Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 9/2020

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Energetický regulační úřad podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, §17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice pro odběratele ze sítí nízkého napětí.

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D1)

(1) Ceny uvedené v tomto cenovém rozhodnutí jsou ceny pevné podle zákona o cenách2), neobsahují daň z elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů3) a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty4).

(2) Pevné ceny a určené podmínky platí za zajišťování distribuce elektřiny zákazníkovi, provozovateli distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny (dále jen „odběratel“) odebírajícímu elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen „distributor“) o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena zajišťování distribuce elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění nad rámec standardů dodávek a služeb podle jiného právního předpisu5).

(3) Ceny zajišťování distribuce elektřiny platné pro odběratele jsou rovněž platné pro dodavatele elektřiny v případě, že smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy uzavírá s distributorem dodavatel, který má s odběratelem uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

(4) V případě, že v odběrném nebo předávacím místě nejsou dodrženy parametry kvality dodávky elektřiny podle pravidel provozování distribuční soustavy, jsou ceny uvedené v částech III. a IV. cenami maximálními podle zákona o cenách2).

(5) Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb pro období, ve kterém plní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro každé odběrné nebo předávací místo samostatně podle jiného právního předpisu6).

(6) Cenou za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x160 A a nad 1x25 A v odběrném nebo předávacím místě odběratele kategorie C a u jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x63 A a nad 1x25 A v odběrném nebo předávacím místě odběratele kategorie D se cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru. To neplatí u odběrných nebo předávacích míst odběratele kategorie D se sazbou D 57d, kde se cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru až u jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x160 A a nad 1x25 A. Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouvy o připojení. V případě použití jističů s nastavitelnou tepelnou a zkratovou spouští musí být konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava není konstrukčně možná, použije se pro stanovení ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem maximální nastavitelná hodnota jističe. Pokud byl hlavní jistič před elektroměrem řádně instalován a distributorem registrován podle přihlášky nebo smlouvy o dodávce elektřiny před datem 1. července 2001, nebo podle smlouvy o připojení před datem 31. prosince 2020, může vypínací charakteristika hlavního jističe odpovídat dané přihlášce nebo smlouvě.

(7) Distribuční sazbu může odběratel v odběrném nebo předávacím místě změnit nejvýše jednou za 12 měsíců, nebo na základě změny odběratele v daném odběrném nebo předávacím místě, nebo pokud se odběratel s distributorem nedohodne jinak.

(8) Pro měření a účtování distribuovaného množství elektřiny (MWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma:

a) Pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen „NT“) - distributorem stanovené časové pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. V době platnosti nízkého tarifu je zajišťování distribuce elektřiny účtováno za nižší cenu.

Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu provádí distributor operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, čímž se rozumí vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které distributor může kdykoliv měnit. Distributor musí dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby.

b) Pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen „VT“) - platí v době mimo pásmo platnosti NT.

(9) V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů v souladu s podmínkami příslušné sazby. Topným elektrickým spotřebičem se rozumí:

a) Přímotopný elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla.

b) Akumulační elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru.

c) Hybridní (smíšené) vytápění - vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části.

d) Vytápění s tepelným čerpadlem - vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů.

(10) V případě, že odběrné nebo předávací místo odběratele kategorie C není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon odpovídající jmenovité proudové hodnotě nejbližšího předřazeného jistícího prvku, nejméně však v hodnotě jističe 3x63 A.

(11) V případě, že odběrné nebo předávací místo odběratele kategorie D není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem za větší z hodnot odpovídající jmenovité proudové hodnotě 1x25 A, nebo vypočtené ekvivalentní jmenovité proudové hodnotě z maximálního čtvrthodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období pro jednofázové připojení, nebo za větší z hodnot odpovídající jmenovité proudové hodnotě 3x25 A, nebo vypočtené ekvivalentní jmenovité proudové hodnotě z maximálního čtvrthodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období u třífázového připojení. Účtování ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovené na základě výpočtu z maximálního čtvrthodinového odebraného činného elektrického výkonu lze použít pouze v případě, že dané údaje existují a dále za podmínky, že provozovatel distribuční soustavy adresně informuje zákazníka o tomto způsobu účtování s předstihem minimálně 3 měsíců před začátkem zúčtovacího období. Způsob výpočtu ekvivalentní jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A je stanoven v příloze č. 1 tohoto cenového rozhodnutí.

(12) Pokud odběratel v případech uvedených v bodech (10) nebo (11) zajistí řádnou instalaci hlavního jističe před elektroměrem podle bodu (6) a uzavře s distributorem novou smlouvu o připojení, nehradí se v tomto případě podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen „vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě“). To platí v případě, že velikost hlavního jističe nepřevyšuje hodnotu 3x63 A pro odběrné nebo předávací místo kategorie C, 1x25 A pro jednofázové připojení kategorie D a 3x25 A pro třífázové připojení kategorie D. Při instalaci jističe převyšující uvedené hodnoty hradí odběratel podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě stejným způsobem, jako při navýšení rezervace příkonu nad uvedené hodnoty.

(13) Začíná-li služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za příkon v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Dojde-li v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v odběrném nebo předávacím místě odběratele, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se cena za příkon jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci poskytována podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(14) K cenám zajišťování distribuce elektřiny podle části III. a IV. se připočítávají tyto ceny ve výši podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny:

a) cena za systémové služby podle bodu (3.1.) písm. a),

b) cena za překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.33.) písm. c) nebo d),

c) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle bodu (5.1.) písm. b) nebo bodu (5.4.),

d) cena za činnosti operátora trhu v elektroenergetice podle bodu (6.2.).

(15) Pokud výrobce elektřiny připojený do hladiny nízkého napětí nepožádal o přiřazení žádné distribuční sazby, je mu pro odběr elektřiny z distribuční soustavy přiřazena sazba C 02d.

(16) Cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem je účtována výrobci elektřiny první kategorie pouze při dlouhodobé odstávce výrobny elektřiny podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou“) v poměru počtu dní, za které má být tato cena při dlouhodobé odstávce výrobny výrobce elektřiny první kategorie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou účtována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(17) Provozovateli lokální distribuční soustavy, která je připojená na hladině nízkého napětí k nadřazené distribuční soustavě, je pro odběr elektřiny z nadřazené distribuční soustavy přiznána pro každé předávací místo jedna ze sazeb C 01d, C 02d, nebo C 03d.

(18) Provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7), používá ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je jeho lokální distribuční soustava připojena. Pokud není lokální distribuční soustava připojena k elektrizační soustavě České republiky, používá provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7), ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se lokální distribuční soustava nachází.

(19) Pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během dne do více časových úseků, přičemž pro jednotlivé distribuční sazby jsou definovány maximální počty časových úseků nízkého tarifu a minimální doby trvání těchto časových úseků, popř. i maximální souvislé doby trvání vysokého tarifu. V době platnosti nízkého tarifu může provozovatel distribuční soustavy provést krátkodobé operativní vypnutí nízkého tarifu s následným zapnutím za účelem testování odezvy příkonu řízeného hromadným dálkovým ovládáním. Maximální doba trvání testování odezvy spojená s krátkodobým operativním vypnutím a následným zapnutím nízkého tarifu je 5 minut. Krátkodobá operativní vypnutí s následným zapnutím nízkého tarifu za účelem testování odezvy se nezapočítávají do podmínek počtu pásem a délky jejich trvání a přerušení mezi nimi, celková délka doby trvání nízkého tarifu v daném dni tím není dotčena.

(20) Pokud je pro zajištění služeb distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě přiznána distribuční sazba kategorie D, může být v takovém odběrném místě připojena pouze dobíjecí stanice, která je používána výhradně pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel majitele odběrného místa nebo ostatních členů jeho domácnosti nebo elektrických vozidel, ke kterým má majitel odběrného místa nebo ostatní členové jeho domácnosti užívací právo, a to v odběrném nebo předávacím místě nepodnikající fyzické osoby, pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva8) nebo společenství vlastníků jednotek9) výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství. Pro zajištění služeb distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě, do kterého je připojena dobíjecí stanice nesplňující podmínky podle první věty tohoto bodu, lze sjednat pouze distribuční sazbu kategorie C.

(21) V případě, že odběratel nesplňuje původní podmínky uplatnění distribuční sazby, upozorní na tuto skutečnost svého obchodníka s elektřinou v případě, že má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo provozovatele distribuční soustavy v případě, že má uzavřenou samostatnou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, a nejpozději do 30 dnů od zjištění neplnění původních podmínek pro uplatňování stávající distribuční sazby požádá o distribuční sazbu, u které podmínky uplatnění sazby splňuje.

II. Provozovatelé distribučních soustav

ČEZ

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

IČO: 24729035

EG.D10)

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole

IČO: 28085400

PRE

PRE distribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 27276516

UCED

UCED Chomutov s.r.o.

Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 28646711

SV

SV servisní, s.r.o.

Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov

IČO: 60725974

III. Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí - kategorie C a věcné podmínky pro jejich uplatnění

Sazba C 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

23

22

24

25

14

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

37

35

38

40

23

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

46

43

47

50

29

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

58

54

59

63

36

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

74

69

76

81

46

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

92

86

95

101

58

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

116

108

119

126

72

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

146

136

149

159

91

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

185

173

190

202

115

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

231

216

237

252

144

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

289

270

296

315

180

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

370

346

379

403

230

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

2,31

2,16

2,37

2,52

1,44

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

0,77

0,72

0,79

0,84

0,48

cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

2 640,40

2 960,00

2 924,28

4 529,06

1 939,06

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Připojení nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny11), příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny na sazbu C 02d.

2. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

3. Přiznáním sazby se v bodě 1. a 2. rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

Sazba C 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

56

56

56

76

51

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

89

90

89

122

82

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

111

113

112

152

102

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

139

141

140

191

128

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

178

180

179

244

163

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

222

226

223

305

204

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

278

282

279

381

255

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

350

355

352

480

321

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

444

451

446

610

408

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

555

564

558

762

510

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

694

705

698

953

638

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

888

902

893

1 219

816

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

5,55

5,64

5,58

7,62

5,10

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

1,85

1,88

1,86

2,54

1,70

cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

2 140,15

2 449,81

2 283,99

3 631,90

1 543,05

Sazba C 03d - Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

482

569

525

1 008

389

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

770

911

840

1 613

623

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

963

1 138

1 050

2 017

779

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

1 204

1 423

1 313

2 521

974

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 541

1 821

1 680

3 227

1 246

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 926

2 276

2 100

4 033

1 558

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

2 408

2 846

2 625

5 042

1 947

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

3 033

3 585

3 308

6 352

2 453

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

3 852

4 553

4 200

8 066

3 115

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

4 815

5 691

5 250

10 083

3 894

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

6 019

7 114

6 563

12 604

4 868

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

7 704

9 106

8 400

16 133

6 230

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

48,15

56,91

52,50

100,83

38,94

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

16,05

18,97

17,50

33,61

12,98

cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

1 017,24

1 207,68

1 078,00

1 726,31

809,37

Sazba C 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

112

133

125

182

159

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

179

212

200

290

254

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

224

265

250

363

317

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

280

332

313

454

397

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

358

424

400

581

508

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

448

530

500

726

635

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

560

663

626

908

794

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

705

835

788

1 143

1 000

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

895

1 061

1 001

1 452

1 270

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

1 119

1 326

1 251

1 815

1 587

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

1 399

1 658

1 564

2 269

1 984

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

1 790

2 122

2 002

2 904

2 539

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

11,19

13,26

12,51

18,15

15,87

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

3,73

4,42

4,17

6,05

5,29

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

1 789,94

2 101,23

2 019,95

3 037,60

2 566,53

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

117,08

70,41

Podmínky uplatnění sazby:

1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.

5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

318

356

329

535

428

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

509

569

526

855

685

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

637

712

658

1 069

857

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

796

890

822

1 337

1 071

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 019

1 139

1 052

1 711

1 371

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 273

1 423

1 315

2 138

1 714

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

1 592

1 779

1 644

2 673

2 142

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

2 005

2 242

2 071

3 368

2 699

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

2 546

2 846

2 630

4 277

3 427

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

3 183

3 558

3 288

5 346

4 284

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

3 979

4 448

4 110

6 683

5 355

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

5 093

5 693

5 261

8 554

6 854

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

31,83

35,58

32,88

53,46

42,84

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

10,61

11,86

10,96

17,82

14,28

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

1 083,63

1 065,02

980,26

1 935,72

1 300,87

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

117,08

70,41

Podmínky uplatnění sazby:

1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

5. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy12).

6. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

112

133

125

182

159

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

179

212

200

290

254

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

224

265

250

363

317

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

280

332

313

454

397

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

358

424

400

581

508

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

448

530

500

726

635

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

560

663

626

908

794

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

705

835

788

1 143

1 000

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

895

1 061

1 001

1 452

1 270

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

1 119

1 326

1 251

1 815

1 587

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

1 399

1 658

1 564

2 269

1 984

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

1 790

2 122

2 002

2 904

2 539

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

11,19

13,26

12,51

18,15

15,87

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

3,73

4,42

4,17

6,05

5,29

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

1 789,94

2 101,23

2 019,95

3 037,60

2 566,53

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

117,08

70,41

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.

2. Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.

3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

5. Osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během stanovené doby maximálně do dvou časových úseků.

Sazba C 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

411

427

397

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

657

683

636

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

821

854

794

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

1 027

1 067

993

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 314

1 366

1 271

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 643

1 708

1 589

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

2 054

2 135

1 986

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

2 587

2 689

2 502

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

3 286

3 415

3 178

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

4 107

4 269

3 972

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

5 134

5 336

4 965

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

6 571

6 830

6 355

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

41,07

42,69

39,72

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

13,69

14,23

13,24

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

803,96

859,43

795,72

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou13). Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

6. Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy12).

7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

8. Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

410

434

406

816

428

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

656

694

650

1 306

685

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

820

867

812

1 633

857

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

1 025

1 084

1 016

2 041

1 071

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 311

1 387

1 300

2 612

1 371

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 639

1 734

1 625

3 265

1 714

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

2 049

2 168

2 031

4 082

2 142

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

2 582

2 731

2 559

5 143

2 699

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

3 278

3 468

3 250

6 530

3 427

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

4 098

4 335

4 062

8 163

4 284

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

5 123

5 419

5 078

10 204

5 355

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

6 557

6 936

6 499

13 061

6 854

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

40,98

43,35

40,62

81,63

42,84

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

13,66

14,45

13,54

27,21

12,92

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

248,23

247,44

238,90

532,38

218,09

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

117,08

70,41

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěna v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu14), pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou15). Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

7. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy12).

8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 46d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

410

440

408

816

388

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

656

704

653

1 306

620

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

820

880

816

1 633

775

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

1 025

1 100

1 021

2 041

969

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 311

1 407

1 306

2 612

1 241

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 656

1 777

1 649

3 298

1 566

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

2 090

2 243

2 082

4 163

1 978

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

2 660

2 855

2 650

5 298

2 517

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

3 621

3 721

3 525

7 213

3 280

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

5 496

5 418

5 231

10 947

4 776

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

9 325

8 842

9 364

18 574

7 795

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

13 051

13 841

12 106

25 994

12 201

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

81,57

86,50

75,66

162,46

76,26

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

27,19

28,83

25,22

54,15

25,42

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

2 640,40

2 960,00

2 924,28

4 529,06

1 939,06

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

129,47

143,15

110,14

117,08

70,41

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

7. Hybridní (smíšené) a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením.

8. Tepelný výkon hybridních (smíšených) a přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy12).

9. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných i akumulačních elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

308

325

305

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

492

520

488

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

615

650

610

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

769

813

762

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

984

1 041

975

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 230

1 301

1 219

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

1 538

1 626

1 524

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

1 937

2 049

1 920

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

2 460

2 602

2 438

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

3 075

3 252

3 048

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

3 844

4 065

3 810

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

4 920

5 203

4 877

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

30,75

32,52

30,48

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

10,25

10,84

10,16

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

248,23

247,44

238,90

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

Podmínky uplatnění sazby:

1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.

2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy12).

3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

4. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

5. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

6. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

7. Pokud je dvaceti dvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

8. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

9. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

410

434

406

816

522

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

656

694

650

1 306

835

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

820

867

812

1 633

1 043

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

1 025

1 084

1 016

2 041

1 304

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 311

1 387

1 300

2 612

1 669

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 639

1 734

1 625

3 265

2 087

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

2 049

2 168

2 031

4 082

2 609

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

2 582

2 731

2 559

5 143

3 287

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

3 278

3 468

3 250

6 530

4 174

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

4 098

4 335

4 062

8 163

5 217

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

5 123

5 419

5 078

10 204

6 521

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

6 557

6 936

6 499

13 061

8 347

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

40,98

43,35

40,62

81,63

38,94

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

13,66

14,45

13,54

27,21

17,39

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

248,23

247,44

238,90

532,38

305,26

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

117,08

70,41

Podmínky uplatnění sazby:

1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.

2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.

3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

4. Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy12).

5. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

6. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

8. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

9. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

10. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 60d - Speciální sazba pro neměřené odběry

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je stanovena:

buď

cenou za příkon za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v Kč/10 W/měsíc činí:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

částka za každých (i započatých) 10 W

41,65

44,14

42,81

55,83

35,42

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W.

nebo

cenou za příkon za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v Kč/10 W/měsíc činí:

ČEZ

EG.D

PRE

částka za každých (i započatých) 10 W

20,00

20,64

20,38

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazbu je možné přidělit pouze pro lampu veřejného osvětlení samostatně připojenou k distribuční soustavě vyžadující nepřetržité napájení; tato lampa může být vybavena další technologií umožňující uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá obchodní nebo průmyslovou povahu.

Rozhodnutí o připojení jako samostatné neměřené odběrné místo je v kompetenci distributora, a to v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 100 W.

Sazbu lze přiznat pouze městům a obcím a jimi pověřeným provozovatelům veřejného osvětlení. Toto zařízení lze připojit k distribuční soustavě jako samostatné neměřené odběrné místo pouze v případě, že ho smysluplně a efektivně nelze připojit a napájet z jiného odběrného místa města nebo obce a jimi zřízených subjektů.

nebo

stálou cenou Kč/odběrné místo/měsíc:

ČEZ

EG.D

PRE

UCED

SV

částka za každé odběrné místo

41,65

44,14

42,81

55,83

35,42

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro jiná podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný.

Sazba C 62d - Speciální sazba pro veřejné osvětlení

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

108

115

112

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

173

184

179

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

217

230

224

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

271

287

280

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

347

368

358

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

433

460

448

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

542

575

560

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

682

724

705

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

866

919

895

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

1 083

1 149

1 119

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

1 354

1 436

1 399

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

1 733

1 838

1 790

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

10,83

11,49

11,19

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

3,61

3,83

3,73

cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

357,87

339,11

350,65

Podmínky uplatnění sazby:

Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud nelze z technicko-ekonomických důvodů využít jinou sazbu.

IV. Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí - kategorie D a věcné podmínky pro jejich uplatnění

Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

16

14

16

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

26

23

26

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

32

28

32

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

41

35

41

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

52

45

52

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

65

56

65

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

81

71

81

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

102

89

102

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

1,62

1,41

1,62

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

0,54

0,47

0,54

cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

2 173,12

2 243,28

2 011,78

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Připojením nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny11), příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny na sazbu D 02d.

2. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

3. Přiznáním sazby se v bodě 1. a 2. rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

44

42

41

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

71

67

66

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

89

83

83

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

111

104

104

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

142

133

132

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

178

167

166

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

222

209

207

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

280

263

261

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

4,44

4,17

4,14

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

1,48

1,39

1,38

cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

1 648,90

1 814,77

1 549,84

Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

54

52

50

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

87

84

80

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

109

104

100

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

136

131

125

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

174

167

159

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

217

209

199

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

272

261

249

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

342

329

314

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

5,43

5,22

4,98

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

1,81

1,74

1,66

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

1 719,60

1 771,30

1 499,28

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

Podmínky uplatnění sazby:

1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.

5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

91

95

89

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

145

152

142

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

181

190

178

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

227

238

222

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

290

304

284

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

362

380

355

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

453

476

444

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

571

599

559

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

9,06

9,51

8,88

stič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

3,02

3,17

2,96

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

631,11

641,02

671,84

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

Podmínky uplatnění sazby:

1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

5. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy12).

6. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

54

52

50

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

87

84

80

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

109

104

100

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

136

131

125

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

174

167

159

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

217

209

199

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

272

261

249

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

342

329

314

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

5,43

5,22

4,98

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

1,81

1,74

1,66

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

1 719,60

1 771,30

1 499,28

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během stanovené doby maximálně do dvou časových úseků.

5. Je-li v odběrném nebo předávacím místě připojena dobíjecí stanice, která je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

115

111

103

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

184

178

165

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

230

223

206

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

287

278

258

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

368

356

330

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

460

445

413

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

575

557

516

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

724

701

650

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

11,49

11,13

10,32

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

3,83

3,71

3,44

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

252,07

259,77

224,26

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou16). Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

6. Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy12).

7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

8. Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

135

125

114

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

216

200

182

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

270

250

227

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

338

313

284

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

432

400

364

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

540

500

455

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

675

626

569

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

851

788

716

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

13,50

12,51

11,37

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

4,50

4,17

3,79

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

252,07

259,77

224,26

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou17). Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

7. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy12).

8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

9. Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

135

125

114

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

216

200

182

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

270

250

227

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

338

313

284

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

432

400

364

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

540

500

455

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

675

626

569

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

851

788

716

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

13,50

12,51

11,37

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

4,50

4,17

3,79

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

252,07

259,77

224,26

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

135,91

147,89

148,44

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou18). Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.

3. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.

4. Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.

5. Je-li vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

6. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

7. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

10. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

11. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

12. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

125

117

135

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

200

188

217

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

250

235

271

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

312

294

339

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

400

376

434

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

514

479

549

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

772

715

829

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

1 134

1 048

1 222

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

1 878

1 726

2 026

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

3 466

3 175

3 744

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

7 150

6 547

8 350

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

12 169

12 946

10 688

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

76,06

80,91

66,80

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

25,35

26,97

22,27

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

209,97

232,62

194,54

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

129,47

143,15

110,14

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6. V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo k vytápění objektu určený systém vytápění s tepelným čerpadlem.

7. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy12).

8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

9. Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.

11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

EG.D

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

23

32

16

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

37

50

26

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

46

63

32

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

58

79

41

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

74

101

52

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

92

126

65

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

116

158

81

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

146

198

102

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

2,31

3,15

1,62

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

0,77

1,05

0,54

cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

2 702,62

2 775,60

2 276,49

cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

EG.D

PRE

Kč/MWh

141,79

170,44

168,10

Podmínky uplatnění sazby:

Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.

V. Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Pokud odběratel splnil podmínky přiznání sazby podle cenového rozhodnutí účinného přede dnem nabytí účinnosti tohoto cenového rozhodnutí a takovou sazbu užíval, má se za to, že splňuje podmínky pro přiznání stejné sazby podle tohoto cenového rozhodnutí.

(2) Pro účely vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice se odběr elektřiny a ceny za příkon za období ukončené fakturačním odečtem měřicího zařízení po 1. lednu 2021 rozdělí podle přiřazeného typového diagramu dodávky v souladu s jiným právním předpisem6) platným pro období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince 2020 a od 1. ledna 2021 do data dalšího fakturačního odečtu nebo rovnoměrně na části úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince 2020 a od 1. ledna 2021 do data dalšího fakturačního odečtu.

VI. Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

2. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

VII. Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1

Výpočet ekvivalentní jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

Z maximálního čtvrthodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období (P) v kW se vypočte ekvivalentní jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem v A následovně:

pro jednofázové připojení

pro třífázové připojení

Vypočtená ekvivalentní jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem je následně zaokrouhlena na celé A nahoru.

Vydává: Energetický regulační úřad - Redakce: Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Kontaktní osoba: Vladimír Černý, tel.: 255 715 545

1) Příloha č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

3) Část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5) Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) §19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10) Od 1. ledna 2021 se název distribuční společnosti E.ON Distribuce, a.s., mění na EG.D, a.s.

11) Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

12) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

13) Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné odběrné nebo předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018.

14) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

15) Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné odběrné nebo předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018.

16) Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné odběrné nebo předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016.

17) Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné odběrné nebo předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016.

18) Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 56d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné odběrné nebo předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016.