Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 27. března 2021

Č. j.: MZDR 20599/2020-66/MIN/KAN

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

I.

S účinností ode dne 28. března 2021 od 00:00 hod. se mění ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN ze dne 15. března 2021 tak, že:

1. v či. I bodu 7 text písmena g) zní:

,,g) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,“

2. v čl. I se zrušuje bod 19.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V reakci na skutečnost, že s platností od pondělí 28. března 2021 od 00:00 hod. přestane být Česká republika zařazena Spolkovou republikou Německo na seznam oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru, z čehož také v důsledku vyplývá, že již nebude po řidičích v mezinárodní nákladní dopravě tranzitujících z České republiky do Spolkové republiky Německo vyžadováno písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který musí být proveden nejvýše 48 hodin před vstupem na území Spolkové republiky Německo, zrušuje se tomu odpovídající opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění ze zahraničí.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r.

ministr zdravotnictví