Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZe ČR, částka 1/2020

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Sekce lesního hospodářství

Č.j.: 61570/2020-16221

V Praze dne: 20.11.2020

VYHLÁŠENÍ

průměrné ceny dřeva pro rok 2021 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků.

Ministerstvo zemědělství podle §49 odst. 3, písm. f) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, vyhlašuje průměrnou cenu dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2021 ve výši 423,- Kč/m3.

Vyhlášení průměrné ceny dřeva nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Mgr. Patrik Mlynář, v. r.

náměstek ministra pro lesní hospodářství