Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 13. ledna 2021

Č. j.: MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, u kterých je v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň (Plán provedení) zřízeno distribuční očkovací místo, velkokapacitní očkovací místo nebo očkovací místo (dále jen „poskytovatel"), se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje průběžně poskytovat při jakémkoliv příjmu a výdeji očkovací látky proti onemocnění COVID-19, a to i jinému poskytovateli zdravotních služeb, Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím podle nastaveného systému elektronického hlášení webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz) a jejího modulu „Logistika materiálu" informace o počtu lahviček:

a) vydané očkovací látky,

b) očkovací látky přijatých na jeho sklad k dalšímu předání jinému poskytovateli zdravotních služeb,

c) očkovací látky přijatých do spotřeby vlastního distribučního očkovacího místa, velkokapacitního očkovacího místa nebo očkovacího místa.

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje poskytovat podle nastaveného systému elektronického hlášení průběžně při jakékoliv změně stavu množství materiálu spojeného s očkováním proti onemocnění COVID-19 Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz) a jejího modulu „Logistika materiálu" informace o aktuálním množství materiálu na skladech, a to:

a) počtu lahviček očkovací látky,

b) počtu jehel,

c) počtu injekčních stříkaček,

d) objemu fyziologického roztoku (10 ml/více).

III.

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje podle nastaveného systému elektronického hlášení průběžně, alespoň jednou denně, poskytovat Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://cfa.uzis.cz) informace v rozsahu definovaném v aplikaci Covid Forms App a jejího modulu „Očkovací místo" a položky „Záznam - očkovací místo".

IV.

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje neprodleně aktualizovat údaje definované v aplikaci Covid Form Apps (https://cfa.uzis.cz) a jejího modulu „Očkovací místo" a položky „Očkovací místa".

V.

Všem poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství, se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje využívat Centrální rezervační systém jako elektronický nástroj celorepublikového řízení očkování proti onemocnění COVID-19 pro rezervaci individuálních zájemců o očkování.

VI.

Všem poskytovatelům se s účinností od 14. ledna 2021 od 00:00 hod. nařizuje postupovat při očkování proti onemocnění COVID-19 podle Očkovacího plánu vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

VII.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho odvolání.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává za účelem implementace opatření k zamezení síření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, na území České republiky.

Pro zajištění efektivního procesu očkování je potřeba, aby subjekt zajišťující očkování proti COVID-19 poskytoval data o distribuci očkovacích látek na jeho sklad, využití očkovacích látek a výdej očkovacích látek jinému poskytovateli zdravotních služeb. Zároveň je potřeba řídit logistický proces komplementárního materiálu v případě jeho nedostatku na trhu.

Je nezbytně nutné, aby všechny typy očkovacích míst využívaly jednotný Centrální rezervační systém (CRS), a aby dále byla formálně ukotvena prioritizace zájemců o očkování. CRS zpracovává osobní údaje zájemců o očkování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) a čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR jako nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je jako správce pověřeno Ministerstvo zdravotnictví v oblasti veřejného zdraví, při ochraně před vážným zdravotními hrozbami. Zájemci o očkování budou informování o zpracování jejich osobních údajů v rámci vyplňovaného formuláře. Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s nařízením GDPR.

Všichni poskytovatelé zdravotních služeb provádějící očkování proti onemocnění COVID-19 přitom postupují podle mimořádného opatření č.j. MZDR 60876/2020-1/MIN/KAN, kdy údaje o provedeném očkování bezodkladně zaznamenávají do Informačního systému infekčních nemocí ISIN, modulu Pacienti COVID-19. Záznam se provede po přihlášení na stránce rezortních zdravotnických registrů EREG, https://ereq.ksrzis.cz/.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví