Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 28. ledna 2021

Č. j.: MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 1. února 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 14. prosince 2020, č.j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 7. ledna 2021, č.j. MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN, takto:

v čl. I písm. a) se slova „5 dní" nahrazují slovy „3 dny" a slova „5 dnech“ se nahrazují slovy „3 dnech“.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a zejména v České republice. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Opatření směřuje především v maximální prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména včasnou detekcí bezpříznakových infikovaných osob a oddělením osob zdravých od osob nemocných. S ohledem na vývoj epidemické situace a výskytu nových mutací viru SARS-CoV-2 (VOC 202012/01, 501Y.V2 a varianta P.1), u kterých je důvodné podezření, že způsobily ve Velké Británii, Jihoafrické republice a Brazílii vyšší incidencí onemocnění, vyšší počet hospitalizací a větší tlak na zdravotní systémy bylo přistoupeno ke změně pravidel úhrady antigenního testování. Mutace 501Y.V2 byla potvrzena již v 10 státech EU. Blíže viz report ECDC

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-variants-concern-eueea-first-update

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví