Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4.128 01 Praha 2

Praha 6. dubna 2021

Č. j.: MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, věznění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (dále jen „VZP ČR“), jakožto subjektu, který podle §27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vede centrální registr pojištěnců, se s účinností ode dne 10. dubna 2021 nařizuje poskytnout bezodkladně z centrálního registru pojištěnců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS ČR") jako zpracovateli Informačního systému infekčních nemocí podle §79 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoliv k tomu bude ze strany ÚZIS ČR vyzván, ke každé osobě, jejíž identifikační údaje ÚZIS ČR poskytne VZP ČR, informaci o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění za danou osobu v rozsahu identifikačního čísla osoby (ve formátu csv, ve struktuře číslo pojištěnce, identifikační číslo osoby plátce pojistného). ÚZIS ČR se s účinností ode dne 10. dubna 2021 nařizuje informaci o identifikačním čísle osoby plátce získanou podle věty první zaznamenat do Informačního systému infekčních nemocí.

II.

Toto mimořádní opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ministerstvo zdravotnictví vede Informační systém infekčních nemocí, jehož zpracovatelem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Klíčová informace u osoby, u které bylo pozitivně diagnostikováno, že má onemocnění COVID-19, je informace o tom, kde pracuje Tato informace dává zprávu o tom, zda v rámci nějakého pracoviště se onemocnění COVID-19 šíří, zda se tam vyskytuje cluster nemocných. Bohužel se ukazuje, že krajské hygienické stanice tuto informaci od nakažených nedostávají, a tedy ji do Informačního systému infekčních nemocí nehlásí. Nicméně informace o tom, že v rámci pracoviště určitého zaměstnavatele se nachází větší počet nakažených osob, by umožnil přesné zaměření opatření a nebyla by tak nezbytná plošná opatření za účelem bránění šíření epidemie onemocnění COVID-19.

Vzhledem k nedostatečné možnosti jinak získat tuto informaci nařizuje se Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR poskytnout Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR informace z centrálního registru pojištěnců o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění za danou osobu v rozsahu identifikačního čísla osoby. Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se následně nařizuje takto získanou informaci zaznamenat do Informačního systému infekčních nemocí.

Tato informace umožní efektivně získávat v reálném čase informace o clusterech nakažených v rámci pracovišť jednotlivých zaměstnavatelů.

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph. D.

Ministr zdravotnictví