Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 1. března 2021

Č. j.: MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 2. března 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 13. ledna 2021, č. j. 1596/2021-1/MIN/KAN, a to takto:

Na konci ČI. V. se doplňuje věta:

„Poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství jsou povinni za tímto účelem provést registraci zájemců o očkování z řad svých registrovaných pacientů, a to v prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN)“.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho odvolání.

Odůvodnění:

Poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství se od 1. března 2021 aktivně zapojí do očkování proti onemocnění COVID-19. Je nutné, aby poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství vedli registraci svých pacientů, kteří projeví zájem o očkování proti COVID- 19, a to z důvodu nutnosti zachování centrálního řízení očkování proti onemocnění COVID- 19, stejně tak jako z důvodu zajištění rovnoměrné distribuce očkovacích látek v rámci ČR a jejich co nejrychlejší využití.

S cílem umožnit výše uvedené a s ohledem na snahu o co nejvíce uživatelsky přátelské prostředí, které nebude proces očkování zatěžovat zbytečnou administrativou, byla přidána nová funkcionalita do systému ISIN - modul OČKO, v jehož rámci označí poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství pacienta, jako zájemce o očkování. Tyto informace budou nadále centrálně shromažďovány.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r.

ministr zdravotnictví