Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 2/2021

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie

Energetický regulační úřad podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, §17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a §6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie.

ČI. I

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám

tepelné energie, se mění takto:

1. V příloze č. 2 v nadpise, úvodním ustanovení, bodech (1.1), (1.4), (1.6), (1.7) a (1.9) se slova „a zisku" zrušují.

2. V příloze č. 2 v bodě (1.2) úvodní části ustanovení se slova „a zisk" zrušují.

3. V příloze č. 2 v bodě (1.2) písm. a) se slova „a zisk vztahující se k této úrovni předání tepelné energie" zrušují.

4. V příloze č. 2 v bodě (1.2) písm. b) se slova „a zisk vztahující se k tepelným zařízením provozovaným jedním dodavatelem před touto úrovní předání tepelné energie" zrušují.

5. V příloze č. 2 v bodě (1.9) se slovo „rozdělené" nahrazuje slovem „rozdělených".

ČI. II

Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. února 2021.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.