Animace načítání

Stránka se připravuje...


CENOVÝ VĚSTNÍK MF ČR, částka 3/2021

V Praze dne 16. února 2021

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA OBCE HOROMERICE č. 3/2020, která ruší obecně závaznou vyhlášku ě. 2/2017, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 22.12.2020 podle §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice.

Článek 1

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

MVDr. Jan Herčík, CSc., v. r. starosta

Ivan Král v. r. místostarosta

Vydává: Ministerstvo financí ČR,

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Redakce: Lucie Petrová, Voctářova 11,

180 00 Praha 8,

telefon 257 042 535,

e-mail: Lucie.Petrova@mfcr.cz