Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. dubna 2021

Č.j.: MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, věznění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, a to tak, že v ČI. I bodu 2 písm. a) bod vi) zní:

,,vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu a uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1,“.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Důvodem pro rozšíření výjimky z nošení respirátoru o uchazeče o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce je skutečnost, že někteří uchazeči o střední vzdělávání (většinově jde o žáky 9. tříd základních škol) mají a někteří nemají v době konání přijímací zkoušky 15 let. Výjimka z nošení respirátoru je obecně dána pouze pro děti ve věku 2-15 let. Je proto žádoucí sjednotit režim všech uchazečů o studium na střední škole nastejno, a to na nošení zdravotnické roušky při přijímací zkoušce.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,

v. r. ministr zdravotnictví