Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 5. března 2021

Č. j.: MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, věznění pozdějších předpisů, a §2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle §2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 9. března 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 1. března 2021,

č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, a to takto:

Text bodu lil. zní:

„1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I a II podstoupit, a to s výjimkou:

a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a

b) osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

2. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I nebo II, a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.“.

Za bod IV. se vkládají nové body V. a VI., které zní:

„V.

Za zaměstnance podle bodů I. až IV. se považují také:

1. dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a

2. další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně sjeho zaměstnanci.

VI.

Vydá-li Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se určeným zaměstnavatelům nařizuje obdobná povinnost jako v bodě I., avšak se zvláštními pravidly, pak se na tyto zaměstnavatele toto mimořádné opatření nevztahuje.“.

Dosavadní bod V. se označuje jako bod VII.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho odvolání.

Odůvodnění:

Mezi výjimky, pro které se zaměstnanci nejsou povinni testovat před vstupem na pracoviště, se doplňuje případ, kdy se jedná o osobu, které byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, neboť riziko reinfekce po očkování je dle dostupných vědeckých poznatků velmi nízké.

Dále se explicitně uvádí, že pokud zaměstnance má v úmyslu uplatnit některou z výjimek, pro které nemusí podstoupit testování, je třeba danou skutečnost prokázat, typicky pak potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Rozšiřuje se definice pojmu .zaměstnanec“ tak, aby dopadala i na další kategorie osob, které se vyskytují na pracovišti společně se zaměstnanci a je tak z epidemiologického hlediska významné, aby i tyto jiné osoby se musely podrobit testování.

Upřesňuje se, že pokud Ministerstvo zdravotnictví vydá mimořádným opatřením pro některou kategorii zaměstnavatelů zvláštní pravidla, pak se uplatní tato zvláštní pravidla a nikoli toto mimořádné opatření.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r.

ministr zdravotnictví