Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 5. března 2021

Č. j.: MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 informaci o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Povinnou součástí hlášení informace o výsledku POC antigenního testu je informace o tom, zda je pacient symptomatický nebo asymptomatický.

II.

S účinností ode dne 9. března 2021 se zrušuje mimořádné opatření ze dne 21. prosince 2020, č.j. MZDR 60890/2020-1/MlN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Upřesňuje se povinnost stanovená poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, tak, že součástí hlášení informace o výsledku POC antigenního testu do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) je také informace o tom, zda je pacient symptomatický nebo asymptomatický tak, aby bylo možno lépe hodnotit účinnost antigenních testů.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r.

ministr zdravotnictví