Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 7. května 2021

Č. j.: MZDR 14592/2021-10/MIN/ KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 10. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/ KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-4/ MIN/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-5/MIN/ KAN, mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/ KAN, mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN, a to tak, že čl. I zní:

„ I.

1. Žákovi nebo studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením zakázána osobní přítomnost na vzděláván í a který je žákem základní školy, základní školy speciální, nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia, prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, oboru vzdělán í Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, žákem nebo studentem účastnícím se praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole, žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy, který se účastní skupinové konzultace nebo zkoušek na vyšší odborné škole, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií, umožní daná škola osobní přítomnost pouze tehdy, pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetřen í prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test"), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak.

Omezení podle věty první se nevztahuje na žáka v základní umělecké škole, účastníka ve středisku volného času a dále na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.

2. V případě, že žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. b) a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii.".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je provádění preventivního screeningového vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, s cílem odhalit infikované osoby, které mají jen minimální, nebo žádné příznaky infekce, a přitom mohou být zdrojem nákazy pro další osoby, aniž by si toho byly vědomy.

Oproti stávajícímu textu mimořádného opatření dochází ke změně, pokud jde o provádění testování dětí vzdělávajících se v mateřské škole. Na základě stávajícího zhodnocení výsledků pravidelného preventivního testování v případě těchto dětí, a s ohledem na jistou obtížnost odběru biologického materiálu z nosohltanu u takto malých dětí nepovažujeme další preventivní testován í této kohorty za stávající epidemiologické situace za nezbytné, a proto bude prováděno testování dětí předškolního věku pouze u osob s příznaky onemocnění nebo v případě epidemiologicky významného kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Tato změna strategie je možná i s ohledem na stále probíhající preventivní testování zaměstnanců, kdy lze předpokládat, že podstatná část osob bude v případě výskytu onemocnění v rodině zachycena.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v.r.

ministr zdravotnictví