Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. dubna 2021

Č. j.: MZDR 14601/2021-4/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, věznění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021 č.j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN, a to tak, že

1. v či. I bodu 5 písmeno g) zní:

,,g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle §2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti: toto neplatí, jedná-li se o poskytování služby v domácnosti uživatele služby,“,

2. v čl. I bodu 5 písmeno i) zní:

,,i) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována, s výjimkou dětí, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo poskytování služby péče o dítě rodičům, kteří jsou

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v §115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, nebo

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,".

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V bodě 5 písm. g) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021- 2/MIN/KAN se výslovně doplňuje omezení služeb, pokud jde o péči o děti do 6 let věku, a to s ohledem na skutečnost, že doposud byla explicitně regulována pouze činnost od 6 do 18 let věku a organizované skupinové aktivity pro děti do 6 let věku (nespadající pod režim školského nebo živnostenského zákona) byly omezeny pouze přes obecné ustanovení regulující spolkovou činnost. V době nepříznivé epidemiologické situace, kdy je nutné omezit spolkovou a jinou činnost poskytující péči, výchovu a vzdělávání dětem do 18 let, je nutné rozšířit toto omezení výslovně i o aktivity určené dětem do 6 let, neboť i zde se scházejí nehomogenní skupiny dětí. Současná protiepidemická opatření ve školách a školských zařízeních požadují důsledné zachování homogenity kolektivů (tříd), není tedy opodstatněné, aby mimo režim prezenční školní docházky byla umožněna činnost nehomogenních dětských kolektivů.

V bodě 5 písm. i) citovaného mimořádného opatření se doplňují pro účely přítomnosti dětí v rámci poskytování jinak omezené služby dětské skupiny profese krizové infrastruktury ve shodě s ČI. I bodem č. 14 mimořádného opatření regulujícího režim škol a školských zařízení. Tato úprava se navrhuje z důvodu zajištění stejného přístupu pro rodiče ze stejných profesí - nehledě na to, zda pro své dítě (z důvodu věku, nebo jiného důvodu) zvolili dětskou skupinu nebo mateřskou školu. Současně je upraven text k zajištění možnosti navštěvovat dětskou skupinu pro děti, které věkově spadají do skupiny dětí v posledním předškolním roce, obdobně jako je umožněno navštěvovat mateřské školy dětem s ohledem na povinné předškolní vzdělávání. Úpravy jsou tedy v rozsahu sjednocení podmínek pro rodiče s malými dětmi nehledě na využívané zařízení (mateřská škola nebo dětská skupina).

S ohledem na epidemiologický vývoj však není nutné zachovávat toto omezení ve dvou krajích, kde je vývoj epidemie příznivější. V okresech Karlovarského a Královéhradeckého kraje lze pozorovat dlouhodobý a kontinuální pokles nejen počtu případů onemocnění COVID-19, ale i počtu hospitalizovaných pacientů, včetně pacientů na jednotkách intenzivní péče. Celková situace v těchto krajích je již dlouhodobě stabilizována, což dokladují hodnoty sledovaných ukazatelů využívaných pro hodnocení vývoje epidemie, a to hodnoty 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru a počty celkových hospitalizací včetně počtů pacientů na jednotkách intenzivní péče. V obou krajích je hodnota 7denní incidence pod hranicí 100 případů na 100 tisíc obyvatel, tj. hodnota více než dvojnásobně nižší, než je celorepublikový průměr; obdobně je tomu i u hodnot 7denního klouzavého průměru. Aktuální denní průměr počtu nově diagnostikovaných případů onemocnění v Karlovarském kraji je méně než 30 případů a v Královéhradeckém okolo 60 případů. Stabilizovaná je taktéž situace v oblasti nemocniční péče, kdy počty jak celkových hospitalizací, tak hospitalizací na jednotkách intenzivní péče jsou nejnižší od října loňského roku, což má také souvislost s počtem případů onemocnění COVID-19 zjištěných u seniorní/zranitelné skupiny obyvatel. V obou krajích jsou denně v průměru hlášeny jednotky nových případů onemocnění u osob ve věkové kategorii 65 a více let. Všechny sledované parametry tak ukazují na celkovou stabilizaci a aktuální pozitivní vývoj epidemiologické situace v obou jmenovaných krajích a z tohoto důvodu lze v těchto krajích umožnit přítomnost dětí v předškolních zařízeních bez omezení věku.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví