Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový Věstník MF ČR, částka 1/2021

V Praze dne 19.1.2021

Č.j.: CU pro Středočeský kraj

1153/2021-610000-39

Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj c. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládáni, posuzovaní a zpracovaní cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen.

ČI. I

Celní úřad pro Středočeský kraj podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské unie nebo pro vývoz.

Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené pevné ceny

Pol. Č.

Číselný kód SKP

Název

1.

16.00

Tabákové výrobky

Pevné ceny a určené podmínky při prodeji konečnému spotřebiteli cigaret podle zvláštního předpisu1 jsou uvedeny v samostatných cenových rozhodnutích Celního úřadu pro Středočeský kraj řady

Čl. II

Navrhovatel pevné ceny cigaret pro konečného spotřebitele a změny pevných cen cigaret pro konečného spotřebitele předloží Celnímu úřadu pro Středočeský kraj návrh ceny pro konečného spotřebitele do 10. dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, od jehož prvního dne požaduje, aby navrhovaná cena nabyla účinnosti2. V případě požadavku stanovení ceny s pozdějším datem účinnosti navrhovatel toto datum v návrhu uvede; v tomto případě zveřejní Celní úřad pro Středočeský kraj navrhovanou pevnou cenu nebo navrhovanou změnu pevné ceny v Cenovém věstníku Ministerstva financí v kalendářním měsíci předcházejícím měsíci, od jehož prvního dne požaduje navrhovatel, aby navrhovaná cena nabyla účinnosti.

Účinnost pevných cen cigaret pro konečného spotřebitele a účinnost změn pevných cen cigaret pro konečného spotřebitele stanoví Celní úřad pro Středočeský kraj Cenovým rozhodnutím vždy od prvního dne příslušného kalendářního měsíce, k němuž navrhovatel navrhuje stanovit novou pevnou cenu cigaret pro konečného spotřebitele nebo změnu pevné ceny cigaret pro konečného spotřebitele.

Návrh na změnu pevné ceny cigaret pro konečného spotřebitele lze podat Celnímu úřadu pro Středočeský kraj nejdříve v den, k němuž je tato příslušná pevná cena cigaret pro konečného spotřebitele (tj. cena, která má být tímto návrhem měněna) platná3).

ČI. III

Na základě §2 odst. 1 vyhlášky č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách, se na tabákové nálepce mimo jiné uvádí písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně. Celní úřad pro Středočeský kraj stanovuje pro sazbu spotřební daně účinnou od 1. února 2021 písmeno abecedy „F“.

Čl. IV

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. února 2021.

Mgr. Jan Václavíček, v. r.

ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Středočeský kraj

1) Část třetí hlava V zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

2) §1 odst. 1 vyhlášky č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhu cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen.

3) §1 odst. 5 vyhlášky č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhu cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen, §10a odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.