Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 8. března 2021

Č. j.: MZDR 40555/2020-5/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, věznění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 9. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID- 19 tak, že ukončí izolaci u osob, u kterých byla zjištěna přítomnost viru SARS-CoV-2 varianta 501.Y V2, linie SARS-CoV-2: B.1.357( tzv. „jihoafrická mutace“), po provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdříve po 14 dnech ode dne odběru prvního pozitivního testu.

II.

S účinností ode dne 9. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 tak, že všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s osobou, která má pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 varianta 501 .Y V2, linie SARS-CoV-2: B. 1.357 (tzv. „jihoafrická mutace“) (dále jen „pozitivně testovaná osoba“), ukončí nařízené karanténní opatření po provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdříve po 14 dnech ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Č. j.: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN ze dne 2. března 2021 se stanovuje postup při nařizování izolace všem osobám, u kterých byla zjištěna přítomnost viru SARS-CoV-2, a postup při nařizování karantény či karanténních opatření osobám, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivními osobami. Vzhledem k rychlému šíření tzv. „jihoafrické mutace“, u které dosud není dostatek informací ohledně závažnosti průběhu onemocnění, a také dosud není dostatečně známá účinnost očkování na tuto mutaci, Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo ke změně způsobu ukončování izolace a karanténních opatření, kdy je nově požadován k ukončení izolace či karanténního opatření negativní RT-PCR test u osob, u kterých byla potvrzena tzv. jihoafrická mutace. Tímto postupem se snižuje pravděpodobnost šíření této mutace v populaci. Bližší informace k mutaci jsou uvedeny v reportu ECDC Risk assessment: SARS-CoV-2 - increased circulation of variants of concern and vaccine rollout in the EU/EEA, 14th update (europa.eu).

V ostatních ohledech zůstává mimořádné opatření o nařizování a ukončování izolace a karanténních opatření ze dne 2. března 2021 nedotčeno.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r.

ministr zdravotnictví