Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 10. května 2021

Č. j.: MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření :

I.

S účinností ode dne 11. května 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 6. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN, a to tak, že:

1. čl. 1/13 zní:

„13. stanovují vedle podmínek uvedených v bodu 1/12 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, tak, že:

a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,

b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,

c) zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, při vstupu do provozovny:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 1/19, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu,

d) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka Uméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi ; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,",

2. čl. 1/15 zní:

„15. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči jen pacientovi, který je občanem české republiky, občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území české republiky vydaných českou republikou, nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáže, že:

a) absolvoval nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a následně s frekvencí minimálně jednou za 7 dní absolvuje preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo

b) absolvoval nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, a následně s frekvencí minimálně jednou za 7 dní absolvuje preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo

c) mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Nově se nastavuj í protiepidemické podmínky pro umožnění provozování živnosti, při n1z Je porušena integrita kůže. Podmínky se sjednocují s poskytováním obdobně epidemiologicky závažných služeb, jako např. kadeřnictví, kosmetické, masérské a obdobné činnosti, kdy základní podmínkou poskytování těchto služeb je doložení negativního výsledku testu nebo ukončeného očkování, nebo prodělané nemoci, a omezení poskytování služby tak, že se vždy poskytuje pouze jednomu zákazníkovi. Zároveň pro případné epidemiologické šetření je s ohledem na inkubační dobu onemocnění nezbytné evidovat kontaktní údaje osob, kterým byla tato služba poskytnuta po stanovenou dobu.

Dále se pak rozšiřuje okruh osob, kterým lze poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči o osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hod. před nástupem do zdravotnického zařízení. Účelem toho opatření je včasné odhalení osob bez příznaků onemocnění COVID-19, a to před nástupem do zdravotnického zařízení a omezit tak pravděpodobnost zavlečení onemocnění do zdravotnického zařízení. Zároveň je vzhledem k délce lázeňských léčebně rehabilitačních pobytů nově stanovena frekvence testování na přítomnost antigenu viru nebo viru SARS-CoV-2 na jednou týdně za účelem odhalení event. asymptomatických osob a omezení dalšího šíření infekce v lázeňském zařízení.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

ministr zdravotnictví