Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 6. května 2021

Č. j.: MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 7. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID- 19 tak, že ukončí izolaci u osob, u kterých byla sekvenací prokázána přítomnost viru SARS­ CoV-2 linie SARS-CoV-2 B.1.357 (tzv. „jihoafrická varianta"), nebo linie B.1.617 (tzv. „brazilská varianta "), nebo linie B.1.617 (tzv. „indická varianta"), po provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdříve po 14 dnech ode dne odběru prvního pozitivního testu.

II.

S účinností ode dne 7. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID- 19 tak, že všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s osobou, která má pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a sekvenací byla u této osoby prokázána linie SARS-CoV-2 B.1.357 ( tzv. „jihoafrická varianta"), nebo linie B.1.617 (tzv. „brazilská varianta"), nebo linie B.1.617 (tzv. „indická varianta "), (dále jen „pozitivně testovaná osoba"), ukončí nařízené karanténní opatření po provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdříve po 14 dnech ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

III.

S účinností ode dne 7. května 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. března 2021, č.j. MZDR 40555/2020-5/MIN/KAN.

IV.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením č.j.: MZDR 40555/2020-4/MIN /KAN ze dne 2. března 2021 se stanovuje postup při nařizování izolace všem osobám, u kterých byla zjištěna přítomnost viru SARS-CoV-2, a postup při nařizování karantény či karanténních opatření osobám, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivním i osobami. Vzhledem k rychlému šíření tzv. „jihoafrické varianty", tzv. „brazilské varianty", a nově i tzv. „indické varianty"), u kterých dosud není dostatek informací o rychlosti šíření, závažnosti průběhu onemocnění, a také dosud není dostatečně známá účinnost očkování na tyto varianty, Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo ke změně způsobu ukončování izolace a karanténních opatření, kdy je nově požadován k ukončení izolace či karanténního opatření negativní RT-PCR test u osob, u kterých byla potvrzena některá z uvedených mutací. Tento postup byl zatím aplikován pouze u tzv. „jihoafrické varianty ", nyní se rozšiřuje i na další dvě uvedené varianty. Tímto postupem se snižuje pravděpodobnost šíření těchto mutací v populaci. Bližší informace k mutaci jsou uvedeny v reportu ECDC Risk assessment: SARS-CoV-2 - increased circulation of var iants of concern and vacc ine rollout inthe EU/ EEA, 14th update (europa.eu)., https://www.ecdc.europa.eu/ sites/default/files/documents / 2021-04- 19 Variable Dictionary and Disclaimer variant-data.pdf

Jako příčina nárůstu onemocnění v Indii se uvádí šíření nové varianty viru B.1.617. Vzhledem k tomu, že prudké šíření této varianty je poměrně nedávné a chybí tudíž podrobnější data o jejích vlastnostech, WHO ji prozatím neklasifikuje jako tzv. variant of concern jako je tomu u varianty britské, jihoafrické a brazilské (britské úřady tuto variantu prozatím klasifikují jako variant under investigation).

V ostatních ohledech zůstává mimořádné opatření o nařizování a ukončování izolace a karanténních opatření ze dne 2. března 2021 nedotčeno.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví