Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 26 . dubna 2021

Č. j .: MZDR 7790/2021-2/MIN/KAN

ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 25812000 Sb."), postupem podle §68 odst. 1 a 3 ve spojení s podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

I.

ruší ochranné opatření ze dne 25. února 2021, č. j.: MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN.

II.

Toto zrušení ochranného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. února 2021, č. j. MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN (dále jen „ochranné opatření"), byl zakázán všem občanům české republiky a cizincům s bydlištěm na území české republiky vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 s účinností ode dne 26. února 2021 od 00.00 hod do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem ke skutečnosti , že ochranné opatření pozbylo účinnosti, je vhodné je pro přehlednost a z důvodu právní jistoty výslovně zrušit. S ohledem na shora uvedené Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo zrušit ochranné opatření ze dne 25. února 2021, č. j.: MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

ministr zdravotnictví