Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 14. února 2021

Č.j.: MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 15. února 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 20. listopadu 2020, č. j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN takto:

V čl. Vlil se slova „skončení nouzového stavu“ nahrazují slovy „jeho odvolání".

S účinností ode dne 15. února 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 20. listopadu 2020, č. j.: MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN takto:

V čl. VII se slova „skončení nouzového stavu“ nahrazují slovy „jeho odvolání".

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

V návaznosti na konec nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, ke dni 14. února 2021 mění se doba účinnosti mimořádných opatření tak, aby působila do doby jejich odvolání.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r.

ministr zdravotnictví