Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZd ČR, částka 5/2021

Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ UROLOGIE

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru dětská urologie je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně vykonávat odbornou činnost urologa u dětí a dospívajících ve věku od 0 - 18 let a spolupodílet se na léčebném postupu u plodů se zjištěnou fetální uropatií.

2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zařazení do oboru dětská urologie je získání specializované způsobilosti v oboru urologie nebo dětská chirurgie.

Vzdělávání se uskutečňuje při výkon u lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení §79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní průprava v zařízeních akreditovaných podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilos ti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.") v rozsahu odpovídajícím stanovené a je odměňována. Vzdělávání v nástavbovém oboru může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, přitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Je-li příprava rozvolněná, celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Vzdělává1ú v nástavbovém oboru probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb.

Celková délka přípravy v oboru dětská urologie je v minimální délce 18 měsíců, z toho:

Část I.

2.1 Praktická část vzdělávacího programu - v délce minimálně 18 měsíců

a) povinná odborná praxe v oboru dětská urologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

dětská urologie -akreditované pracoviště I. Typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská urologie.

9

dětská urologie - akreditované pracoviště II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská urologie.

6

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru dětské urologie - pro lékaře se speciaIizovanou způsobilostí v oboru uroIogie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

dětská chirurgie - se zaměřením na břišní chirurgii

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská chirurgie.

2

dětská nefrologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská nefrologie.

0,5

pediatrie -dětská intenzivní péče

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie.

0,5

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru dětská urologie - pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětská chirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

urologie - urologické pracoviště s akreditací II. typu

Pracoviště musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urologie.

2

dětská nefrologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská nefrologie.

0,5

radiologie a zobrazovací metody - se zaměřením na urogenitální ultrasonografii

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiologie a zobrazovací metody.

0,5

Část lI.

2.2 Teoretická část vzdělávacího programu

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace)

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

b) účast na vzdělávacích aktivitách - doporučená

Kurzy, semináře

Délka trvání

Další kurzy, vědecké a vzdělávací akce garantované příslušnou odbornou společností nebo Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ") nebo Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK") aj.

Kurz Ultrasonografie v urologii - praktický kurz (pro dětské chirurgy).

Kurz Racionální antibiotická léčba v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost (pro urology).

v rozsahu min. 15 hod.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkonů

Teoretické znalosti

Patogeneze, epidemiologie, diagnostika, prevence, konzervativní a chirurgická léčba a prognóza vrozených a získaných chorob uropoetického traktu dětského a dorostového věku, genitálního traktu u chlapce a adolescenta, poruch vývoje pohlaví, přehled o genetice a embryogenezi vrozených vad urogenitálního traktu. Znalost zásad, techniky a hodnocení diagnostických metod užívaných v oboru, včetně vyšetřování moče. Znalost předoperační a pooperační péče u dětí všech věkových kategorií, znalost péče o dítě na vozíku. Znalost zásad farmakoterapie v dětském věku, zejména dávkování a vedlejších účinků léčivých přípravků. Znalost zásad tranzitní péče u celoživotních urologických onemocnění.

Praktické dovednosti

Seznam a minimální počet provedených výkonů během průpravy z dětské urologie musí zahrnout minimálně 200 výkonů u dětských nemocných, které by měly být provedeny rovnoměrně v průběhu vzdělávám v nástavbovém oboru. Lze započíst i výkony na dětech provedené v průběh u již ukončeného vzdělávacího programu z urologie či dětské chirurgie.

Základní vyšetřovací způsoby v dětské urologii

Minimální počty výkonů

Výkony

Počet

Standardní klinické vyšetření.

Endoskopie (cystoskopie, uretroskopie).

30

Urodynamické vyšetření.

10 invazivních výkonů (samostatné provedení nebo asistance)

Ultrasonografie urogenitálního ústrojí, uroradiologie u dítěte (mcug, ascendentní ureteropyelografie, nefrostomografie apod.)

180 USG vyšetření 20RTG vyšetření

Podmínkou pro ukončení specializační průpravy je dosažení praktických dovedností, potvrzených školitelem, ve smyslu zvládnutí transuretrální léčebné techniky, základní urologické operativy u dětí, zejména mikrochirurgické pyeloplastiky, antirefluxní operace močovodu, derivace moče (nefrostornie, epicystostornie, vezikostomie), operace hypospadie (distální), příp. i jiných anomálií dolních močových cest, pediatricko-andrologické operace. Řešení urgentních stavů.

Otevřené operace

Výkony

Počet

Operace na led vině a močovod u (polovin u může nahradit laparoskopie).

15 (alespoň 5 jako operatér)

Operace na měchýři (včetně cystotomie) a močové trubici.

25

Operace kojence (mimo výkony na zevním genitálu).

5 (i jako asistent)

Operace zevního genitálu.

60

Endourologie

Výkony

Počet

Perkutánní epicystostomie.

5

Transuretrální operace na močovém měchýři či močové trubici.

10

Laparoskopické/roboticky asistované operace (možná asistence).

10 (i jako asistent)

Sondáž močovodu včetně zavedení stentu.

5

Extrakorporální litotripse

Výkony

Počet

Extrakorporální litotlypse u dětí (možná asistence).

3

Teoretické znalosti z ostatních oborů

Základní znalosti z dětské nefrologie, zejména chronického onemocnění ledvin, diferenciální dg. hematurie, z endokrinologie nadledvin a pohlavních žláz, z dětské gynekologie, z oblasti anorektálních malformací, v problematice náhlých příhod břišních u dětí. Přehled o zásadách očkování u dětí. Znalosti z akutní medicíny u dětí.

Praktické dovednosti z ostatních oborů

U lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru urologie

Výkony v rámci praxe na dětské chirurgii

Počet

Chirurgické operace celkem.

min. 25

z toho

apendektomie

3 (i asist)

hemioplastika

5 (i asist)

Asistence při chirnrgických břišních operacích v dětském věku, u nádorů a úrazů močového traktu.

min. 10

Drobné chirurgické výkony (resutura rány, drenáž abscesu, stavění krvácení apod.).

Schopnost se prakticky orientovat v diferenciální diagnostice náhlých příhod břišních.

U lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru dětská chirurgie

Výkony v rámci praxe na urologii

Počet

Cystoskopie a uretroskopie u dospělých nemocných.

10

Ascendentní ureterografie a zavedení stentu.

3

Transuretrální biopsie močového měchýře či uretry.

3

Dilatace uretry.

3

Asistencí u transuretrálních operačních výkonů, perkutánních extrakcí konkrementů a ureteroskopií.

10

Ultrasonografie urogenitálního ústrojí.

50

4 Všeobecné požadavky

Absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru:

• má znalosti právních předpisů Evropské unie, předpisů vydávaných Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem životního prostředí, popř. jinými úřady státní správy ve vztahu k oblasti zdravotnictví,

• osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce, osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání dat, odborných informací a komunikace,

• má základní znalosti posudkového lékařství, lékařské etiky, právních předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví.

5 Potvrzení hodnocení o průběhu vzdělávání v nástavbovém oboru

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem

• školitel pravidelně a průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti školence a svá hodnocení zapisuje do průkazu odbornosti v šestiměsíčních intervalech. V závěru vzdělávání školitel zapíše celkové hodnocení školence a doporučí přistoupení k závěrečné zkoušce.

b) Předpoklady přístupu k závěrečné zkoušce

• absolvování požadované povinné a doplňkové praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou či specializovanou způsobilostí, včetně školicích akcí během školení,

• předložení potvrzeného souhrnného záznamu o kompletně provedených výkonech,

• potvrzení o aktivní účasti na odborných konferencích,

• účast na dvou konferencích s tématikou dětské urologie (alespoň 1 aktivní)

• potvrzení o absolvování kurzů a vzdělávacích akcí (viz tab. Část II.).

c) Vlastní závěrečná zkouška

teoretická část - ústní: 3 odborné otázky (obvykle klinické situace či kazuistiky),

praktická část - samostatně provedená urologická operace u dítěte střední obtížnosti za přítomnosti školitele a pověřeného člena zkušebních komisí pro obor dětská urologie z jiného akreditovaného zařízení; pověřený člen zkušební komise hodnotí diagnosticko-indikační předoperační rozvahu, praktické provedení operace, doporučení pooperační péče a řešení možných komplikací; úspěšně splněná praktická zkouška je předpokladem pro pokračování v teoretické části.

6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru získal zvláštní specializovanou způsobilost

Absolvováním nástavbového oboru zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní specializovanou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou způsobilost.

Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru dětská urologie je oprávněn vést samostatně ambulantní i lůžkovou diagnostiku dětí a dospívajících s urologickým onemocněním ve věku 0-18 let, včetně základní operační léčby. Je oprávněn se spolupodílet na léčebném postupu u plodů se zjištěnou fetální uropatií. Samostatné provádění specializovaných výkonů předpokládá další klinickou praxi.

7 Charakteristika akreditovaných zařízení

Vzdělávání v nástavbovém oboru zajišťuje poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo udělilo akreditaci (dále jen „akreditované zařízení). Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce a dále umožnění studia a pobytu v jiném akreditovaném zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném zařízení.

Požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb a další požadavky pro potřeby vzdělávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.

Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce č. 92/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a další požadavky pro potřeby vzdělávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.

Nedílnou součástí žádosti o udělení nebo prodloužení akreditace je vzdělávací plán, který vychází z §14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované zařízení nezajišťuje náplň vzdělávacího programu samo).

7.1 Akreditované zařízení I. typu

Personální zabezpečení

• Školitel má specializovanou způsobilost nebo zvláštní odbornou způsobilost nebo zvláštní specializovanou způsobilost v oboru dětská urologie a minimálně 3 roky praxe v oboru od získání specializované způsobilosti nebo min. 1 rok praxe od získání zvláštní odborné způsobilosti nebo zvláštní specializované způsobilosti a s minimálním úvazkem 0,8 z daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec 1:2

• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci pracoviště profesním životopisem.

Věcné a technické vybavení

• Vybavení zařízení dle standardů personálního a přístrojového vybavení.

Organizační a provozní požadavky

• Akreditované zařízení musí zajišťovat základní dětskou urologickou péči v rozsah u:

- komplexní dětská urologická diagnostika (základní vyšetřovací postupy včetně ultrasonografie, urodynamického, RTG, izotopového a instrumentálního a endoskopického vyšetření),

- základní otevřené urologické operace u dětí, zejména mikrochirurgické pyeloplastiky, antirefluxní operace močovodu, derivace moče (nefrostomie, epicystostomie, vezikostomie), rekonstrukce distální hypospadie, příp. i jiných anomálií dolních močových cest, dále běžné operace na zevním genitálu u chlapce,

- řešení urgentních stavů v dětské urologii,

- endoskopické operace močového měchýře a močové trubice u dětí.

7.2 Akreditované zařízení II. typu

Personální zabezpečení

• Školitel má specializovanou způsobilost nebo zvláštní odbornou způsobilost nebo zvláštní specializovanou způsobilost v oboru dětská urologie a minimálně 3 roky praxe v oboru od získání specializované způsobilosti nebo mm. 1 rok praxe od získání zvláštní odborné způsobilosti nebo zvláštní specializované způsobilosti a s minimálním úvazkem 0,8 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Další lékař se specializovanou způsobilost nebo zvláštní odbornou způsobilost nebo zvláštní specializovanou způsobilost v oboru dětská urologie a s min. úvazkem 0,8 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec - 1:2.

• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci pracoviště profesním životopisem.

Věcné a technické vybavení

• Vybavení zařízení dle standardů personálního a přístrojového vybavení.

Organizační a provozní požadavky

• Zařízení musí zajišťovat vedle základní dětské urologické péče i méně časté operace a složité rekonstrukční výkony, zejména heminefroureterektomie, nefrektomie, složité rekonstrukční výkony horních a dolních močových cest, laparoskopické výkony, ureterostomie, rekonstrukce proximálních hypospadií a vzácných anomálií genitálu. Výjimkou Je zajištění dětské extrakorporální litotrypse ve smluvní spolupráci.

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální zabezpečení a technické a věcné vybavení pro jejich realizaci - charakteristika

8.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicníce, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd„ diagnóza, diferenciální diagnóza., terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, p1incipy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin, nebo e-learning

Znalostí získané v kurzu se ověřují po ukončení testem.

Personální zabezpečení a technické vybavení kurzu Lékařská první pomoc

Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí nejméně S let v oboru, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

• Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

Technické vybavení

• Učebna pro teoretickou výuku.

• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní 1 rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiračních a oběhových k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

8.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

Organizace poskytování zdravotních služeb a řízení zdravotnictví.

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

Vederu a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

Stížnosti ve zdravotnictví.

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

Nemocenské pojištění.

Důchodové pojištění.

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

Etické kodexy, etické chovám zdravotnických pracovníků.

Základní principy a etické zásady.

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

Základní principy a specifika.

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin, nebo e-learning

Personální zabezpečení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické IegisIativy, etiky a komunikace

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

Technické vybavení

• Učebna pro teoretickou výuku.

8.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL") a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny, nebo e-learning

Personální zabezpečení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého užíváni návykových látek a léčba závisIosti

Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

Technické vybavení

• Učebna pro teoretickou výuku.

8.4 Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality vy užívající neionizující záření. Informování pacientů.

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny, nebo e-learning

Personální zabezpečen í a technické vybavení kurzu Radiační ochrana

Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

• Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

• Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

Technické vybavení

• Učebna pro teoretickou výuku.

9 Doporučená literatura

Doporučená literatura

DOCIMO SG, CANNING DA, KHOURY AE, Pippi Salle JL. Kelalis -King -Belrnan Textbook oj Clinical Pediatrie Urology. &11 ed. Abingdon, U.K.: CRC Press New York, 2019. s. 1449. ISBN: 13:978-1-4822-1947-0

DVOŘÁČEK J A kolektiv. Urologie. Praha: ISV, 1998. s. 1772.

ISBN: 80-85866-30-7

HANUŠ T, NOVÁK K a kolektiv. Nemoci močovodu. Praha: Galén, 2008. s. 170.

ISBN: 978-80-7262-584-0

KAWACIUK I. Urologie. Praha: Galén, 2009, s. 531.

ISBN: 978-80-86022-60-4

HINMAN F,jr. BASKIN LC. Hinrnan 's Atlas oj Pediatrie Urologie Surge1y.2nd ed.Saunders Elsevier, Philadelphia 2009, s. 961. ISBN: 978-0-7216-0645-3

LISÁ, L. Poruchy sexuální diferenciace. Praha: Maxdoď, 2001. s. 281. ISBN: 80-85912-15-5

NOVÁK I. Ve=ikoureterální reflux: možnosti diagnostiky a léčby. Hradec Králové: Nucleus HK, 2005, s. 43. ISBN: 80-86225-68-2

SEEMANN T, JANDA J et al. Dětská nefrologie. Mladá Fronta a.s., Praha 2015; s. 525.

ISBN: 978-80-204-3360-2

ŠNAJDAUF J., ŠKÁBA R et al. Dětská chirurgie. Praha: Galén: Karolinum, 2005. s. 395.

ISBN: 978-80-7262-329-7

WALSH, P.C., CAMPBELL, M.F., RETIK, A.B. Carnpbell- Walsh urology. llth ed. (4.Vol.) Philadelphia: Elsevier, 2016. s. 3598. ISBN: 978-1-4557-7567-5

KOČVARA R, DRLÍK M, NOVÁK I, SEDLÁČEK J a kolektiv. Dětská urologie. Praha: Maxdorf, 2021, v tisku.