Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 3/2021

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2021 ze dne 30. března 2021, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Energetický regulační úřad podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, §17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice a ostatních regulovaných cenách.

ČI. I

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, se mění takto:

1. Bod (4.30.) zní:

„(4.30.) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodů (4.15.) písmeno b) body 2. a 3., (4.16.) písmen c) a d) a (4.23.) se neuplatňuje u zákazníka nebo výrobce elektřiny za zvýšený čtvrthodinový výkon odebíraný zákazníkem nebo výrobcem elektřiny z distribuční soustavy v rozsahu výkonu dodaných služeb výkonové rovnováhy v záporném směru vyhodnoceného provozovatelem přenosové soustavy na základě aktivace služeb výkonové rovnováhy. O tomto vyhodnoceném výkonu informuje provozovatel přenosové soustavy příslušného poskytovatele služeb výkonové rovnováhy a provozovatele distribuční soustavy, ke které je zařízení zákazníka nebo výrobce elektřiny připojeno, nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Pro účely vyhodnocení platby za překročení rezervované kapacity podle bodů (4.15.) písmeno b) body 2. a 3., (4.16.) písmen c) a d) a (4.23.) se v době poskytování služeb výkonové rovnováhy v záporném směru vyhodnocené provozovatelem přenosové soustavy určí hodnota odebíraného čtvrthodinového výkonu z distribuční soustavy rozdílem naměřeného čtvrthodinového odebíraného elektrického výkonu z distribuční soustavy a výkonu dodaných služeb výkonové rovnováhy v záporném směru zákazníkem nebo výrobcem elektřiny vyhodnoceného provozovatelem přenosové soustavy v jednotlivých čtvrthodinách na základě aktivace služeb výkonové rovnováhy.".

2. Za bod (4.30.) se vkládá nový bod (4.30a.), který zní:

„(4.30a.) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.28.) se dále neuplatňuje u provozovatele lokální distribuční soustavy za zvýšený čtvrthodinový výkon, kdy je překročení sjednané rezervované kapacity v rozsahu výkonu dodaných služeb výkonové rovnováhy v záporném směru zákazníkem nebo výrobcem elektřiny připojeným k této soustavě vyhodnoceného provozovatelem přenosové soustavy na základě aktivace služeb výkonové rovnováhy. Tuto skutečnost prokáže nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy souhrnnou informací o dodaných službách výkonové rovnováhy v záporném směru v dané lokální distribuční soustavě. Pro účely vyhodnocení platby za překročení rezervované kapacity z nadřazené distribuční soustavy podle bodu (4.28.) se v době poskytování služeb výkonové rovnováhy v záporném směru vyhodnocené provozovatelem přenosové soustavy určí hodnota odebíraného čtvrthodinového výkonu z nadřazené distribuční soustavy rozdílem naměřeného čtvrthodinového odebíraného elektrického výkonu z nadřazené distribuční soustavy a celkového výkonu dodaných služeb výkonové rovnováhy v záporném směru poskytnutého zákazníky nebo výrobci elektřiny v lokální distribuční soustavě vyhodnoceného provozovatelem přenosové soustavy v jednotlivých čtvrthodinách na základě aktivace služeb výkonové rovnováhy. Obdobně se postupuje u předávacích míst mezi lokální distribuční soustavou a nadřazenou lokální distribuční soustavou.".

ČI. II

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.