Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. března 2021

Č.j.: MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 20. března 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 26. února 2021, č. j. 15757/2020-45/MIN/KAN, a to takto:

1. Na konec bodu 1/1 se doplňuje věta, která zní:

„Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou místo ochranných prostředků uvedených ve větě první používat masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1."

2. V bodu I/3 písmenu x) text první odrážky zní:

„v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti,“.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho odvolání.

Odůvodnění:

Mění se mimořádné opatření, kterým se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v stanovených případech a s výjimkami.

Příslušníkům a zaměstnancům základních složek integrovaného záchranného systému, kteří mají k dispozici jako osobní ochranný pracovní prostředek masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1 a která je také vhodným ochranným prostředkem dýchacích cest bránící šíření kapének, se umožňuje, že mohou místo jinak stanovených ochranných prostředků používat tyto osobní ochranné pracovní prostředky.

Upřesňuje se výjimka pro sportovce v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, tedy že v těchto případech nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest, ale jen za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r.

ministr zdravotnictví