Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 3. května 2021

Č. j.: MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 4. května 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN, a to tak, že

1. čl. XV zní:

„XV.

Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (dále jen „uchazeč"), vysoká škola umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo

c) předloží doklad vydaný vysokou školou o negativním výsledku preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li v čl. XVI stanoveno jinak.",

2. v čl. XVI se ve větě první za slova „čl. XV písm. b)" vkládají slova „nebo c)".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Umožňuje se pro potřeby přijímacích zkoušek na vysoké školy využít možnosti testování přímo na stanovené vysoké škole, která může účastníky přijímacích zkoušek otestovat před konáním přijímací zkoušky, nebo se může jednat o doklad již studenta vysoké školy, který se na vysoké škole podrobuje povinnému preventivnímu testování a zároveň se jako uchazeč hlásí na vysokou školu (typicky student bakalářského studia hlásící se na magisterské studium). Vysoká škola nicméně nemá povinnost takové testování poskytovat pro účastníky přijímací zkoušky.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví