Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 22. února 2021

Č. j.: MZDR 1595/2021-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 23. února 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 13. ledna 2021, č. j. 1595/2021 -1 /MIN/KAN, a to takto:

Článek V. zní:

„V.

Všem poskytovatelům, kteří dokončili očkování proti onemocnění COVID-19 podle příslušného očkovacího schématu, se s účinností ode dne 23. února 2021 nařizuje, aby bezprostředně po dokončení tohoto očkování vystavili v prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, certifikát o dokončení očkování, tento opatřili podpisem vystavující osoby a razítkem poskytovatele a předali osobě, u které bylo očkování dokončeno, a která o vystavení a předání tohoto certifikátu požádala.“.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho odvolání.

Odůvodnění:

V současné době je certifikát z ISIN již elektronicky zasílán očkovaným osobám na e-mailové adresy, které uvedly v registraci k očkování (pokud tak učinily). Očkovaný rovněž může využít očkovacího portálu ocko.uzis.cz. kde lze certifikát o očkování zobrazit, zkontrolovat a aktualizovat údaje v něm uvedené, stáhnout a vytisknout.

Nařízená povinnost vždy vystavit, předat a opatřit certifikát podpisem vystavující osoby a razítkem poskytovatele je nadbytečná a zatěžuje poskytovatele zdravotních služeb zbytnou administrativou. Změnou opatření dojde ke zmírnění zátěže poskytovatelů zdravotních služeb a k zefektivnění procesu očkování.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r.

ministr zdravotnictví