Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 8. března 2021

Č.j.: MZDR 9807/2021 -1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, věznění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 9. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2, které při provádění RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 zjistí podezření či potvrzení výskytu variant spojených s těmito liniemi SARS-CoV-2: B.1.235 („jihoafrická“),

P1 („brazilská“) a B.1.1.7 („britská“), aby neprodleně tuto skutečnost zaznamenaly do ISIN a na výzvu Státního zdravotního ústavu odeslaly vzorek ke konfirmačnímu vyšetření v Národní referenční laboratoři pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (NRL SZU).

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává za účelem omezení šíření závažných linií koronaviru v České republice. Vzhledem k rychlosti celosvětového šíření nových variant SARS-CoV-2 a jejich dopadu na epidemiologickou situaci v České republice je nutné neprodleně zahájit cílený screening pozitivních vzorků metodou RT-PCR specifickou na přítomnost mutací spojených s nejzávažnějšími liniemi viru. Zároveň se bude jednat o první stupeň národní surveillance genetických variant SARS-CoV-2 vyskytujících se v České republice, následným krokem bude přesná identifikace cirkulujících linií metodou celogenomového sekvenování. Tato bude prováděna ve specializovaných sekvenačních centrech.

Vzhledem k současnému plošnému rozšíření varianty B.1.1.7 na území České republiky, je žádoucí účinně vyhledávat vzorky nesoucí mutaci E484K spojenou s liniemi B. 1.235 („jihoafrická"), P1 („brazilská“). Související metodické pokyny jsou uveřejněny na stránkách Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního ústavu, stejně jako na http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratore.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.,

v.r. ministr zdravotnictví