Animace načítání

Stránka se připravuje...


V Plzni dne 5.3.2021

č.j.: KHSPL 05566/2021

Mimořádné opatření č. 1/2021

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) jako správní úřad příslušný podle ust. §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle ust. §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. §2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

KHS s účinností od 9. března 2021 po dobu účinnosti usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření, nařizuje na území Plzeňského kraje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán dle bodu 1/1 usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření, pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem, a to dezinfekce často dotýkaných ploch, konkrétně:

kliky dveří, madla dveří, madla nákupních košíků, platební terminály - v rozsahu nejméně dvakrát denně.

II.

Vymezení pojmů

Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje ke vnímavé fyzické osobě.

Virucidní účinek znamená účinnost na široké spektrum virů, včetně neobalených virů.

Účelem provedení zvýšené povrchové dezinfekce je ochrana společnosti (zákazníků) a zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS- CoV-2 na území Plzeňského kraje.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Účelem nařízení tohoto mimořádného opatření KHS na území Plzeňského kraje je ochrana veřejného zdraví obyvatelstva Plzeňského kraje, a to v návaznosti na zhoršující se epidemiologickou situaci v souvislosti s pandemií onemocnění COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Plzeňský kraj patří v několika posledních týdnech k nejvíce zasaženým regionům České republiky. Důkazem je neustálý a převážně stoupající počet nově laboratorně diagnostikovaných případů onemocnění Covid -19, kdy v období od 16.2. do 3.3.2021 bylo nově diagnostikováno 15775 případů, což je průměrně 986 případů denně. I počet hospitalizovaných v lůžkových zdravotnických zařízeních a zejména ve Fakultní nemocnici Plzeň - FN Plzeň (jako majoritním poskytovateli zdravotní péče) trvale roste, když jen FN Plzeň je již přes týden nejvytíženějším lůžkovým zařízením v celé ČR. Také podle denního hlášení virologické laboratoře FN Plzeň se míra záchytu podílu tzv. britské mutace pohybuje přes 80% ze všech vyšetřených vzorků.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a přijatými opatřeními k odvracení jejich bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel, je hlavním cílem přerušit cestu nákazy a zabránit dalšímu masivnímu šíření nákazy v populaci. Mezi klíčová protiepidemická opatření patří mimo jiné provádění dezinfekce a používání ochranných a dezinfekčních prostředků.

Rozšíření nové mutace SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v populaci o 40 - 70 % snadněji a rychleji, je jednou z příčin obratu epidemie covid-19 směrem k růstu počtu nových případů onemocnění. Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) se výrazně šíří ve všech zemích regionu jižní Afriky. ECDC předpokládá rozšíření této varianty i v dalších zemích regionu. Dle hodnocení ECDC varianta viru B. 1.351 vykazuje až o 50 % vyšší nakažlivost a resistentnost, což znamená možné komplikace při aplikaci existujících vakcín. Šíření této varianty bylo již zaznamenáno ve 40 zemích světa. Varianta P.1 (tzv. brazilská varianta) je prozatím identifikována sporadicky v 17 zemích světa. Prozatímní informace však potvrzují, že i varianta P.1 bude procentuálně pravděpodobně více nakažlivá než původní kmen viru. Jako problematický se jeví t.č. nedostatek informací s ohledem na efektivitu existujících vakcín.

S ohledem na kritickou epidemiologickou situaci a šíření nových mutací viru na území Plzeňského kraje je provádění veškerých dostupných opatření, která zabrání nebo sníží riziko dalšího šíření onemocnění COVID-19 nezbytné, a to včetně provádění dezinfekce jako klíčového protiepidemického opatření.

Mgr. Michal Bartoš

ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje

se sídlem v Plzni

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.3.2021

Svěšeno z úřední desky dne: