Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 30. dubna 2021

Č. j. : MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 3. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 1459212021-3/MIN/KAN, ve zněni mimořádného opatřeni ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, a to tak, že

1. čl. I zní:

„I.

1. Dítěti, žákovi nebo studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia, prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, oboru vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, žákem nebo studentem účastnicím se praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole, žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy, který se účastni skupinové konzultace nebo zkoušek na vyšší odborné škole, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií, umožní daná škola osobní přítomnost pouze tehdy, pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. Ill vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test"), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. lI stanoveno jinak.

Omezení podle věty první se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, a dále na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. Škola může pro preventivní testování použit pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.

2. V případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. b) a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii.".

2. čl. Ill zni:

„III.

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí:

a) dvakrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny,

b) jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle §16 odst. 9 školského zákona,

c) jedenkrát týdně v ostatních případech.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den terminu testováni ve škole, testování se provede v den jeho příchodu."

II.

S účinností ode dne 3. května 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Změnou mimořádného opatření dochází k vynětí z povinnosti testování jako podmínky přítomnosti na vyučováni v případě dětí v mateřské škole nově v Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Středočeském kraji a v hlavním městě Praze, a to z důvodu aktuální příznivé epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v těchto krajích, resp. hlavním městě Praze, která je charakterizována postupným a kontinuálním poklesem sledovaných parametrů. V Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Středočeském kraji a v hlavním městě Praze se hodnota sedmidenní incidence blíží hranici 100 případů na 100 tisíc obyvatel.

Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci a skutečnosti, že žáci již byli ve zvýšené frekvenci (dvakrát týdně) testovaní, se upravuje frekvence preventivního testování na jedenkrát týdně. To se netýká žáků 2. stupně (a odpovídajících ročníků nižších gymnázií a konzervatoří), kteří nastoupí k osobní docházce v některých krajích postupně od 3. května 2021. V jejich případě, neboť dosud pravidelné testováni nepodstupovali, je vhodné prozatím zachovat zvýšenou frekvenci, stejně jako ji měli žáci z předešlých fází uvolnění opatření. Proto se frekvence jedenkrát týdně vztahuje na žáky 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle §16 odst. 9 školského zákona, kteří již do školy docházejí a testovali se ve zvýšené frekvenci.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

ministr zdravotnictví