Animace načítání

Stránka se připravuje...


MI NISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 3. května 2021

Č. j.: MZDR 14601/2021-8/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 4. května 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne

29. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN, a to tak, že:

1. v čl. I bodu 5 písmeno g) zní:

„g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle §2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou

i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,

ii) provozu zařízení nebo poskytování služby v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, ve vnitřních nebo vnějších prostorech v maximálním počtu 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby, nebo

iii) provozu zařízení nebo poskytování služby v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, ve vnějších prostorech za přítomnosti více osob než uvedených v bodu ii), nejvýše však 20 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob potřeby případného epidemiologického šetření; účastník před zahájením poskytování služeb:

1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/20, nebo

2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jejího zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 4), resp. v případě podle bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast,",

2. v čl. I bodu 14 se v písmenu d) bodu iii) za slova „ve škole" vkládají slova „nebo školském zařízení",

3. v čl. I bodu 17 se v písmenu e) bodu iii) za slova „ve škole" vkládají slova „nebo školském zařízení",

4. v čl. I bodu 17 se doplňuje písmeno f), které zní:

f) organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených v bodě 5 písm. g),".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze z důvodu aktuální příznivé epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, která je charakterizována postupným a kontinuálním poklesem všech sledovaných parametrů, tj. hodnot sedmidenní incidence, sedmidenního klouzavého průměru, počtu případů v seniorní skupině obyvatel, počtu hospitalizací, a to jak celkových, tak i na jednotkách intenzivní péče, lze obdobně, jako je tomu v případě školských zařízení - středisek výchovné péče nebo sportovní přípravy otevřít možnost účasti dětí na mimoškolní výchově, zájmové činnosti a jiných volnočasových aktivitách.

V kraji Karlovarském a Královéhradeckém se hodnota sedmidenní incidence pohybuje okolo hodnoty 50 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní, což je hodnota trojnásobně nižší, než je republikový průměr, v Plzeňském kraji je hodnota sedmidenní incidence na hranici 100 případů na 100 tisíc obyvatel a v Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Středočeském kraji a v hlavním městě Praze se hodnota sedmidenní incidence blíží hranici 100 případů na 100 tisíc obyvatel.

Organizované aktivity v oblasti výchovných, vzdělávácích, zájmových a jiných volnočasových činností a péče o děti se nařízením umožňují skupinám po maximálně 3 účastnících jak ve vnějších, tak ve vnitřních prostorech. Zlepšující se epidemiologická situace umožňuje v menších skupinkách účastníků uskutečňovat tyto činnosti bez podmínky povinného testování.

Pouze ve vnějších prostorech je pak umožněno organizovat tyto činnosti ve větší skupině nad 3 účastníky do maximální kapacity 20 osob ve skupině. Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se zlepšuje, je vhodné v omezeném počtu, za dodržení dalších opatření, umožnit i tyto činnosti. Vzhledem k tomu, že účastníci ne vždy podléhají povinnému testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, je nezbytné, aby účastník splnil podmínky stanovené tímto mimořádným opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek takového testu. Jedná se o legitimní požadavek, jehož účelem je snížení rizika přenosu viru SARS-CoV-2. Ke splnění podmínky však postačí i negativní výsledek antigenního testu, který si provedl účastník (nebo mu provedla jiná laická osoba, například rodič) na místě před zapojením se do kolektivu.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví