Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 11. května 2021

Č. j.: MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 17. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 6. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 7. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN a to tak, že:

1. Čl. III zní:

„III.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí:

a) dvakrát týdně v Jihočeském kraji, ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny,

b) jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle §16 odst. 9 školského zákona s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu,

c) jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testován í se provede v den jeho příchodu."

2. Čl. XVII zní:

„XVII.

Škola nebo školské zařízení může nahradit testování antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud disponuje neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má provedení testu RT­ PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu vyšetřujících laboratoří Státního zdravotního ústavu (http ://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce­ covid-19). Čl. I, 11, IV, V a VII, X, XI, XIII, XIV a XVI se použijí obdobně s tím, že:

a) preventivní testování se provádí s frekvencí jedenkrát za dva týdny,

b) nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testován í ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,

c) škola nebo školské zařízení ve spolupráci se školským výchovným nebo ubytovacím zařízením nebo školní družinou zašle podle čl. VII také seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v těchto školských zařízeních v kontaktu s dítětem, žákem, studentem, který měl pozitivní výsledek testu,

d) tento neinvazivní preventivní RT-PCR nelze nahradit doložením výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného poskytovatelem zdravotních služeb.

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, který byl informován o pozitivním výsledku preventivního RT-PCR testu podle věty první, postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény."

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením se upravuje frekvence preventivního testování dětí ve školách a školských zařízeních na přítomnost antigenu nebo RNA viru SARS-CoV-2. S ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci se stanovuje interval preventivních antigenních testů ve skupinách žáků nebo studentů, kteří již byli v minulém období pravidelně testováni, na 1x za 7 dní. Žáci 2. stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se v těchto školách v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze testují antigenním testem dvakrát týdně od 3. května 2021, tj. od doby, kdy jim byla povolena osobní přítomnost na vzdělávání. Vzhledem k tomu, že do 16. května 2021 budou v rámci rotace dvakrát v jednom týdnu otestovány všechny třídy (v liché i sudém týdnu), je možné v rámci nižšího epidemiologického rizika těmto školám v daných krajích stanovit preventivní antigenní testování pouze jedenkrát v týdnu.

V případě použití citlivějších RT-PCR testů se stanovuje interval testování na 1x za 14 dní ve všech testovaných skupinách ve všech krajích.

Upravená frekvence testování vychází z rozdílné kinetiky vylučování virového antigenu a virové RNA, kdy proteinový antigen se vylučuje přibližně po dobu 5 dnů, zatímco virová RNA se obvykle vylučuje po dobu 2-3 týdnů. Úprava frekvence testování je v souladu se Strategií testování nemoci COVID-19 pro sezónu respiračních onemocnění 2020/2021

(https ://ppo.mzcr.cz/upload/files / narod ni-strateg ie-testovani-onemocnen i-covid-19-a-ostatni­ dokumenty-strategie-testova-ni-covid-19-v2-0-15-12-2020-6061f 409a 770e. pdf) a slouží primárně pro záchyt klastrů nemoci COVID-19 ve školách v době, která je charakterizována postupným a kontinuálním poklesem všech sledovaných parametrů, tj. hodnot 7-denní incidence, 7-denního klouzavého průměru, počtu případů ve všech skupinách obyvatel, či počtu hospitalizací, a to jak celkových, tak i na jednotkách intenzivní péče.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví