Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTN ICTVÍ

Palackého náměstí 375/4. 128 01 Praha 2

Praha 30. dubna 2021

Č. j.: MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. ve znění pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatřeni:

I.

S účinnosti ode dne 3. května 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, a to tak, že čl. I zní:

„I.

1. Zaměstnavatel, který je školou nebo školským zařízením, smí nejpozději od 12. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec nemá příznaky onemocněni COVID-19 a podstoupil POC antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní antigenní test na stanoveni přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. lI stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Preventivní testování se provádí s frekvencí jedenkrát v každém pracovním týdnu.

2. Zaměstnavatelé uvedení v odstavci 1 jsou povinni zajistit pro své zaměstnance POC antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použiti laickou osobou. Není-li zaměstnanec v den terminu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testováni se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Pokud zaměstnanec v rámci období mezi jednotlivým testováním vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty první mimo prostory zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office). Zaměstnavatel vystaví zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o negativním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu."

II.

Toto mimořádné opatřeni nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci a dosavadnímu množství záchytů případů ve školství se upravuje frekvence testování zaměstnanců ve školství stejně, jako je frekvence pro zaměstnance v ostatních oblastech. Frekvence dvakrát týdně již není nezbytná pro řízené uvolňování opatření a sledování dalšího vývoje epidemie.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Ministr zdravotnictví