Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 3. května 2021

Č. j.: MZDR 14600/2021-7/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 4. května 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 29. dubna 2021 č.j. MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN, a to tak, že:

1. v čl. I bodu 6 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

„d) na základní umělecké škole v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze skupinové konzultace nebo výuky ve vnitřních nebo vnějších prostorech v počtu nejvýše 3 žáků v jedné skupině,

e) na základní umělecké škole v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze konzultace nebo výuky konané ve vnějších prostorech, v počtu více než 3 žáků, avšak nejvýše 20 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, a při splnění podmínky podle bodu 15,",

2. v čl. I bodu 7 se na konci písmene a) slovo „a" nahrazuje čárkou a za písmeno b) se vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c) konzultace nebo vzdělávání v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v počtu nejvýše 3 účastníků v jedné skupině,

d) konzultace nebo vzdělávání v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze konané ve vnějších prostorech, v počtu více než 3 účastníků, avšak nejvýše 20 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, a při splnění podmínky podle bodu 15,",

3. v čl. I se za bod 14 vkládá nový bod 15, který zní:

„15. stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák

a) prokáže, že

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání. ".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze z důvodu aktuální příznivé epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, která je charakterizována postupným a kontinuálním poklesem všech sledovaných parametrů, tj. hodnot sedmidenní incidence, sedmidenního klouzavého průměru, počtu případů v seniorní skupině obyvatel, počtu hospitalizací, a to jak celkových, tak i na jednotkách intenzivní péče, lze uvolnit prezenční výuku či konzultaci na základních uměleckých školách nebo střediscích výchovné péče.

V kraji Karlovarském a Královéhradeckém se hodnota sedmidenní incidence pohybuje okolo hodnoty 50 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní, což je hodnota trojnásobně nižší, než je republikový průměr, v Plzeňském kraji je hodnota sedmidenní incidence na hranici 100 případů na 100 tisíc obyvatel a v Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Středočeském kraji a v hlavním městě Praze se hodnota sedmidenní incidence blíží hranici 100 případů na 100 tisíc obyvatel. Prezenční výuka nebo konzultace je umožněna skupinám po maximálně 3 účastnících jak ve vnějších, tak ve vnitřních prostorech. Zlepšující se epidemiologická situace umožňuje v menších skupinkách účastníků uskutečňovat prezenčně výuku či konzultaci bez podmínky povinného testování.

Pouze ve vnějších prostorech je pak umožněno konat prezenční výuku či konzultaci ve větší skupině nad 3 účastníky do maximální kapacity 20 osob ve skupině. Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se zlepšuje, je vhodné v omezeném počtu, za dodržení dalších opatření, umožnit výuku či konzultaci ve středisku výchovné péče. Vzhledem k tomu, že účastníci nepodléhají povinnému testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, je nezbytné, aby účastník splnil podmínky stanovené tímto mimořádným opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek takového testu. Jedná se o legitimní požadavek, jehož účelem je snížení rizika přenosu viru SARS-CoV-2. Ke splnění podmínky však postačí i negativní výsledek antigenního testu, který si provedl účastník (nebo mu provedla jiná laická osoba, například rodič) na místě před zapojením se do kolektivu.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví