české republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,

c) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

d) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,

e) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu,

f) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek,

6. omezuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách tak, že se zakazuje v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:

a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,

b) lékáren,

c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,

d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,

e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu 1/1,

f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,

7. stanovují podmínky pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízeni) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,

c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

d) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci

i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou zákazníci usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti ; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny,

8. omezuje konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů na veřejnosti mimo vnitřní a vnější prostory provozovny stravovacích služeb tak, že jsou osoby, které konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů v bezprostředním okolí provozovny, včetně mobilní provozny podle bodu 7, v níž potraviny nebo pokrmy zakoupily, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

9. omezuje provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,

10. stanovují podmínky pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,

b) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

c) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

d) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

e) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,

f) je zakázán provoz dětských koutků,

g) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

h) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

i) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,

11. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 4 písm. h) a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a pro provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

12. stanovují vedle podmínek uvedených v bodu 1/11 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, tak, že:

a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,

b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,

c) zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, při vstupu do provozovny :

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/18, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS­ CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a zákazníkovi, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu,

d) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,

13. stanovují podmínky pro činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že provozovatel autoškoly zajistí dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem,

14. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči jen pacientovi, který je občanem České republiky, občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území české republiky vydaných Českou republikou, nemá klinické příznaky onemocnění COVI D-19 a prokáže, že:

a) absolvoval nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a následně s frekvencí minimálně jednou za 7 dní absolvuje preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo

b) absolvoval nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, a následně s frekvencí minimálně jednou za 7 dní absolvuje preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo

c) mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

15. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 2 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 1O osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 50 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 2 osob musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu 1/18, a po celou dobu akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak ; uvedené podmínky se nevztahují na:

a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,

b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,

c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,

d) hromadné akce, v jejichž případě Ministerstvo zdravotnictví stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatřením zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, významné kulturní akce nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,

e) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a c) a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy ; účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/18, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,

f) organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených v bodě 4 písm. h),

16. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:

a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

b) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

c) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,

17. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,

b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/18, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,

18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením :

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

II.

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 7. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Současná epidemiologická situace je charakterizovaná protrahovaným komunitním šířením onemocnění covid-19 a s tím souvisejícími vyššími denními počty případů onemocnění COVID-19 v pracovních dnech, nezanedbatelný je taktéž i počet případů u seniorní skupiny obyvatel, ze které vychází nejvyšší počet nových hospitalizací, včetně hospitalizací v těžkém stavu. I nadále pozorujeme výraznější meziregionální rozdíly, a to jak na krajské, tak i okresní úrovni, což nejlépe vidíme na hodnotách 7denní incidence, které jsou v některých krajích až dvojnásobné ve srovnání ostatními kraji a tedy i výrazněji nad republikovým průměrem.

Z tohoto důvodu je tak vysoce důležité, aby epidemie byla brzděna co nejvíce a nedošlo ke vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál se dále rozšířit.

Současný stav a vývoj je tak i nadále hodnocen „křehce" stabilizovaný, a to z důvodu trvajících vyšších počtů případů a výraznějších meziregionálních rozdílů a je tak nutno postupovat ve fázi rozvolnění a uvolnění činností velmi obezřetně a vyhodnocovat dopady v pravidelných intervalech, tak aby byla případná vznikající ohniska podchycena v co nejkratším čase a bylo možno nastavit taková protiepidemická opatření, které by zabránily nekontrolovatelnému šíření onemocnění v komunitě a v populaci a nedošlo tak ke zhoršení epidemiologické situace, a to zejména s ohledem na blížící se letní sezónu kdy vzhledem k vyšším objemu cestování do zahraničí existuje možnost zavlečení nakažlivější varianty.

Při komunitním šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření k zabránění šíření infekce bude pokračovat nekontrolovatelné šíření nákazy v populaci s potenciálem pro rychlé vyčerpání kapacit zdravotnického systému. Dlouhodobé omezení plánované zdravotní péče není udržitelné a přináší rizika v nedostatečné zdravotní péči v případě jiných onemocnění, například onkologických nebo kardiovaskulárních chorob. Klíčovými protiepidemickými opatřeními k zamezení dalšího šíření nákazy je důsledné dodržování karanténních opatření, testování, omezení shlukování osob a používání ochranných prostředků dýchacích cest a dezinfekčních prostředků.

Hlavním cílem mimořádného opatření je zajištění podmínek pro přerušení plošného komunitního přenosu viru SARS-CoV-2 v české republice a umožnit tak postupné znovu zapojení jednotlivých segmentů lidské činnosti do ekonomiky. Toho lze dosáhnout jednotným řízením karanténních opatření, snížení pohybu a shromažďování osob, omezení provozování epidemiologicky závažných činností, a to za vymezených podmínek pro preventivní testování, používání ochranných prostředků dýchacích cest a zvýšenou frekvencí používání dezinfekčních přípravků s virucidní účinností na obalované viry.

Základním předpokladem prevence šíření infekčních nemocí, jejichž původci jsou přenášeni kontaminovanými kapénkami nebo aerosolem, je zamezení zvýšené koncentrace osob na jednom místě v jeden čas a minimalizovat tak rizikové kontakty na nezbytně nutnou míru.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna široká škála specifických protiepidemických opatření zohledňující princip předběžné opatrnosti v souvislosti s dalším šířením nemoci COVID-19.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem v české republice a v řadě dalších zemí světa vyloučit, že by celkový počet nakažených osob mohl i explozivně narůstat, přičemž u velmi vysokého počtu osob by onemocnění vyžadovalo hospitalizaci s potřebou intenzivní péče, včetně připojení na umělou plicní ventilaci. U desítek tisíc osob by nemoc mohla mít fatální průběh.

Obdobná opatření, jaká jsou přijata v české republice, jsou realizována i vládami řady dalších států. Pokud mají některé státy odlišný přístup k řešení epidemie COVID-19, pak je to dáno skutečností, že o koronaviru SARS-CoV-2 a jeho přesných vlastnostech a charakteristikách není v současnosti stále dostatek informací.

Vzhledem k tomu, že přes přetrvávající plošný komunitní přenos nemoci COVID-19 dochází vlivem přijatých restriktivních opatření k postupnému zpomalování nárůstu počtu nových případů a k zmírňování zátěže zdravotnického systému, přináší toto mimořádné opatření zmírnění původně stanovených restrikcí k zajištění protiepidemických opatření v rozsahu, který je v kontextu předběžné opatrnosti v současné době možný.

Obezřetnost při postupném uvolňování a v rámci nastavení těchto protiepidemických opatření také souvisí nejen se šířením nové mutace viru SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v populaci přibližně o 40 až 70 % rychleji, ale také i potvrzeným výskytem varianty B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) na území ČR v několika krajích, jenž dle hodnocení vykazuje až o 50 % vyšší nakažlivost a také nižší citlivost na doposud dostupné očkovací látky, což může nepříznivě ovlivnit efekt vakcinace proti COVID-19, a dále též varianty B.1.617 (tzv. indická varianta). Bližší informace k mutaci jsou uvedeny v reportu ECDC Risk assessment: SARS-CoV-2 - increased circulation of variants of concern and vaccine rollout inthe EU/EEA, 14th update (europa.eu) „ https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/2021-04- 19_Variable_Dictionary _and_Disclaimer_variant-data.pdf. Šíření tzv. jihoafrické varianty bylo již zaznamenáno ve více než 60 zemích světa. A rovněž i zde https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-emergence-sars-cov-2- b1617-variants a také zde https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological­ update-on-covid-19--- 11-may-2021

Posouzení přiměřenosti a účinnosti epidemických opatření vyžaduje přiměřený pojmový aparát, zahrnující alespoň koncepty reprodukčního čísla a dynamiky epidemie v jednoduchém SEIR modelu, se kterým dále pracujeme. Jednotlivá plošná opatření mají různý efekt na omezení šíření nákazy. Zjednodušeně je tento efekt vyjádřitelný jako redukce reprodukčního čísla R. Různá opatření také přinášejí různé náklady a škody. Běžně využívanými měřítky ceny v ochraně veřejného zdraví a demografii jsou například léta ztraceného života, v hodnocení hospodářských ztrát HOP, a cenou opatření je i omezení práv občanů. Racionálním cílem sady přijatých protiepidemických opatření u nemoci COVID-19 musí být redukce reprodukčního čísla R pod 1. Lze si v principu představit i jiné cíle, například rychlé promoření populace, ale pak by bylo nutné uvažovat celkovou cenu takového cíle, kdy by rychle procházející epidemie znamenala i více než 100 tisíc mrtvých, a i více než 1 milion ztracených let života. Takový postup by byl zcela v rozporu s právy na ochranu zdraví a života a s posláním orgánů ochrany veřejného zdraví. Při hodnocení účinku protiepidemických opatření je nutné zvážit dynamiku epidemie. Přiměřenost opatření nelze hodnotit izolovaně v jednom časovém okamžiku, ale podle výsledného účinku za delší časové období. Snížení reprodukčního čísla R hlouběji pod 1 vede k rychlejšímu poklesu nákazy, a často proto i zdánlivě krátkodobě přísné řešení problému šetří v delším časovém horizontu práva a svobody lépe, než omezení sice o něco mírnější, ale platné dlouhou dobu. Zvlášť je potřeba se vyvarovat jednoduchých srovnání počtu nakažených nebo zemřelých v nějakém čase s intenzitou protiepidemických opatření. Exponenciální charakter šíření epidemie znamená, že žádný stav s reprodukčním číslem nad 1 není dlouhodobě udržitelný. Při posuzování vhodnosti a přiměřenosti protiepidemických opatření je vždy nutné jedno opatření hodnotit v kontextu celé sady opatření. Je nemožné posoudit každé opatření izolovaně, a naopak je nutné zohlednit možnosti celkového vývoje epidemie a ceny opatření za delší časové období. Pokud by opatření byla zavedena od levnějších k dražším, přínos toho, které zmenší R např. z 1,0 na 0,8 není triviálně srovnatelný s tím, které zmenšilo R z 2,0 na 1,6, neboť v prvním případě je výsledkem splnění nutné podmínky pro zvládnutí epidemie. I nákladná a omezující opatření proto mohou být za určitých okolností zcela přiměřená, protože epidemii pomohou zastavit, případně zastavit rychle.

Nejprostším, ale přesto validním způsobem, jak uvažovat nad vhodností, účinností a přiměřeností opatření, je uvažovat efekt opatření jako redukci reprodukčního čísla R, v aditivní nebo multiplikativní formě, a porovnávat efekt opatření s tím, jaké škody způsobují, případně jak moc zasahují do různých práv a svobod. Odhady korelací redukce R různými opatřeními jsou předmětem výzkumu v oblasti epidemického modelování. Existující odhady jsou, i přes velkou neurčitost, nejrelevantnější informací, kterou pro rozhodování použít. Zhodnocení škod je vždy otázkou odhadu, ale i projevem politické vůle. V odborné literatuře existují například odhady některých ekonomických škod, ze zjevných důvodů však neexistují odhady veškerých škod a omezení na všech právech všech občanů. Přiměřenost opatření je v maximálním zjednodušení podílem zmenšení R a ceny opatření (kde cenou je v širokém smyslu míněno i omezení práv a svobod). V ideálním případě by orgán ochrany veřejného zdraví seřadil opatření podle efektivity, naplánoval způsob zastavení epidemie, a vybral vždy optimální sadu opatření s nejnižší celkovou škodou. Přitom by vždy volil nejprve opatření efektivnější. Přiměřenost opatření je třeba hodnotit v kontextu situace, ve které jsou zaváděna, a celé sady dalších opatření.

Přestože pozitivní vývoj dává prostor pro určité změny opatření, tento prostor je omezený. Z hodnocení situace plyne, že při změně opatření by byl velmi nežádoucí vzrůst reprodukčního čísla R už přibližně o 0,2, vedoucí buď k výraznému zpomalení ústupu epidemie, nebo stagnaci, vedoucí k nutnosti udržovat jiná nákladná opatření delší dobu. Faktory snižující R jsou tyto: probíhající vakcinace, rostoucí počet uzdravených, dobrovolné změny chování, do jisté míry asi sezónní vlivy, testování a izolace. Faktory zvyšující R jsou pozvolný pokles protektivního chování a spontánní nárůst počtu kontaktů. Epidemickou situaci také ovlivní vzrůst mobility spojený s koncem omezení mobility mezi okresy, a konec zákazu vycházení. Při dodržení přísných protiepidemických opatření by naopak nemělo situaci výrazně ovlivnit obnovení prezenční výuky.

Hlavním cílem mimořádného opatření je zajištění podmínek pro přerušení plošného komunitního přenosu viru SARS-CoV-2 v České republice a umožnit tak postupné znovu zapojení jednotlivých segmentů lidské činnosti do ekonomiky. Toho lze dosáhnout jednotným řízením karanténních opatření, snížení pohybu a shromažďování osob, omezení provozování epidemiologicky závažných činností, a to za vymezených podmínek pro preventivní testování, používání ochranných prostředků dýchacích cest a zvýšenou frekvencí používání dezinfekčních přípravků s virucidní účinností na obalované viry.

Základním předpokladem prevence šíření infekčních nemocí, jejichž původci jsou přenášeni kontaminovanými kapénkami (aerosolem),je zamezení zvýšené koncentrace osob na jednom místě v jeden čas a minimalizovat tak rizikové kontakty na nezbytně nutnou míru.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna široká škála specifických protiepidemických opatření zohledňující princip předběžné opatrnosti v souvislosti s dalším šířením nemoci COVID-19.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem v české republice a v řadě dalších zemí světa vyloučit, že by celkový počet nakažených osob mohl i explozivně narůstat, přičemž u velmi vysokého počtu osob by onemocnění vyžadovalo hospitalizaci s potřebou intenzivní péče, včetně připojení na umělou plicní ventilaci. U desítek tisíc osob by nemoc mohla mít fatální průběh.

Obdobná opatření, jaká jsou přijata v české republice, jsou realizována i vládami řady dalších států. Pokud mají některé státy odlišný přístup k řešení epidemie COVID-19, pak je to dáno skutečností, že o koronaviru SARS-CoV-2 a jeho přesných vlastnostech a charakteristikách není v současnosti stále dostatek informací.

Vzhledem k tomu, že přes přetrvávající plošný komunitní přenos nemoci COVID-19 dochází vlivem přijatých restriktivních opatření k postupnému zpomalování nárůstu počtu nových případů a k zmírňování zátěže zdravotnického systému, přináší toto mimořádné opatření zmírnění původně stanovených restrikcí k zajištění protiepidemických opatření v rozsahu, který je v kontextu předběžné opatrnosti v současné době možný.

Obezřetnost při postupném uvolňování a v rámci nastavení těchto protiepidemických opatření také souvisí se šířením různých mutací viru SARS-CoV-2 (viz výše)

K bodu 1/ 1

Důvody pro omezení provozu provozoven stravovacích služeb jsou ty, že se jedná o místa, kde se v uzavřeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu běžně nepřicházejí do styku a nadto s ohledem na konzumaci potravin a nápojů není možné po nich požadovat používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v provozovně jako v případě jiných provozoven. Takové prostředí podporuje další šíření epidemie. V případě běžného provozu provozoven stravovacích služeb pak k uvedenému přistupuje i faktor konzumace alkoholu, po jejichž požití lidé často ztrácí zábrany, resp. jednají jinak, než by jednali, pokud by alkoholické nápoje nepožili.

Vzhledem k tomu, že i přes uvedené je nezbytné, aby některé provozovny stravovacích služeb fungovaly, stanoví se z tohoto zákazu výjimky pro:

- provozovny, které neslouží pro veřejnost - zamýšleným cílem shora uvedeného zákazu je zamezení náhodnému setkávání osob, které spolu jinak nejsou v běžném kontaktu; to však neplatí např. pro ustálené kolektivy zaměstnanců, lékaře, sestry, jiný zdravotnický i nezdravotnický personál nemocnic, pacienty v nemocnicích či vězně a zaměstnance věznic. Vzhledem k tomu, že v těchto případech nejde o náhodné setkávání, neboť se zmíněné osoby spolu běžně v zaměstnání či na jiných místech potkávají, riziko nákazy či šíření onemocnění COVI D-19 se povolením provozu těchto provozoven nezvyšuje,

- školní stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání - platí to samé, co bylo uvedeno shora,

- provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod. - i přes zjevnou snahu omezit mobilitu obyvatelstva na max. možnou míru např. i zákazem poskytování většiny ubytovacích služeb (zejména krátkodobých a rekreačních) je zřejmé, že některé ubytovací služby budou i nadále v provozu, a to např. z důvodu pracovních cest. Je pak nezbytné zajistit ubytovaným osobám možnost stravy, a to zvláště za situace, kdy přítomnost veřejnosti v ostatních provozovnách stravovacích služeb je na základě tohoto opatření zakázána (až na níže uvedenou výjimku). Rovněž je třeba poukázat na to, že ne všechny ubytovací služby jsou vybaveny (např. absence příborů) k tomu, aby umožňovaly konzumaci doneseného jídla (např. z výdejového okénka) na pokoji.

Vzhledem k příznivějšímu vývoji epidemie se dále nově umožňuje přítomnost veřejnosti ve venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb, tj. na takzvaných zahrádkách, to však za podmínky, že přítomné osoby jsou schopny na místě doložit doklad o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo o dokončeném očkování proti tomuto onemocnění. I z důvodu nemožnosti použití ochrany dýchacích cest při konzumaci se stanovují maximální možné počty osob u jednoho stolu, rozestupy jednotlivých skupin zákazníků a odstup od kolemjdoucích osob v případě, že zahrádka není od kolemjdoucích osob oddělena pevnou bariérou zabraňující šíření kapének. Toto opatření se nastavuje jako ochrana zdraví kolemjdoucích osob, které nemají v úmyslu zahrádku navštívit, před kapénkami. Jako prevence nežádoucího shlukování osob je stanovena podmínka, že každý host musí být usazen. Vnitřní prostory provozovny stravovacích služeb jsou až na uvedené výjimky pro veřejnost i nadále nepřístupné, ale s ohledem na zákazníky zahrádky se umožňuje využití toalet umístěných ve vnitřních prostorech provozoven.

Provozovatel pak v uvedených případech, kdy je povolena přítomnost zákazníků ve vnitřních prostorech, nesmí připustit ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky ; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

Aby se zákazníci nezdržovali po konzumaci potravin v provozovně (ať již vnitřních nebo vnějších prostorech), zakazuje se produkce živé hudby a tance.

K bodu 1/2

Omezuje se přítomnost diváků na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních tak, že je jejich přítomnost povolena pouze v případě, že se tato akce koná ve vnějších prostorech, a to z důvodu minimalizace rizika přenosu nákazy onemocnění COVID-19, které je ve vnějším prostoru nesrovnatelně menší než ve vnitřním. Podmínka omezení počtu přítomných diváků maximálně na 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň podmínka, že celkový počet přítomných osob (včetně účinkujících, pořadatelů apod.) nesmí být vyšší než 700 osob umožňuje usazení diváků (s výjimkou osob ze společné domácnosti) tak, aby mezi jednotlivými diváky bylo ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo a byl tak zachován rozestup mezi osobami. Podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 a připuštění pouze usazených diváků je nezbytné pro umožnění bezpečné přítomnosti osob v hledišti. Po celou dobu akce dále musí diváci používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) s vyšší filtrační účinností, jako je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), s výjimkami stanovenými v případě povinnosti používání ochranného prostředku vyšší filtrační účinnosti v mimořádném opatření upravujícím povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (např. děti do 2 let, osoby s poruchou autistického spektra, cvičící osoby ve venkovním prostředí, osoby po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, děti do 15 let, pokud mají jiný ochranný prostředek apod.). Podmínka zákazu konzumace jídla a nápojů v hledišti je stanovena z toho důvodu, že v tomto případě je osoba bez ochranného prostředku dýchacích cest a zvyšuje se tak riziko přenosu nákazy.

Pro zajištění bezpečnosti účinkujících (kteří mohou provozovat uměleckou činnost i ve vnitřních prostorech bez přítomnosti diváků) se stanovuje se podmínka rozestupů mezi jednotlivými hráči, a to v minimální vzdálenosti 1,2 m, jež je nastavena z důvodu omezeného prostoru přiděleného seskupení smyčcových nebo jiných hudebních skupin. Dalším prvkem ochrany zdraví je nezbytná plocha jeviště nebo zkušeben pro účinkující.

K bodu 1/3

Omezení kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě ve smyslu stanovení maximálního přípustného počtu přítomných účastníků ne vyššího než 50 % celkové kapacity míst k sezení, maximálně však 1O osob celkem, je z důvodu bezpečného provozu těchto činností ve vnitřních prostorách. Podmínky testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, náležitá ochrana dýchacích cest a usazení osob s rozestupy dále snižují riziko přenosu onemocnění COVID-19.

K bodu 1/4

Jsou zakázány nebo omezeny vyjmenované provozy, akce a aktivity, u kterých zpravidla dochází k větší koncentraci návštěvníků či účastníků.

Aktuální příznivý trend ve vývoji epidemiologické situace umožňuje obnovení provozu vnitřních sportovišť, avšak v omezeném režimu, a to za podmínky, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště za dodržení rozestupů alespoň 2 metry mezi jednotlivými osobami, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. Navíc je stanovena podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, s výjimkou dětí mladších 6 let věku. Za dodržení všech podmínek je předpoklad minimalizace rizika přenosu nákazy při provozu vnitřních sportovišť. Při používání venkovních sportovišť veřejností je, mimo v tomto bodě stanovených výjimek, zakázána přítomnosti osob ve vnitřních prostorech (šatny, sprchy apod.) těchto sportovišť, a to z důvodu zamezení shlukování osob v těchto prostorech.

Provoz zoologických a botanických zahrad je nadále umožněn pouze ve venkovních prostorech, avšak zvyšuje se maximální možný počet návštěvníků v jeden čas na až 50 % kapacity.

Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií pod bodem 1/4 písm. f), stejně jako konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav pod písm. g) je umožněno za specifických podmínek. Z důvodu zabránění větší koncentrace lidí na jednom místě je stanovena podmínka 1 osoby na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a dále povinnost dodržovat rozestupy alespoň 2 m (nejde-li o členy domácnosti).

Za omezených podmínek se umožňuje provoz a poskytování služeb v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a péče o ně, a to v návaznosti na aktuální příznivou epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění COVID-19. Služby je možné poskytovat bez dalších omezení v počtu 3 účastníků a 1 osoby poskytující službu. V případě, že je činnost provozována výhradně ve vnějších prostorech, je možná účast až 30 osob. Podmínkou však je, až na výjimky, aktuální negativní test dítěte na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu. Podmínka testu neplatí v případě dětí mladších 6 let věku, protože se jedná o kohortu, kde odběr biologického materiálu, resp. výtěr z nosohltanu je z důvodu věku a nezbytné stabilizace těla obtížný.

K bodu 1/5

Důvody pro zákaz poskytování ubytovacích služeb jsou obdobné, jako v případě omezení provozu provozoven stravovacích služeb podle bodu 1/1, neboť i v rámci poskytování ubytovacích služeb zejména krátkodobého či rekreačního charakteru se v uzavřeném prostoru (restaurace, společenské místnosti, bary, lounge, recepce apod.) potkává řada lidí, často i z různých částí ČR, kteří spolu jinak spolu běžně nepřicházejí do styku, a takové prostředí podporuje další šíření epidemie.

I v tomto případě je však nutné z tohoto zákazu stanovit některé výjimky, a to tak, že ubytovací služby lze poskytnout:

- osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti - jak bylo uvedeno shora, výkon některých povolání vyžaduje pracovní cesty, popř. i jiné kratší či delší pobyty v místech vzdálených od bydliště natolik, že není možné se do místa bydliště každý den vracet.

Pro tyto případy se za splnění stanovených podmínek (písemné potvrzení zaměstnavatele nebo objednavatele + evidence těchto potvrzení provozovatelem ubytovací služby) poskytování ubytovacích služeb povoluje,

- cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území české republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy - v tomto případě se jedná o cizince legálně pobývající na území ČR, kteří zde však nemají jinou možnost ubytování (např. pronajatý dům či byt), než ubytování v ubytovacích službách,

- osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa - lze se setkat s případy, kdy se osoby, jimž bylo jedno ze zmíněných dvou opatření nařízeno, nemají kam vrátit, a to např. z důvodu, že s nimi v domácnosti žije osoba, pro kterou by z důvodu věku či komorbidit bylo riziko nákazy onemocněním COVID-19 bylo neúměrně vysoké, přičemž tyto osoby nedisponují ani jinými místy, kde by po dobu izolace nebo karantény mohly bydlet (jiný byt, chata, obytný karavan apod.). I pro tyto osoby je tak třeba zajistit možnost využití ubytovacích služeb na nezbytně nutnou dobu,

- osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území české republiky - na území ČR mohou v době nabytí účinnosti tohoto krizového opatření pobývat osoby, které zde zahájili pobyt v době, kdy to bylo ještě možné, avšak po vejití zákazu poskytování ubytovacích služeb v platnost by v rámci ČR neměly možnost jiného ubytování; těmto osobám je třeba zajistit dokončení pobytu, ideálně přitom v místě, kde již byly po nějakou dobu ubytovány,

- osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu - v rámci ČR se lze volně pohybovat za účelem přijetí zdravotní péče, přičemž je třeba připustit, že některé lékařské zákroky vyžadují, aby pacientovi po zákroku (a někdy i před ním) asistovala třetí osoba např. při cestě zpět do místa bydliště, při pohybu po nemocnici, či v případě, že pacientem je dítě,

- osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředoval územní samosprávný celek.

K bodu 1/6

V návaznosti na příznivý, ale i tak nestabilní rozvoj epidemiologické situace a v zájmu co největšího omezení kontaktu lidí je třeba upravit otevírací dobu těchto prodejen a provozoven služeb, a to tak, že je ponechána dostatečně dlouhá doba pro obstarání potřebných nákupů či jiných záležitostí, celkem 16 hodin. Z tohoto zákazu jsou pak stanoveny některé zcela jasně definované výjimky, bez nichž by mohlo dojít např. k dopravním kolapsům v důsledku vyčerpání paliva (čerpací stanice), nemožnosti získání a aplikace nezbytných léků (lékárny), nemožnosti občerstvení zdravotnického i nezdravotnického personálu zdravotnických zařízení (prodejny a nebo stravovací služby), občerstvení na letištích či nádražích při dlouhých cestách např. s přestupem či mezipřistáním atd.

K bodu 1/7

Stanovují se specifická protiepidemická opatření pro provozování prodeje na trzích, tržištích a v mobilních provozovnách. Provozování je umožněno zejména z těch důvodů, že provoz je skutečňován pod širým nebem, jde o místa, kde se na často malém a omezeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu nepřicházejí do styku, a takové prostředí podporuje další šíření epidemie. Stanovují se specifické podmínky provozu ve formě odstupů osob mezi sebou a jednotlivých stánků mezi sebou. Dále je upravena nezbytná plocha pro jednoho zákazníka, vybavení prodejní plochy nádoby s dezinfekčním virucidním prostředkem. Vzhledem k příznivějšími epidemiologickému vývoji se již umožňuje prodej pokrmů a nápojů určených k bezprostřední konzumaci za současného umožnění umístění stolů a míst k sezení; v takovém případě však musí být dodržována obdobná pravidla rozestupů jako v případě „zahrádek".

K bodu 1/8

Omezují se kontakty zákazníků konzumujících potraviny a pokrmy v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) nebo z mobilní provozovny (včetně stánku umístěného na tržišti) tak, že tyto osoby jsou v bezprostředním okolí provozovny povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

K bodu 1/9

Omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, čímž se zamezuje kontaktům v rámci těchto volnočasových aktivit.

K bodu 1/10

Stanovují se hygienická pravidla pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi. Použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob. Aby byla tyto pravidla dodržována, musí provozovatel zajistit alespoň jednu osobu, která na jejich plnění dohlíží. Pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod. Provozovatel je povinen zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.). Je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod. Aby nedocházelo k nežádoucímu shromažďování osob, je zakázán provoz dětských koutků. K zabránění šíření epidemie je provozovatel povinen zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. Kvůli zabránění shromažďování osob jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh. Prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou, přičemž opět je důvodem zabránění tomu, aby se zákazníci nezdržovali v provozovně stravovacích služeb, a tím přicházeli do rizikových kontaktů.

K bodu 1/11

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi. Provozovatel v provozovně nesmí připustit více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka. Prodejní plochou se přitom rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Provozovatel je dále povinen aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti. Musí zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu. Velmi významným prostředkem proti šíření epidemie je dezinfekce, proto je provozovatel povinen umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Jak je shora odůvodněno, provozovatel je povinen zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, dále zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. I v těchto provozovnách jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh. Výslovně je pak stanoveno, že v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu.

K bodu 1/12

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz a provozování některých činností epidemiologicky závažných, a to provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže. Protiepidemická opatření zahrnují poskytování služby mezi jedním zákazníkem a poskytovatelem služby.

Podmínka poskytování služby vždy jen jednomu zákazníkovi v jeden čas zamezí větší koncentraci osob, dodržování rozestupů více než 2 metry mezi jednotlivými místy je stanoveno s ohledem na stanovenou bezpečnou vzdálenost z pohledu rizika přenosu nákazy. Podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 je nezbytná pro bezpečný provoz a poskytování služeb v těchto provozovnách. Podmínka testu neplatí v případě dětí mladších 6 let věku, protože se jedná o kohortu, kde odběr biologického materiálu, resp. výtěr z nosohltanu je z důvodu věku a nezbytné stabilizace těla obtížný. Poskytovatel služby má povinnost vést evidenci údajů zákazníků po dobu nezbytnou pro provedení epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví a to v nezbytném rozsahu. Taková evidence, aby mohla sloužit pro uvedený účel, by měla obsahovat identifikaci zákazníka (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi. Tuto evidenci by měl poskytovatel uchovávat 30 dnů.

K bodu 1/13

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz autoškol tak, aby byla zajištěna ochrana učitelů, studentů i zkušebních komisařů.

K bodu 1/14

Omezuje se poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že ji lze poskytovat jen za určitých podmínek, aby se v co největší míře předešlo šíření nákazy v rámci lázeňských zařízení, v jejichž případě se opakovaně vyskytují clustery nakažených, a to i ve výrazných počtech. Obecně pro poskytování lázeňské péče jsou nastavena protiepidemická opatření tvořící tzv. vstupní bariéru do lázeňského zařízení. Nezbytnou podmínkou je negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě laboratorní průkaz o prodělání onemocnění COVID-19 či absolvování kompletního očkovacího schématu a uplynutí doby 14 dnů.

K bodům 1/15, 1/16 a 1/17

Omezují se hromadné akce pro více než 2 osoby ve vnitřních prostorech i ve vnějších prostorech vzhledem k nezbytnosti omezení kontaktu mezi lidmi. S ohledem na příznivější epidemiologický vývoj dochází k určitému rozvolnění a opětovnému umožnění konání hromadných akcí, byť v omezeném počtu osob. Koná-li se akce ve vnitřních prostorech, je možná přítomnost až 10 osob, v případě akce konané výhradně ve vnějších prostorech potom až 50 osob. Osoby účastnící se těchto akcí však musí prokázat negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě průkaz o prodělání onemocnění COVID-19 či absolvování kompletního očkovacího schématu a uplynutí doby 14 dnů. Dále musí po celou dobu akce používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) s vyšší filtrační účinností, jako je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), s výjimkami stanovenými v případě povinnosti používání ochranného prostředku vyšší filtrační účinnosti v mimořádném opatření upravujícím povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (např. děti do 2 let, osoby s poruchou autistického spektra, cvičící osoby ve venkovním prostředí, osoby po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, děti do 15 let, pokud mají jiný ochranný prostředek apod.).

Výjimka se stanoví pro svatby, prohlášení osob o vstupu do registrovaného partnerství a pohřby, jichž se může účastnit až 30 osob bez nutnosti splnění výše uvedených podmínek. Další výjimka se pak stanoví pro schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a pro shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výjimka pod písmenem e) je umožněna z důvodu aktuálního příznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, a to v celé české republice, jak je výše uvedeno. Aktuální příznivá epidemiologická situace ve výskytu onemocnění COVID- 19 je charakterizována postupným a kontinuálním poklesem všech sledovaných parametrů, tj. hodnot sedmidenní incidence, sedmidenního klouzavého průměru, počtu případů v seniorní skupině obyvatel, počtu hospitalizací, a to jak celkových, tak i na jednotkách intenzivní péče, je proto možné umožnit sportovní přípravu všech amatérských sportovců, které jsou organizované sportovními svazy, a to ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a c) a dále za následujících podmínek mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti. Vzhledem k tomu, že při sportovní aktivitě není z pochopitelných důvodů možné používat ochranný prostředek dýchacích cest, jsou stanoveny podmínky 15 m2 plochy sportoviště na 1 sportující osobu, skupiny po nejvýše 30 osobách bez možnosti využití vnitřních prostor sportoviště, evidence osob a dále podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 (poslední podmínka neplatí pro děti mladší 6 let). Cílem všech těchto opatření je minimalizace rizika přenosu nákazy.

Za obdobných podmínek se umožňují i další organizované volnočasové aktivity dětí a mládeže.

V obecné rovině je mechanismus účinku omezení shromažďování osob z různých domácností na šíření epidemie zjevný. Přehled dostupné odborné literatury uvádí zákaz veřejného shromažďování a omezování soukromých shromáždění jako jedno z nejúčinnějších plošných opatření podle analýzy opatření přijatých v mnoha různých zemích a modelech epidemie založené na datech (viz Perra. N. (2021). Non-pharmaceutical interventions during the COVID-19 pandemie: A review. Phys. Rep.). Na účinku omezení shromažďování panuje v odborné literatuře značná shoda Otázkou aktivního výzkumu je, jak protiepidemický účinek omezení shromáždění závisí na počtu osob. Nejnovějším výsledkem v tomto směru je výzkum Understanding the effectiveness of government interventions in Europe 's second wave of COVID-19 (viz Sharma. M.. Mindermann. S., Roqers-Smith, C., Leech, G., Snodin. B.. Ahu ja. J.. Sandbrink. J.B.. Monrad. J.T.. Altman. G.. Dhaliwal. G.. et al. (2021 ). Understandinq the effectiveness of government interventions in Europe's second wave of COVID-19. medRxiv.), založený na analýze dat z evropských zemí včetně ČR. Byť jde o výzkum dosud nerecenzovaný, a založený na observačních datech včetně z toho plynoucích omezení, je lépe vycházet z existujícího výzkumu než z dat vůbec nevycházet. Podle Sharma. M., Mindermann, S., Rogers-Smith, C., Leech, G., Snod in, B., Ahuja, J., Sandbrink, J.B., Monrad, J.T., Altman, G., Dhaliwal, G., et al. (2021 ). Understanding the effectiveness of government interventions in Europe's second wave of COVID-19. medRxiv. je největší část efektu omezení shromažďování korelována s omezením na 2 osoby. Úplný zákaz setkání nemá podstatně větší vliv. Naopak rozdíl mezi omezením na 1O osob a na 2 osoby je větší, než mezi omezením na 1O osob a stavem, kdy shromažďování není omezené vůbec. Tento závěr, založený na datech, dobře odpovídá praktickým poznatkům z epidemiologických šetření, kdy setkávání už 1O osob ve vnitřních prostorách zahrnuje velmi rizikové situace typu oslav a večírků. Omezení shromažďování na 2 osoby proto je podle dostupného výzkumu možno hodnotit jako účinné, kde možný účinek je zhruba mezi 10-30% redukce R oproti stavu bez omezení shromažďování (zaokrouhleno). Tato redukce je zvláště důležitá v kontextu epidemické situace s R na odhadované úrovni 0,7-0,9, kde v nejrizikovějších možnostech by růst R 0,9 o 30 % mohl dokonce zvrátit trend poklesu epidemie v růst. Omezení shromažďování na 2 osoby je zároveň vysoce omezující, zasahující do přirozených práv a potřeb občanů se potkávat. Přesto v kontextu ostatních omezení působí toto omezení pravděpodobně společnosti menší škody, než jiná opatření, konkrétně než velký rozsah distanční výuky (viz Jann, O., MUnich, D., and Zaplová, L. (2021). Výluka prezenční výuky během pandemie covid-19 : odhad neviditelných ekonomických ztrát (Národohospodářský ústav AV CR, v.v.i.)) nebo i omezení obchodu a služeb. Z hlediska přiměřenosti se toto omezení jeví vzhledem k efektu relativně výhodnějš í, než omezení prezenční výuky, nebo omezen í maloobchodu a služeb. Tento závěr hodnocení přiměřenosti je obvyklý i v mnoha jiných evropských zemích.

Z hlediska přiměřenosti je nutné zohlednit i kontext ostatních opatření, a jejich synergické, případně naopak vzájemně rušivé, účinky. Povolení shromažďování ve větších počtech má potenciálně rušivý efekt na účinek systému opatření ve školství, který je založen na homogenních skupinách, kde se děti setkávají pouze se stále stejnou skupinou spolužáků. Pokud dojde v odpoledních hodinách ke smíchání dětí z mnoha různých tříd a škol při sportovních a volnočasových aktivitách, zvyšuje to riziko šíření nákazy ve školách. Přitom z hlediska společenského zájmu i stanoviska MSMT, má jasnou přednost prezenční výuka pro co největší počet žáků před např. sportovním vyžitím nebo volnočasovým setkáváním. V návaznosti na zlepšující se epidemiologickou situaci bylo přistoupeno k možnosti realizaci mimoškolních sportovních aktivit. Povolení shromažďování ve větších počtech by vytvořilo tlak na obchází omezení rizikových provozů např. v gastronomii či sportu formou různých spolkových či soukromých akcí.

V souladu se závěry rozsudku Nejvyššího správní soudu ze dne 22. dubna 2021, sp. zn. 6 Ao 11/2021, se soukromou nebo veřejnou akcí rozumí organizovaná činnost nebo společenská událost pořádaná za určitým účelem a zaměřená k určitému cíli. Zákaz konání veřejných nebo soukromých akcí nedopadá na situace, jako je návštěva rodičů či sourozenců nežijících v jedné domácnosti, neboť je nelze pokládat za organizované (či konané nebo pořádané) podniky, a to ani tehdy, když se v souladu se společenskými konvencemi na takové návštěvě účastníci domluví, jsou na ni pozváni, pozvou se sami či ji jen předem ohlásí.

Obdobně se stanovují pravidla pro konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, a pravidla pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků.

K bodu 1/18

Vymezuje se okruh osob, kterým se na základě stávajících vědeckých poznatků o získané imunitě nebo šíření onemocnění COVID-19 umožňuje vstup do některých vnitřních prostor v případě, že nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19, a buď chorobu již prodělaly, a předpokládá se, že dle stávajících mezinárodních doporučení ECDC a CDC mají v době do 90 dní od záchytu onemocnění dostatečnou hladinu protilátek, která ve většině případů ochrání před reinfekcí, anebo osoby byly řádně očkovány všemi dávkami očkovací látky proti onemocnění COVID-19 v souladu se souhrnem údajů o léčivém přípravku (SPC) a od podání poslední látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. Tato doba se považuje za dostatečnou pro vytvoření adekvátní hladiny protilátek, která ve většině případů ochrání před infekcí (viz zpráva Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí: „lnterim guidance on the benefits of full vaccinat ion against COVID-19 for transm ission and implications for non-pharmaceutical interventions '', z 21.4.2021 ). Alternativou k doložení pravděpodobně získané imunity po prodělané nemoci nebo dokončeném očkování je pro účely umožnění vstupu do některých vnitřn ích prostor doložení negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, nebo negativního výsledku POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu. V případě negativního výsledku testu je riziko šíření onemocnění nízké (viz Michael J. Mina, M.D., Ph.D. „ Roy Parker. Ph.O„ and Daniel B. Larremore. Ph.D. : Rethinkinq Covid-19 Test Sensitivity -A Strateqy for Containment. N Engl J Med 2020).

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví